top of page
Search

Opiniestuk: De wereld in de glazen bol van Madame Praline

In een recent verleden had elke burger slechts twee documenten verplicht op zak : een identiteitskaart en een rijbewijs.

Dat was het zo ongeveer tenzij we naar een verre bestemming reisden. In dat geval moesten we ook drager zijn van een internationale reispas. (lees verder onder de afbeelding)


De wereld is sinds corona een tikkeltje complexer geworden. Tegenwoordig moeten we ook drager zijn van attesten. Een positieve of negatieve PCR test, een quarantaine attest, een reisattest en bij terugkeer uit een rode of oranje zone in te vullen formulieren. Wie vrijgesteld is van mondmaskerplicht om medische redenen moet permanent drager zijn van een doktersattest dat geen ene moer helpt want het mondmasker moet toch verplicht gedragen worden. En dan is er ook nog de tracingapp.

Misschien moeten we binnen afzienbare tijd ook een vaccinatie paspoort of een attest voorleggen dat bewijst dat we gevaccineerd zijn of anders ... mogen we niet binnen. Pessimisten roepen nu al hardop "vaccinatie niet verplicht, maar zonder attest sta je nergens". Deze doorbakken optimist denkt daar anders over.

Als bepaalde sectoren op eigen beslissing een bewijs van vaccinatie of de tracingapp verplicht stellen terwijl er geen wettelijke verplichting bestaat, zullen veel mensen hun middelvinger opsteken en hun heil ergens anders zoeken.

Er zullen ALTIJD vliegtuigmaatschappijen, reisagentschappen, hotels, restaurants, cafés, winkels, kapsalons en andere contactberoepen blijven bestaan die van zodra mogelijk terug grijpen naar normaal en geen verplichtingen opleggen. Er zal een nieuwe parallelle economie ontstaan waar de kassa van de ene aardig zal rinkelen terwijl deze van de ander leeg blijft.

Dit liedje zal echter niet spectaculair lang duren. De handelaars en ondernemers die nadelen ondervinden ingevolge de door hen zelf geschapen segregatie zullen bij de overheid lobbyen om vaccinatie wel verplicht te stellen. Iedereen gelijk voor de wet.

Probleem opgelost.

De vraag tot het verplicht stellen van vaccinatie zal dus met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgaan van de economische sectoren en wellicht ook vanuit een deel van de bevolking dat een vals gevoel van veiligheid wenst. "ah oef, iedereen is gevaccineerd in de winkel of restaurant waar ik vertoef, ik kan niet ziek/besmet worden".

We kunnen ons dus maar best nu al de vraag stellen of de overheid vaccinatie tegen corona op een bepaald moment verplicht kan stellen of ... niet.

Wetgeving en rechtspraak

Een vaccinatie raakt aan de fysieke integriteit van de mens. De onschendbaarheid van het lichaam is gewaarborgd door de Grondwet en art. 8 van het EVRM. Het recht op een privé-en gezinsleven is evenzo gewaarborgd door de Grondwet.

Daarnaast is er de wet op de patiëntenrechten van 26.09.2002 dat in haar art.8 bepaalt dat een medische ingreep niet kan plaats vinden zonder instemming van de patiënt.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde in een arrest van 15.03.2012 dat respect voor de lichamelijke integriteit deel uitmaakt van het recht op privé- en gezinsleven en dat een vaccinatie een inmenging uitmaakt en dus niet verplicht kan toegediend worden zonder instemming van de persoon.

Daar tegenover staat de Gezondheidswet van 01.09.1945 dat in haar artikel 1 voorziet in de mogelijkheid voor de Koning (lees: de regering) om een maatregel op te leggen om besmettelijke ziekten, welke een algemeen gevaar opleveren, te voorkomen of te bestrijden.

In haar arrest van 18.12.2013 oordeelde het Hof van Cassatie (Arr.Cass. 2013, afl. 12, 2806 met noot van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek) omtrent de wet van 1945 dat indien de overheid een vaccinatie wil verplichten zij steeds een zorgvuldige afweging dient te maken.

  1. Vooreerst moet de maatregel een wettelijke basis hebben en een legitieme doelstelling nastreven zijnde, de bescherming van de volksgezondheid.

  2. Voorts moet de maatregel proportioneel zijn ten opzichte van het nagestreefde doel. 2a) Indien de mortaliteit van een virus en de besmettelijkheid zeer hoog is, kan een verplichting gerechtvaardigd voorkomen. Een hoge besmettelijkheid maar een lage mortaliteitsgraad en geen bijzondere oversterfte, rechtvaardigt het dan weer niet. 2b) De effectiviteit en de efficiëntie graad van het vaccin moet aangetoond zijn. In een Cassatie Arrest van o.a. 26.04.1963 (het zgn. " Koepok" arrest) is geoordeeld dat als een vaccin in zeldzame gevallen ernstige neveneffecten veroorzaakt, dit geen reden is om een vaccin niet wettelijk verplicht te stellen omdat het algemeen belang primeert op het individuele belang van de patiënt, maar er wel moet kunnen aangetoond worden dat en in welke mate er ernstige neveneffecten kunnen optreden en wat de ernst en de gevolgen van deze neveneffecten zijn VOORaleer een weloverwogen beslissing tot verplichting in te stellen. 2c) een verplichting kan slechts ingesteld worden voor zeer ernstige, zeer besmettelijke ziekten waartegen de vaccinatie de enige mogelijke effectieve bescherming is (zoals bvb in het geval van polio, enig vaccin dat in België verplicht is)

De toekomst

Vandaag wordt ons verteld dat het corona vaccin niet verplicht zal worden gesteld omdat dergelijke verplichting een averechts effect zal hebben. Voor het vaccinatiepasje vindt Minister Vandenbroucke het ook nog "te vroeg". Dit wordt echter niet gezegd om ons te plezieren of omdat de overheid meent dat wij vrij zijn om zelf te beslissen, maar omdat.... zij weet dat een verplichting in de huidige situatie niet tot de mogelijkheden behoort.

Over de werking en efficiëntie van de 5 vaccins is nog niets geweten. Over de eventuele bijwerkingen, de ernst en de gevolgen ook niet. De mortaliteitsgraad door of met corona is te laag. De besmettingsgraad overigens ook.


Je kan niet ernstig menen dat er sprake is van een gevaarlijke levensbedreigende epidemie wanneer binnen een tijdstek van ruim 9 maanden amper 5% van de bevolking besmet is geraakt en slechts een minderheid hiervan opgenomen is in een ziekenhuis.


Voorts bestaan er wel degelijk behandelingsmethodes die efficiënt zijn. Het grootste deel van de mensen die tot op vandaag in een ziekenhuis opgenomen werden, zijn genezen verklaard. Slechts een minderheid is overleden. Bovendien situeert 94% van de overlijdens zich in de categorie van de bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen. Dit geldt overigens ook voor de ziekenhuisopnames.

Corona is geen infectieziekte die de volledig bevolking at random treft. Kortom, er is niet voldaan aan de voorwaarden die het Hof van Cassatie in haar arrest van 18.12.2013 in kaart heeft gebracht.

Er bestaat geen geldige reden om in naam van de volksgezondheid de bepalingen van de Grondwet, het EVRM, de wet op de patiëntenrechten en het arrest van het EHRM opzij te schuiven.

Er zal spaanderhout gemaakt worden van een beslissing tot verplicht stellen van een corona vaccin. Een tweede pandemie (Covid21) of een derde golf (die nu al voorspeld wordt) zal daar NIETS aan veranderen.

De wetenschap heeft vandaag geen idee van het verdere verloop.

Het is natte-vinger-werk. De toekomst zal uitwijzen of de vaccins doen wat aangekondigd wordt en of er ja, dan neen, bijwerkingen zullen zijn.

Volgens de experten van de overheid dient 70% van de bevolking gevaccineerd te worden om groepsimmuniteit te bereiken. Andere experten stellen dat de groepsimmuniteit al verworven is.

Diegenen die in de greep van de angst zitten zullen in de rij staan om zich te laten vaccineren. Zij vertegenwoordigen naar verluidt meer dan 70% van de bevolking.

Als de vaccins werken, lost het probleem zich vanzelf op en is het debat over wel of niet verplicht niet meer aan de orde. #blijfpositief #dejuistecontext

154 views0 comments
bottom of page