top of page
Search

OPINIESTUK

Carine Knapen - Advocaat - 24 september 2020


Marc Van Ranst, Pierre Van Damme, Erika Vlieghe, Emmanuel André en nog een paar andere personen die zichzelf hebben uitgeroepen tot expert in het corona gebeuren hebben op 23.09.2020 via hun eigen blog 'Covid-en-Wetenschap' een blogpost gepost waarin zij zich onder het opschrift " Wat nu ? " uitspreken over de versoepelde maatregelen die de Veiligheidsraad gisteren heeft kenbaar gemaakt.

In deze blogpost betreuren zij de ingevoerde versoepeling omdat het aantal " besmette gevallen " toegenomen is en dat is natuurlijk weer onze fout. Het ligt 'waarschijnlijk aan een dalende motivatie om de maatregelen op te volgen en terugkeer van vakantie, het heropenen van de scholen, met meer mensen op het openbaar vervoer, naschoolse activiteiten, sportclubs, enz'

Zij zeggen dat … dus het is zo en niet anders?

Of de stijging van het aantal besmettingen eventueel (ook) zou kunnen liggen aan andere factoren zoals bvb het feit dat chirurgische en stoffen mondmaskers geen bescherming bieden, wordt niet eens in vraag gesteld terwijl er ondertussen toch al behoorlijk wat wetenschappelijke studies voorliggen die bevestigen dat de mondmasker die door het volk gedragen worden nergens toe dienen omdat de virale moleculen vele malen kleiner zijn dan het gaas van de mondmaskers, bovendien niet voldoende aansluiten op de huid en bij de minste beweging van het gezicht grote gaten vertonen.

Meer nog. Marc Van Ranst schuwt zich er niet voor om - onder verwijzing naar een studie van de WGO die in The Lancet verschenen is - met uitgestreken gezicht in de media te verkondigen dat er in de wetenschap een groeiende consensus bestaat over de efficiëntie van chirurgische en katoenen mondmaskers, terwijl uit deze studie net blijkt dat de graad van bescherming zeer laag is en ter conclusie stelt dat geen uitsluitsel kan worden gegeven en verder onderzoek vereist is.

Marc Van Ranst, Steven Van Gucht en zelfs de WGO hebben in een niet zo ver verleden afgeraden om een mondmasker te dragen en gewaarschuwd dat het infectieziekten kan veroorzaken.

Beide heren zijn dit kennelijk vergeten. Als zij gewezen worden op hun eerdere uitspraken geven zij er een draai aan. Dank zij het voortschrijdend inzicht weten ze nu wel beter zeggen ze dan. Op wat dit voortschrijdend inzicht dan wel gestoeld is? God mag het weten. Waarschijnlijk weet zelfs hij het niet. Over enige consensus in de wetenschap is alleszins hoegenaamd geen sprake.

Tal van andere virologen en infectiologen hebben er al meermaals op gewezen dat chirurgische en katoenen mondmaskers zinloos zijn. Niet later dan gisteren lazen we in het magazine Knack dat de beste filter voor een mondmasker een viscose dweil is. Arme wereld. Het is in het diepste gat van deze aardbol gevallen.

Op 15.09.2020 schreef Erika Vlieghe me in een mail ( quote ) “ Voor wat betreft infecties in de scholen: wij kijken met veel interesse naar de analyses van het CLB, en zijn verheugd dat er op dit moment weinig infecties op school plaatsvinden “.

Dit komt overeen met mij eigen vaststellingen tijdens de eerste helft en navolgend de tweede helft van September.

En voorts (quote )“ Over reizen : het gaat in augustus-september bv. toch al om aanzienlijke volumes (> 700.000 reizigers over 6 weken), waarvan 71% zich liet testen, met een gemiddelde positiviteitsratio van 2.1%, maar hoger in verschillende steden.”

Mevrouw Vlieghe had het hier over het aantal terugkerende reizigers die positief getest waren waarvan slechts een handvol effectief ziek is geworden.

Echt interessant werd het waar zij schreef (quote ) “ In het bekijken en interpreteren van de cijfers (absolute aantallen, maar zeker ook positiviteitsratio’s en incidenties) is het zeer belangrijk te weten dat we hier niet naar 1 epidemie kijken, maar naar verschillende lokale epidemies.” en voorts (quote ) “ Afstand houden, beperken van nauwe contacten en gebruik van mondmasker als je die afstand niet kan houden zijn essentiële bouwstenen om die verspreiding te vertragen.

Exact 9 dagen later, is Erika Vlieghe samen met haar collega experten Marc Van Ranst, Pierre Van Damme en 7 andere personages van diverse pluimage die zich aan hun zijde geschaard hebben, van oordeel dat het snel toenemend aantal besmettingen ons vlug zal leiden naar de top 5 van de slechtste leerlingen in de incidentie-klas. We moeten onze nauwe contacten blijven beperken en leren leven met maatregelen en beperkingen zoals de sociale afstand, de maskerdracht, telewerken, afstandsleren in het hoger onderwijs, beperkingen in horeca, op culturele en sportmanifestaties en vooral ook de contacten in de persoonlijke levenssfeer.

De scholen die ondertussen bijna volledig hun deuren gesloten hebben omdat één of meerdere leerlingen positief getest hebben zonder daarom ziek te zijn, de duizenden kinderen in het lager- en middelbaar onderwijs die om zelfde reden ondertussen ook in quarantaine zitten en evenzo afstandsonderwijs krijgen of dienen te krijgen, net zoals de vele werknemers die thuis ook opgesloten zitten zonder ziek te zijn, worden niet vermeld. De vermomde lockdown die al een paar weken aan de gang is en zowel de bevolking als de economie zware schade berokkent, wordt dood gezwegen. Die zwarte schandvlek is een te grote smet op het blazoen van de experten. Hun toch wel heftige uitspraken over hoe donker onze toekomst er kortelings zal uitzien verdient een bijzondere inspanning om even nader onder de loep te nemen. Niemand wil de slechtste leerling van de klas zijn toch ?

Tot voor kort gebruikten de experten het aantal positieve testen op een gemiddelde van 7 dagen als maatstaf om de situatie te beoordelen.


Dat er steeds meer PCR testen uitgevoerd werden en het percentage positieve testen in functie van het totaal moest gezien worden, werd niet vermeld. Dat was een verwaarloosbaar detail.

Er werd enkel uitgepakt met het totaal aantal positieve testen dat in stijgende lijn zat. Op dat tijdstip was het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en het totaal aantal mensen die in een ziekenhuis verbleven zeer laag. Niet de moeite van het vermelden waard, net zo min overigens als het aantal mensen die dagelijks het ziekenhuis verlieten, de beperkte duurtijd van de hospitalisaties en de steeds beter wordende behandelingsmethodes.

Toen het aantal ziekenhuisopnames begon te stijgen van gemiddeld 20 à 28 opnames per dag naar 40 à 48 ziekenhuisopnames per dag, was plots niet meer het totaal aantal “nieuwe gevallen“ van tel maar het wel het aantal ziekenhuisopnames. Vandaag wordt aan de alarmbel getrokken omdat zowel het aantal “besmette gevallen “ als het aantal ziekenhuis opnames stijgt.

Op 21 september 2020 werden er blijkens de Excel’s van Sciensano 33.642 PCR testen uitgevoerd (inclusief 1139 NA zonder details) waarvan 1.359 ofwel 4,1% positief hebben getest.

Op 22 september 2020 werden er 32.995 PCR testen uitgevoerd waarvan 222 positief hebben getest. Dit cijfer is wellicht nog niet compleet en zal de komende dagen verder aangevuld worden.

Voor 23 september 2020 zijn er op heden slechts 1037 PCR geregistreerd geworden en nog geen bevestigde gevallen gekend. Ik ken de ontbrekende data voor 22 en 23 september 2020 niet en de experten dus ook niet wegens nog niet geregistreerd.

Op 21 september 2020 werden in de 106 ziekenhuizen die dit land rijk is, 59 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Op zelfde datum hebben 18 mensen het ziekenhuis verlaten.

Op 22 september werden 69 mensen opgenomen in een ziekenhuis en hebben 62 mensen het ziekenhuis verlaten.

Op 23 september waren er 71 ziekenhuisopnames en 35 personen die ontslagen werden. Tot daar de gekende geregistreerde cijfers van de afgelopen dagen.

Om de zaken in een juiste context te plaatsen en de werkelijke situatie op een correcte manier te kunnen inschatten in het van belang om belangrijke informatie die al veel te lang door de experten verzwegen wordt nog eens aan de kaak te stellen. Ik ben de eerste niet. Tal van andere experten, artsen, wetenschappers en docenten hebben mij vooraf gegaan. Zij werden echter niet gehoord. Hun gesproken en geschreven woord is blijven hangen in het ijle.

De PCR testen, het aantal positieve testen en de ziekenhuisopname vormen de basis van de lockdown en alle andere maatregelen die daaruit voortgevloeid zijn. Deze drie aspecten moeten dus zeker grondig bekeken en geëvalueerd worden.

Wij weten niet wie deze PCR testen heeft gefabriceerd, wanneer België ze heeft besteld, bij wie en hoeveel noch wanneer ze zijn geleverd, hoe en wanneer ze zijn verdeeld en wat de specificaties van deze PCR test zijn, met andere woorden op wat deze PCR test precies meet wegens nooit medegedeeld. Er wordt weliswaar beweerd dat deze test meet op DNA/RNA van het Sars-Cov2 virus maar enig bewijs daarvan hebben we nooit gezien. We zijn verondersteld het zonder meer aan te nemen voor waar.

Wij weten evenmin hoe en door wie deze PCR testen worden verwerkt, welke parameters hiervoor gebruikt worden, welke labo’s deze testen behandelen, hoe de data verzameld worden en overgemaakt aan Sciensano, wie de dagelijkse gigantische instroom van data bij voornoemde verwerkt, wat het profiel is van deze data specialisten, hoe en op welke manier zij de data invoeren en verwerken, wie toezicht houdt op de waarheidsgetrouwe invoer van data, of er enige controle wordt uitgevoerd op deze toch wel zeer belangrijke opdracht en desgevallend door wie.

Eigenlijk weten we helemaal niets. Er heerst een heilige omerta. Er worden over gezwegen als vermoord. Het gebrek aan transparantie is schrijnend. De desinformatie compleet.

Ingevolge de volgehouden weigering tot het verstrekken van deze noodzakelijke informatie die de basis vormt van alle maatregelen, is een steeds grote wordende groep van witte zwanen zelf op zoek gegaan naar informatie. De bestaande wetenschappelijke literatuur is volledig doorgelicht.


De website van Statbel, Sciensano, het Agentschap voor Zorg en Gezondheid en alle andere sites die data verzamelen zijn evenzo grondig onderzocht.

We zijn ook op de websites van onze buren gaan kijken waaronder de site van het RIVM en NIVEL om na te gaan wat hun bevindingen zijn. Nederland gebruikt namelijk dezelfde PCR testen als België en het virus is bij hen niet anders dan bij ons.

Inzake de PCR testen zijn wij tot de ontluisterende vaststelling gekomen dat tal van wetenschappelijke studies tot de conclusie zijn gekomen dat deze testen niet betrouwbaar zijn en naar gelang van de studie, aanleiding geven tot 68% valse positieven.


Wanneer Marc Van Ranst geconfronteerd werd met diverse open brieven van honderden artsen, medische geschoolde gezondheidsspecialisten, wetenschappers, biostatici, analisten … die zich de afgelopen maanden verenigd hebben, wees hij hun standpunten over het niet betrouwbaar karakter van de PCR testen smalend van de hand onder verwijzing naar een studie van Oxford University waarin beweerdelijk zou gesteld zijn dat de PCR testen specifiek testen op Covid19 en dus wel betrouwbaar zijn.

Wij hebben deze studie er dus ook even bijgenomen en alzo ontdekt dat de studie van Oxford University iets helemaal anders zegt, met name dat PCR testen al vele jaren gebruikt worden voor het ontdekken van virale ziekten thans met inbegrip van Sars-Cov2 en niet exclusief voor dit virus.

In diezelfde studie worden overigens ook de resultaten weergegeven van een onderzoek van 90 positieve testen waarvan maar liefst 28,9% vals positief bleek te zijn. Dat is niet min. Alle studies komen tot dezelfde conclusie.


Wellicht is dit ook de reden dat ROCHE, fabrikant van PCR testen een aanvraag heeft ingediend en van het FDA in de US de toelating heeft bekomen voor het op de markt brengen en verhandelen van een nieuwe test die het verschil kan meten tussen het Covid19 virus en ander virussen.


Indien de PCR test die thans gebruikt wordt efficiënt zou zijn en betrouwbare resultaten zou opleveren zou er geen enkele reden bestaan voor het ontwikkelen van een nieuwe test.

Ondertussen zijn er al een aantal landen die behoorlijk wat kritiek geuit hebben over de PCR test in haar huidige vorm. Een week geleden heeft de heer Van Dissel, Directeur van het RIVM, tegenhanger van het Belgische Sciensano, tijdens een hoorzitting in de Kamer uitdrukkelijk verklaard dat de PCR testen niet betrouwbaar zijn.

Ik kan mij niet voorstellen dat Marc Van Ranst, Pierre Van Damme, Erika Vlieghe & co niet op de hoogte zijn van deze verwikkelingen inzake de PCR test en de valse positieven maar toch houden zij de lippen stijf op mekaar. Eerder dan gas terug te nemen en enige reserve te formuleren sturen zij er op aan om de bevolking nog meer te testen en zelfs mobiele testunits te voorzien om kinderen in scholen nog meer en sneller te kunnen testen.

Het twijfelachtige karakter van de PCR testen en de valse positieven is daarenboven niet de enige factor die vragen opwerpt. Onderzoek heeft uitgewezen dat in België 40 laboratoria PCR testen verwerken. Van 11 is niet geweten hoe zij dit doen. Van de andere 29 weten we dat ze toepassing maken van een systeem van “pooling”. 10 stalen worden bij mekaar gegooid en in kweek gezet met reagentia. Indien de test negatief uitvalt worden ze alle 10 als negatief geregistreerd. Testen ze positief dan worden ze opnieuw getest.

Er is op zich niets mis met het systeem van pooling. Dit is een techniek die al vele jaren bestaat en welke toelaat op korte tijd een grote hoeveelheid PCR testen te verwerken. Waar het wel mogelijks problematisch kan zijn of worden hangt af van hoe vaak de stalen geamplificeerd worden.

Tal van wetenschappelijke studies van gerenommeerde universiteiten en instellingen wijzen uit dat als een staal 30-32 keer geamplificeerd wordt iedereen negatief test en indien het 38-40 of méér geamplificeerd wordt iedereen positief test omdat men uiteindelijk altijd wel iets vindt, hoe klein ook.

Wie controleert de labo’s die de PCR testen behandelen ? Hoe vaak amplificeren zij de stalen die hen overgemaakt worden? Hoe weten wij met zekerheid dat zij correct handelen? Of moeten wij er zomaar van uitgaan dat commerciële ondernemingen die voor elke test die zij uitvoeren 47,10 € ontvangen en duidelijk een eigen belang hebben dat de corona crisis zo lang mogelijk blijft duren, een blank zieltje hebben en uitsluitend handelen in het belang van de volksgezondheid ?

De ziekenhuisopnames dan.

Op 1 maart 2020 heeft de overheid een budget van 1 miljard euro ter beschikking gesteld van de gezondheidssector. Elk ziekenhuis, woonzorgcentrum, psychiatrische instelling en nog een reeks andere zorginstellingen, ontvangen een premie voor elke corona patiënt die zij registreren ter compensatie van de onderhoudskosten aan het gebouw, infrastructuurkosten en de aanschaf van materialen en andere benodigdheden. Deze premie wordt automatisch uitgekeerd zonder dat hiertoe een aanvraag moet ingediend te worden. Voor ziekenhuizen is dit 1.000 + 600 € per dag zelfs indien er een opname is in dag hospitaal zonder overnachting. Voor woonzorgcentra is dit 200 + 600 € per dag. Voor gehandicapten die opgenomen zijn tussen 15 en 30 april 2020 was er nog een extra premie voorzien van 600 € per dag.

Een goed verstaander heeft meteen begrepen dat ziekenhuisopnames die geregistreerd worden als “ corona geval “ veel geld in het laadje brengen. Een patiënt die 10 dagen in een ziekenhuis vertoeft brengt 16.000 € premie op verhoogd met de gebruikelijke vergoedingen van de mutualiteiten en hospitalisatieverzekeraars. Deze premie wordt niet in mindering gebracht van de ziekenhuisfactuur voor verstrekte zorgen.

Een aantal ziekenhuisartsen hebben een paar weken geleden kenbaar gemaakt dat 2/3 van de patiënten in hun ziekenhuis behandeld worden voor andere aandoeningen en ter gelegenheid van de verplichte PCR gebleken is dat zij toevallig ook positief testen op Covid. Iedereen die een afspraak in een ziekenhuis heeft voor een onderzoek of een ambulante behandeling moet verplicht een PCR test ondergaan zo niet worden zij niet behandeld. Indien zij positief testen worden zij geregistreerd als corona patiënt ook al vertonen zijn geen enkel symptoom. Zij worden niet verzocht om 14 dagen in quarantaine te gaan en later eens weer te komen. Ze worden in daghospitaal onderzocht en behandeld op datum van afspraak en nadien verzocht om zich thuis te isoleren voor 14 dagen.

Hoe weten wij, in het licht van het voorgaande, met zekerheid dat elke geregistreerde corona opname in een ziekenhuis, weze het in dag hospitaal zonder overnachting dan wel met overnachting wel degelijk een corona zieke is?

Er is geen enkele controle. Ziekenhuizen ontvangen de dagelijkse premies automatisch zonder enige voorafgaandelijke aanvraag. Zij sturen hun analyses door naar Sciensano, maar, hoe weten wij met zekerheid dat deze waarheidsgetrouw zijn als er zoveel geld op het spel staat ? Ook dit wordt niet gecontroleerd. Tot overmaat van ramp geeft Sciensano de nationale analyses van ziekenhuizen niet vrij, zelfs niet aan de leden van Celeval.

Dit is alleszins wat Erike Vlieghe mij op 15 september 2020 geschreven heeft. Ze zat op dit punt, net als ik, op haar honger schreef ze.

We moeten ons bij dit alles toch wel de nodige vragen stellen, me dunkt. We mogen niet zonder meer aannemen dat de cijfers die ziekenhuizen overmaken correct zijn en in het verlengde hiervan, dat de cijfers die Sciensano manueel registreert ten titel van ziekenhuisopnames juist zijn.

Een en ander geldt overigens ook voor de woonzorgcentra die ook veel bewoners hebben geregistreerd als corona patiënt en wanneer ouderen kwamen te overlijden hen boekten als “vermoedelijk corona overlijden“. Meer nog, tal van ouderen die met zekerheid niet besmet waren wegens enkele dagen voor hun overlijden negatief getest, hebben op hun overlijdensattest toch de vermelding “corona“ gekregen terwijl zij zeker niet gestorven zijn door het virus maar door een andere aandoening of wegens ouderdom. Wanneer familieleden hiertegen verzet aantekenden, werd hen doodleuk gemeld dat het overlijdensattest niet kon gewijzigd worden wegens “bevelen van hogerhand”. Zo zijn er veel, heel veel.

Ziekenhuizen, woonzorgcentra en ander zorginstellingen. Het zijn allemaal private instellingen die op het einde van de dag maar één ding willen zien en dat is : winst.

PCR testen die niet betrouwbaar zijn en aanleiding geven tot valse positieven, resultaten van testen die naar gelang van het aantal keren dat de stalen geamplificeerd zijn mogelijks een positief resultaat geven terwijl het dat niet zou mogen zijn; cijfers van ziekenhuisopnames die mogelijks niet correct zijn omdat het winstbejag primeert. Het zijn allemaal factoren die grondig zouden moeten onderzocht worden daar zij de reden zijn dat het land in het wurggreep is genomen en aanhoudend gebukt blijft gaan onder hetzelfde juk.

Komen we dan tot de schoolgaande kinderen die sinds 1 september 2020 verplicht zijn tot het dragen van een mondmasker op school en die wanneer één leerling positief test hun ganse klas in quarantaine zien gaan. Het Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 voorziet uitdrukkelijk in een afwijking voor kinderen die drager zijn van een doktersattest dat hen vrijstelt van mondmaskerplicht wegens gezondheidsredenen maar de meeste scholen aanvaarden dit niet. Leerlingen mogen enkel de school binnen of op de schoolbus als zij een mondmasker opzetten.

Scholen hebben de toelating gekregen om de bestaande regels naar eigen goeddunken uit te breiden wat er toe geleid heeft dat een steeds groter aantal scholen verworden tot kleine totalitaire staatjes. Los van de vele gezondheidsklachten die kinderen en hun ouders formuleren, beperkt de mondmaskerplicht hen in hun algemene ontwikkeling. Zij zien het gezicht en de expressie van de leerkracht en hun vriendjes niet meer, ze verstaan niet goed wat de leerkracht zegt, het sociaal contact wordt ingeperkt terwijl dit net voor hen zo belangrijk is.

Er zijn louter in Vlaanderen 1,2 miljoen schoolgaande kinderen.

In het Thematisch rapport van Sciensano met betrekking tot kinderen van 30 juli 2020 valt te lezen dat meer dan 4760 kinderen en 237 leerkrachten tijdens de voorgaande periode in quarantaine waren geplaatst en tijdens hetzelfde tijdvak 267 kinderen -18 jaar, waarvan een groot deel neonatalen tussen 0 en 3 maanden ( geen aantal ) gemiddeld 3 dagen in het ziekenhuis verbleven waren. Voor volwassen is de duurtijd van de hospitalisatie gemiddeld 8 dagen.

Sinds de aanvang van het schooljaar zijn er weer zeer veel kinderen in quarantaine geplaatst terwijl er slechts heel weinig effectief ziek zijn. Kortom, de situatie van de kinderen tijdens de eerste periode die beoordeeld is, is niet gewijzigd.


Is het legitiem, noodzakelijk en proportioneel om 1,2 miljoen Vlaamse kinderen en bij uitbreiding nog eens zoveel kinderen in Wallonië en Brussel te verplichten tot een mondmasker, quarantaine, gescheiden speelplaatsen omwille van pakweg 300 kinderen die gemiddeld 3 dagen in een ziekenhuis zijn verbleven en, 3 kinderen met onderliggende aandoeningen die sinds 1 maart 2020 overleden zijn ?

In Nederland bestaat geen algemene mondmaskerplicht. Kinderen tussen 0 en 18 jaar moeten zelfs de 1,5 meter afstandsregel niet respecteren, niet opzichtens leerkrachten en niet opzichtens vriendjes. Dit staat sinds 07.09.2020 met zoveel woorden op de website van het RIVM. Waarom kan dit in België niet? Omdat de “ experten “ zeggen dat het niet kan of omdat ze het omwille van een andere reden niet willen? Ik heb de vraag via email gesteld aan Erika Vlieghe. Zij heeft niet meer geantwoord.

Moeten wij twijfelen aan de oprechtheid van de cijfers, de betrouwbaarheid van de PCR testen en hun uitslag ? Ja zeker. Dit dient in het belang van de volksgezondheid, de bevolking, de economie en de maatschappij in het algemeen grondig uitgezocht worden.


Het gaat niet op om alles zomaar aan te nemen en maatregelen aan te houden die mogelijks totaal overbodig zijn, net zoals in 2009 met de Mexicaanse griep die, achteraf beschouwd onterecht als een “pandemie“ was gekwalificeerd en de maatschappij volkomen onterecht honderden miljoenen heeft gekost. Vandaag spreken we niet meer over een paar honderd miljoen maar over ettelijke miljarden.

Het gaat niet goed met de maatschappij. Steeds meer mensen zijn depressief, oververmoeid, moedeloos, wanhopig. Er zijn meer zelfdodingen, meer drugs-en alcoholverslaving, meer huiselijk geweld, meer echtscheidingen en relationele breuken, meer falingen die tenandere in aantallen nog zullen toenemen en ongekende proporties zullen aannemen nu op 1 oktober 2020 de tijdelijke opschorting van kredietaflossingen komt te vervallen.

Het gaat niet op om alles volledig in functie te stellen van de volksgezondheid zonder oog te hebben voor wat er in de maatschappij leeft en de schade die aangericht is en nog wordt aan de economie. Het gaat niet op om een gans volk te sussen met holle woorden en voor hen een toekomst te schetsen waar het corona virus altijd aanwezig zal blijven en wij ermee moeten leren leven.

Elk virus dat de wereld ooit gekend heeft is na verloop van een zekere tijd even plots verdwenen als het gekomen was. Dat zal met Sars-Cov2 en het griepvirus dat in het voorjaar van 2020 harder heeft toegeslagen dan het gemiddelde van de voorgaande jaren en sinds juli 2020 ook weer behoorlijk wat mensen treft, niet anders zijn.

Moeten wij twijfelen aan de goede trouw van de experten ? Ja zeker.

Wat geldt voor gerechtsdeskundigen geldt ook voor experten die door de overheid gemandateerd worden tot het verstrekken van adviezen in naam van de volksgezondheid. Zij moeten getuigen van onafhankelijkheid en neutraliteit. Bovenal mogen zij geen banden hebben met belangengroepen in de materie waarin zijn belast worden met een mandaat.

De experten, auteur van de blogpost, kunnen niet beschouwd worden als onafhankelijke experten. Ook zij hebben een eigen belang.

Marc Van Ranst is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rega Instituut dat met de financiële en materiële steun van de Bill & Melinda Gates Foundation (780.000 USD en 15.000 medicijn stalen) een corona vaccin ontwikkeld heeft waar een aardige cent aan te verdienen valt. Hij kan niet beweren dat het niet waar is. Het heeft namelijk in alle kranten gestaan en het staat ook netjes vermeld op de transparante site van de voornoemde stichting onder het luik “schenkingen“.

En dat geldt evenzo voor Pierre Van Damme die CEO is van Vaccinopolis, een instelling die, volgens de eigen bewoordingen van UAntwerpen, met behulp van de financiële steun van de Belgische overheid ( 20.000.000 € ) en de Bill & Melinda Gates Foundation (20.000.000 USD) zich toespitst op “een ambitieus project van versnelde vaccin ontwikkeling“. Pierre Van Damme heeft overigens ook persoonlijke belangen in nog andere vaccin organisaties.

UAntwerpen waar Erika Vlieghe tewerk gesteld is, heeft in 2015 en 2016 van voornoemde stichting afgerond 13.000.000 USD ontvangen voor een studie naar n-Opv2 ( polio ) en thans in het kader van corona nog ander grote sommen, waaronder 2.000.000 € voor een corona studie bij zwangere vrouwen en neonatalen, waarvan … andermaal Pierre Van Damme op 01 juli 2020 als hoofd van het onderzoek aangesteld is.

De hiervoor genoemde experten kunnen niet verder aanblijven. Door hun fout is het volk in een angstpsychose verzeild geraakt die zij aanhoudend verder blijven voeden terwijl het corona virus dixit honderden en mogelijks zelfs duizenden artsen al vele weken vergelijkbaar is met een gemiddelde griep epidemie.

Door hun fout heeft de economie en de maatschappij in het algemeen grote schade geleden. Zij hebben de overheid bewust op het verkeerde been gezet en aangespoord tot het treffen van drastische maatregelen die zowel in duurtijd als in omvang onterecht waren.

Het is tijd dat de overheid zich omringt met neutrale onafhankelijke experten en zij haar oor ook eens te luisteren legt bij de vele, vele specialisten die al maanden verkondigen dat en wat er mis is met de stellingen van de huidig experten.

Zij dient te luisteren naar alle stemmen en zich maximaal te informeren, controleren en onderzoeken. Dan, doch pas dan, kan zij met kennis van zaken beslissingen nemen ter vrijwaring van de volksgezondheid, de bevolking, de economie en de maatschappij in het algemeen .


116 views0 comments

Comments


bottom of page