top of page
Search

Standpunt Vlaamse Regering procedure Grondwettelijk Hof dd 21.04.2021


Beste vrienden,

Ik ben gisteren 21.04.2021 verschenen voor het Grondwettelijk Hof om de vordering tot schorsing van het Decreet van 18.12.2020 tot wijziging van het Decreet van 21.11.2003 inzake preventieve gezondheidszorg en van het Decreet van 29.05.2020 tot organisatie van de meldingsplicht en contact tracing te pleiten.

De pleidooien hebben 1,5 uur in beslag genomen waarvan 70 min door mezelf en 20 min door de raadsman van de Vlaamse regering.

Bij deze stel ik jullie graag in kennis van het standpunt van de Vlaamse regering.

In tegenstelling tot de bewoordingen van het Decreet en een vaste praktijk zijn er dixit de Vlaamse Regering, geen verplichtingen.

I have it on record.

De PCR test is dixit de Vlaamse regering niet verplicht. De enige verplichting bestaat hierin dat terugkerende reizigers zich dienen aan te melden bij een huisarts of testfaciliteit. Als zij zich niet willen laten testen dan moet dit niet. Hetzelfde geldt voor personen die gecontacteerd worden door een contacttracer. Over de verplichting tot testen in scholen, op de werkvloer, in ziekenhuizen heeft de Vlaamse regering zich niet uitgesproken. Dat is een privé aangelegenheid waarin zij niet tussen komst. Elke instantie beslist voor zichzelf welke regels opgelegd worden ( of niet ).

In haar Memorie heeft de Vlaamse regering de zelfisolatie omschreven als volgt : " Wie (vermoedelijk) besmet is met COVID-19, moet in isolatie blijven om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

lsolatie betekent dat de besmette persoon zich volledig afzondert van andere mensen. Tijdens de isolatieperiode dient de besmette persoon thuis of op een andere geschikte plaats te verblijven ( tweede verblijf of hotel ), bij voorkeur in een aparte kamer, en moeten alle fysieke contacten met andere mensen vermeden worden, ook met huisgenoten. Niemand mag de besmette persoon bezoeken. De (vermoedelijk) besmette persoon mag zelf ook niet naar buiten gaan, ook niet voor het werk of om inkopen te doen of naar de apotheek te gaan ".

Dit kan op geen enkele andere manier geïnterpreteerd worden als een (zelf) vrijheidsberoving.

In dezelfde memorie heeft de Vlaamse regering de quarantaine omschreven als volgt.

" Wie, daarentegen, een hoog risico op besmetting met COVID-19 heeft, bv. omdat hij een risicovol contact heeft gehad met een besmet persoon of risico's heeft gelopen door op reis te gaan naar een hoogrisicogebied, maar (nog) niet (of nog niet bewezen) besmet is met COVID-19, moet in quarantaine gaan .

Anders dan isolatie, is quarantaine is een preventieve maatregel, die tot doel heeft om een mogelijke verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt, te beperken. Het kan immers zijn dat een persoon enkele dagen na een risicovol contact toch besmet blijkt te zijn met het virus en ziek wordt.

Tijdens de quarantaineperiode moet de betrokken persoon in beginsel thuisblijven (of op een andere geschikte plaats, tweede verblijf of hotel). Tijdens deze periode moeten fysieke contacten met andere mensen vermeden te worden. De betrokken persoon hoeft zich echter niet af te zonderen van zijn huisgenoten.

Tijdens de quarantaineperiode is het toegestaan zich, mits extra aandacht voor hygiënische maatregelen, met respect voor afstand en met een mondmasker, buiten te begeven voor noodzakelijke activiteiten, zoals dringende medische zorgen, aankoop van basisbenodigdheden en het regelen van dringende juridische/financiële kwesties. " Tijdens de pleidooien heeft de raadsman van de Vlaamse regering de verplichtingen gebanaliseerd. De quarantaine is niet verplicht. Als een persoon vindt dat hij niet in quarantaine moet gaan, dan kan hij vrij bewegen, gaan en staan waar hij wil. Hij loopt dan wel het risico van een boete opgelegd te krijgen in geval van controle maar... het opleggen van sancties is dixit de Vlaamse regering geen prioriteit. Er worden geen boetes opgelegd als mensen de regels niet respecteren.

Een persoon die in quarantaine moet gaan is trouwens altijd vrij om zich toch naar buiten te begeven om inkopen te doen, naar de dokter of een apotheek te gaan en andere noodzakelijke verrichtingen te doen ( bvb bank ). Eigenlijk is een quarantaine dus geen quarantaine. Het is zeker geen vrijheidsberoving maar enkele een tijdelijke afzondering waarvan naar eigen goeddunken kan afgeweken worden.

Als iemand toch een boete zou krijgen kan dit dixit de Vlaamse regering betwist worden voor de rechtbank. De rechten van de verdediging zijn gewaarborgd. Het loutere feit dat burgers een procedure kunnen instellen voor het Grondwettelijk Hof bewijst dat zij wel degelijk nog rechten hebben en er geen sprake is van enige inbreuk op de rechten en vrijheden van de mens zoals gewaarborgd door de Grondwet ( hum... ).

Over de aanpak van de crisis, het feit dat er al 12.061.000 PCR testen zijn afgenomen x 47,10 € = 567 miljoen euro, dat er ondertussen al meer dan 2 miljard euro gespendeerd is aan testen, tracen en premies aan ziekenhuizen voor het onderhoud van hun gebouwen en infrastructuur, maar er geen centiem gespendeerd is aan het opschalen van de zorgcapaciteit en méér IC bedden nu niet voor betwisting vatbaar is dat 2.000 IC bedden tijdens een sanitaire crisus ( waarvan 1.000 voor Covid patiënten en 1000 voor andere zieken ), op een totale bevolking van 11.508.000 mensen, veel te weinig is en de pertinente vraag waarom dit niet gebeurd is terwijl na de eerste golf al een tweede golf voorspeld is geworden, is met geen woord gerept. Niet in de Memorie en niet tijdens pleidooien ( die langs de zijde van de Vlaamse regering zeer kort zijn geweest ).

Over het feit dat er sinds de aanvang van de crisis al honderden duizenden mensen nutteloos ( wegens negatief getest ) in quarantaine hebben gezeten met loonverlies en de miljarden schade aan de economie overigens ook niet.

Het feit dat het Decreet enkel van kracht is in Vlaanderen de Vlaamse rand rond Brussel is volgens de Vlaams regering niet discriminerend. Er mogen verschillen zijn tussen de regio's op vlak van maatregelen en sancties. Dat een lange lijst van categorieën vrij gesteld zijn van alle verplichtingen en zich nooit moeten laten testen en nooit in quarantaine moeten gaan ( ongeacht met wie ze contact gehad hebben en of zij in het buitenland in een rode zone zijn geweest ) is ook niet discriminerend. Die mensen moeten hun job kunnen doen en zich vrij kunnen verplaatsen voor essentiële reizen.

Wie is er allemaal vrijgesteld ? 1° grensbewoners of grensarbeiders; 2° vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie; 3° diplomaten; 4° personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een internationale organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van die organisatie ( inclusief alle EU en VN ambtenaren en hun medewerkers ) 5° militair personeel; 6° personeel van de openbare ordediensten; 7° personeel van de Federale Politie; 8° personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken; 9° douanepersoneel; 10° humanitaire hulpverleners en civiel beschermingspersoneel bij de uitoefening van hun functie; 11° passagiers op doorreis, ongeacht vanwaaruit ze reizen; 12° zeevarenden bij de uitoefening van hun functie; 13° hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Daaronder worden ook beroepssporters verstaan die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit; 14° leerlingen, studenten en stagiairs die zich dagelijks naar het buitenland verplaatsen. Voor het overige kent de Vlaamse regering perfect het profiel van de zieken. Zij stelt dienaangaande het volgende :

" Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes,immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop van de ziekte ".

Volgens de Vlaamse regering mag het Decreet niet geschorst worden omdat de voordelen voor de 389 eisers niet opwegen tegen de nadelen voor het algemeen belang. Dixit de Vlaamse regering is de situatie zeer ernstig en kritiek in de zorg. Dat er amper 3165 mensen in het ziekenhuis liggen waarvan 938 op IC, wat in functie van de totale bevolking neerkomt op amper 0,0026% van de bevolking is niet relevant.

Het Grondwettelijk Hof heeft de vordering tot schorsing van het Decreet van 18.12.2020 in beraad genomen. Uitspraak zal kortelings gewezen worden. Er zal een kalender medegedeeld worden voor de neerlegging van Memories en pleitdatum inzake de vordering tot nietigverklaring.1,618 views2 comments

2 Comments


Unknown member
Apr 25, 2021

Wij zijn gisteren met de caravan naar Zeeland vertrokken om die daar tot einde juni te plaatsen. Geen controle op de baan als op de afritten . In wemeldingen draagt bijna niemand de muilkorf . Dus dat je volgens het nieuws als je een dag gaat choppen dat je dan in quarantaine moet dikke leugen ik reet daar als Belg niet alleen . En ook Nederlanders die in België binnen reden dat van Nederland niet zou mogen . Dus gewoon gaan .

Like

Unknown member
Apr 22, 2021

Dus een school mag zomaar beslissen dat leraars moeten getest worden (speekseltesten)?

Like
bottom of page