top of page
Search

vzw Hands for Freedom in de startblokkenBeste vrienden en volgers,


Eindelijk is het zover. Vzw HANDS FOR FREEDOM BE 0762 750 293 staat in de startblokken !

We leggen de laatste hand aan de website die binnen enkele dagen online komt. Er komt ook een pagina op FB en andere social media.

Meer nieuws in de komende dagen.


Hieronder alvast een sneak preview van de missie van HFF in het Nederlands, Frans en Engels zoals vermeld op de website :


MISSIE

Vzw Hands For Freedom heeft als belangeloos doel :

  • het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid, het welzijn, evenals eender welke andere maatschappelijke of economische kwestie met inbegrip van assistentie en informatieverspreiding via acties, beurzen, colloquia en eigen media kanalen;

  • Het organiseren van gerechtelijke procedures voor personen en ondernemingen, al dan niet lid van de vereniging, die menen geschaad te zijn in hun belangen, rechten of vrijheden en het actief optreden door de vereniging ter vrijwaring van haar eigen belangen, met alle middelen als naar recht.

  • Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Alle opbrengsten, ongeacht hun oorsprong of omvang, zullen uitsluitend voorbestemd worden voor de verwezenlijking van het doel. De vzw zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de bestuurders, de leden of enige andere persoon behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloos doel.

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van het passief, overgedragen worden aan een door de Algemene Vergadering gekozen vereniging, stichting of instituut met een belangeloos doel, hierbij rekening houdend met de wensen van de meerderheid van de toegetreden leden.


MISSION L'Asbl "Hands For Freedom" a pour objectif sans but désintéressé :

  • Aider et informer les membres ainsi que le grand public, par tout moyen et par l'intermédiaire de tout canal médiatique, sur toutes les questions concernant les droits et libertés de l'homme, la liberté d'entreprise, la santé, le bien-être, ainsi que sur toute autre question sociale ou économique, y compris l'assistance et la diffusion d'informations par des actions, des salons, des colloques et nos propres canaux médiatiques ;

  • L'organisation de procédures judiciaires pour les personnes et entreprises, membres ou non de l'association, qui estiment que leurs intérêts, droits ou libertés ont été violés et l'intervention active de l'association pour sauvegarder ses propres intérêts, par tous les moyens prévus comme de droit.

  • En outre, l'association à but non lucratif peut s'engager dans toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées ou qui contribuent à la réalisation de son objectif.

Tous les revenus, quel que soit leur origine ou leur taille, seront exclusivement utilisés pour la réalisation de son objectif. L'asbl ne distribuera ni ne fournira directement ou indirectement aucune plus-value aux fondateurs, aux directeurs, aux membres ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé stipulé dans les statuts.

En cas de dissolution, l'actif, après règlement du passif, sera transféré à une association, une fondation ou un institut à but désintéressé, choisi par l'assemblée générale en tenant compte de la volonté de la majorité des membres affiliés.


MISSION STATEMENT

The non-profit association Hands For Freedom has the following disinterested objective:

  • To assist and inform members as well as the general public, by any means and through any media channel, on all matters concerning human rights and freedoms, freedom of enterprise, health, welfare and any other social or economic issue, including assistance and dissemination of information through actions, fairs, symposia and our own media channels

  • The organisation of legal proceedings for persons and companies, whether or not members of the association, who consider that their interests, rights or freedoms have been violated and the active intervention of the association to safeguard its own interests, by all means provided for by law.

  • In addition, the non-profit association may engage in all activities that are directly or indirectly related to or contribute to the achievement of its purpose, including commercial and profit-making activities of any kind.

All income, irrespective of its origin or size, will be used exclusively for the achievement of its objective. The non-profit association will not distribute or provide directly or indirectly any surplus value to the founders, directors, members or any other person, except for the disinterested purpose stipulated in the articles of association.

In the event of dissolution, the assets, after settlement of liabilities, shall be transferred to an association, foundation or institute with a disinterested purpose, chosen by the General Assemblee in consideration with the wishes of all affiliated members.


1,151 views3 comments

3 Comments


Unknown member
Feb 04, 2021

Mooi ! Vrijheid ons hoogste goed 🙏❤️

Like

biervlietyves
biervlietyves
Feb 03, 2021

Top Carine!

Like

Unknown member
Feb 03, 2021

Super! Ik vind de gekozen naam heel krachtig

Like
bottom of page