top of page
Search

Verzoek tot intrekking van de voorlopige voorwaardelijke toelating van de vaccins

Wist u dat er in het Europees Parlement een verzoek tot intrekking van de voorlopige voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van de vaccins hangende is ?


Dat EU-parlementslid Francesco Donato op 25.08.2021 een parlementaire vraag gesteld heeft en hierbij belangrijke informatie heeft kenbaar gemaakt over regels die niet nageleefd worden, het aantal vaccinatie doden en hoge aantal geregistreerde bijwerkingen ?


Hieronder de vertaling van de inhoud van zijn Parlementaire vraag : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003960_NL.html


" De EU heeft voorwaardelijke goedkeuring verleend voor het gebruik van de COVID-19-vaccins in noodgevallen, waarbij de veiligheidsgegevens na de vaccinatie gedurende zes weken opnieuw worden bekeken (1)"

(1) Aan het einde van de "primaire voltooiing" van de proef is NIET voorzien in het verzamelen of verstrekken van gegevens over "bijwerkingen". Het EMA heeft verklaard dat zodra een vergunning voor het in de handel brengen van de vaccins is verleend, gevaccineerden in heel Europa gedurende ten minste één jaar moeten worden opgevolgd om eventuele bijwerkingen te documenteren. NOOT CK : Dit wordt NIET gedaan


"Tot nu toe heeft EUDRAVIGILANCE ongeveer 20 000 meldingen ontvangen van sterfgevallen die waarschijnlijk verband houden met de vaccins en ongeveer 700 000 bijwerkingen, waarvan 9% ernstige. Deze gegevens worden echter onderschat als het gaat om de werkelijke omvang van de bijwerkingen, aangezien er geen actief toezicht is. Het EMA heeft onlangs de lijst van bijwerkingen van vaccins bijgewerkt en er nieuwe ziekten aan toegevoegd(2)."" Bovendien blijkt uit de ontwikkeling van het aantal infecties onder gevaccineerden in landen als Israël en het VK dat de vaccins zelf niet doeltreffend zijn tegen de varianten die momenteel de overhand hebben. De mogelijke reacties op lange termijn van mRNA-vaccins, die nog nooit voor mensen zijn toegelaten, blijven onbekend(3).

(3) De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna maken gebruik van deze techniek, die dus veel langer zou moeten worden geëvalueerd voordat zij aan hele bevolkingsgroepen worden gegeven.


PARLEMENTAIRE VRAAG :

Is de Commissie, gezien het bovenstaande, voornemens

  1. de vergunning voor het gebruik van deze vaccins intrekken of opschorten wegens het ontbreken van veiligheids- en doeltreffendheidsvereisten met betrekking tot de preventie van infectie en besmetting met het SARS-CoV2-virus?

  2. het gebruik toe te staan van geneesmiddelen die doeltreffend zijn gebleken bij de behandeling van COVID-19, zoals Ivermectine, en grootschalige vroege thuisbehandelingsprotocollen?

  3. een actief surveillancesysteem voor gevaccineerde personen in te voeren, hen te ondersteunen en de nodige behandeling van bijwerkingen te vergemakkelijken?

Deze vragen werden nog niet beantwoord door de Europese Commissie.

Op 29.06.2021 heeft de Europese Commissie WEL een persbericht gepubliceerd met volgende inhoud : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_3299


" Strategie voor COVID-19-geneesmiddelen: Commissie identificeert vijf veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen De EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen levert vandaag een eerste resultaat op, met de aankondiging van de eerste portefeuille van vijf geneesmiddelen die binnenkort beschikbaar zouden kunnen zijn voor de behandeling van patiënten in de hele EU. Vier van deze geneesmiddelen zijn monoklonale antilichamen die zich in het stadium van voortschrijdende evaluatie bevinden bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Een ander middel is een immunosuppressivum waarvan de vergunning voor het in de handel brengen kan worden uitgebreid tot de behandeling van COVID-19-patiënten.

De vijf producten bevinden zich in een vergevorderd ontwikkelingsstadium en maken veel kans om uiterlijk in oktober 2021 - de in de strategie vastgestelde richtdatum - bij de drie nieuwe COVID-19-geneesmiddelen te horen waaraan een vergunning wordt verleend, mits uit de definitieve gegevens blijkt dat zij veilig, kwalitatief en doeltreffend zijn.

Volgende stappen

De Commissie zal uiterlijk in oktober een portefeuille van ten minste tien mogelijke COVID-19-geneesmiddelen opstellen, voortbouwend op de werkzaamheden van de onlangs opgerichte deskundigengroep inzake COVID-19-varianten. Het selectieproces is objectief en wetenschappelijk onderbouwd, waarbij de selectiecriteria met de lidstaten zijn afgesproken. Aangezien verschillende soorten producten nodig zijn naargelang de patiëntenpopulatie, het stadium en de ernst van de ziekte, zal de deskundigengroep productcategorieën vaststellen en de meest veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen voor elke categorie selecteren op basis van wetenschappelijke criteria.

De portefeuille zal bijdragen tot de doelstelling om tegen oktober ten minste drie nieuwe geneesmiddelen toe te laten en eventueel nog eens twee tegen het einde van het jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal tegen eind 2021 beginnen met bijkomende voortschrijdende evaluaties van veelbelovende geneesmiddelen, afhankelijk van de onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten. De Commissie heeft onlangs een gezamenlijke aanbesteding voor monoklonale antilichamen (casirivimab en imdevimab) afgerond en zou er tegen het einde van het jaar nog meer kunnen uitschrijven.

Op 12 en 13 juli zal voor de betrokken sectoren een eerste matchmakingevenement inzake geneesmiddelen worden georganiseerd. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen zo snel mogelijk in voldoende hoeveelheden worden geproduceerd, zodra ze zijn toegelaten."

Hebben we over het ene of het andere ook maar iets vernomen in de reguliere pers ? Neen. Geen woord. Hebben de beleidsmakers en de experten hierover iets gezegd ? Neen, geen woord. Zij blijven hameren op vaccinatie van de voltallige bevolking, haat zaaien, de mensen tegen mekaar opzetten en nog veel erger .... staalhard liegen over de efficiëntie en veiligheid van de vaccins.

België en Nederland : exact hetzelfde scenario, exact hetzelfde discours. Blckbx heeft opnieuw een uitzending gewijd aan de psychologische oorlogsvoering, het bedrog en de dwaling waaraan de overheid en de staatexperten zich schuldig maken en die gestaag leiden tot een ernstige vorm van dehumanisering. Bekijk de video. Deze is zeer de moeite waard om inzicht te krijgen in het fenomeen van dehumanisering. https://www.blckbx.tv/videos/hamer?fbclid=IwAR2oK_nLimVDt_NvUR5HZ3WL6gx-gOaoMdAk4aIdkpGhssf33QKUK4c8Pto

Het vaccin is een vrije keuze. Waarom blijft het een vrije keuze ? Omdat het vaccin nog in een experimentele fase verkeert. Ze kunnen en mogen het niet verplicht stellen ( ook al wordt beweerd dat ze de verplichting wel gaan opleggen in de zorgsector ). Het volk wordt constant onder druk gezet en angst ingeboezemd. Degenen die zich kritisch uitlaten worden verketterd en afgedaan als wappies. Degenen die menen dat niet gevaccineerden buiten de maatschappij moeten gesteld worden en het voorwerp dienen te vormen van sociale beperkingen, weten zeer goed dat dit niet kan. Waarom niet ? omdat het vaccin niet verplicht is en er dus ook geen sancties kunnen verbonden worden aan een weigering tot vaccinatie. Dit doen ze enkel om de bevolking op te ruien, op te stoken en hun discours door hen te laten overnemen zodat het een eigen leven begint te leiden. Dit is PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING met de bewuste intentie om te schaden en de aandacht van de bevolking af te leiden van de essentie.

Wat is de essentie ?

  • De vaccins werken niet.

  • De " vaccins " veroorzaken meer doden en bijwerkingen dan er ooit corona zieken zijn geweest (en dat is nog maar het begin, het ergste moet nog komen )

  • Er zijn deze zomer veel meer " besmettingen " en zieken geweest dan vorig jaar zelfde periode toen er nog geen vaccins waren.

De beleidsmakers krijgen het niet over hun lippen om toe te geven dat zij foute beslissingen hebben genomen en de bevolking bloot stellen aan grote gevaren. Eerder dan de hand in eigen boezem te steken blijven ze staalhard liegen en de schuld afschuiven op andere factoren. Wie en wat ?

  • de niet-gevaccineerden. Zij zijn naar verluid verantwoordelijk voor het feit dat gevaccineerden nog ziek worden en sommigen sterven.

  • de nieuwe varianten

Dit is je reinste onzin. Velen zien echter de absurditeit van deze beweringen niet in. Hun denkvermogen is uitgeschakeld. Ze zijn vergeten dat in een eerder stadium maandenlang beweerd is dat wie gevaccineerd is "' volledig geïmmuniseerd " is en een " hoge graad van bescherming "geniet en dat, als 70% van de bevolking gevaccineerd is er groepsimmuniteit is en het virus dan geen kans meer maakt. Ze zijn ook vergeten dat tijdens de vaccinatie campagne duidelijk is gezegd dat het vaccin ook beschermt tegen de Britse en de Indische variant, thans gekend als Delta. Ze weten niet dat de corona virussen er altijd al zijn geweest, ondertussen al zo'n 15.000 keer zijn gemuteerd, al lang endemisch is, aanhoudend zullen blijven muteren en periodiek, seizoensgebonden steeds zullen blijven terugkeren. Deze herfst zal hierop geen uitzondering zijn. Het rhino virus, influenza virus en de corona familie zal op de gevaccineerden inhakken. Hun immuun systeem is door het mRNA nl aangetast.

Helaas klampen veel gevaccineerden zich vast aan dit nieuwe narratief omdat zij de gedachte niet aan kunnen dat zij zichzelf en hun kinderen hebben laten inenten met een gen product waaraan veel meer risico's verbonden zijn dan aan de kwaal die men beweerdelijk tracht te bestrijden.

Er is ons wijs gemaakt dat het vaccin de heilige graal is en de enige manier om het virus uit de wereld te helpen. Dit is een leugen. De EU commissie was al voor de aanvang van de vaccinatie campagne bezig met een onderzoek naar efficiënte medicijnen om de ziekte te bestrijden. Het persbericht van 29.06.2021 is een weergave van het resultaat van dit onderzoek. Het is binnenskamers al lang geweten maar het is niet gezegd om het publiek te doen geloven dat er niets anders bestaat dan een preventief vaccin ( dat noch preventief noch curatief is ). Dit is de hoogste graad van bedrog.


https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003960_NL.html

6 views0 comments

Comments


bottom of page