top of page
Search

Open brief aan Eerste Minister Alexander De Croo


Geachte heer eerste minister,

Beste Alexander,


In uw regeerverklaring van 1 oktober 2020 legde u de klemtoon op vertrouwen. Nu, bijna 3,5 maanden later, klinkt dit voor ons als bevolking bijzonder wrang. In die 3,5 maanden hebt u immers maatregelen genomen van een ongekende strengheid die ons raken in ons privé-leven, in onze persoonlijke vrijheid, in onze vrijheid van meningsuiting. Het zijn maatregelen die tonen dat u ons totaal niet vertrouwt.


Dit gebrek aan vertrouwen blijkt nog meer uit het feit dat haast dagelijks zowel u, als uw ministers en de mensen die u adviseren met een beschuldigende vinger naar ons, de bevolking, wijzen. Want het zijn wij die te veel contact met elkaar hebben, de mondmaskers verkeerd of niet genoeg dragen en zondigen tegen de maatregelen. De idee dat er ook andere oorzaken zouden kunnen bestaan waarom Covid-19 aanwezig blijft in onze samenleving, lijkt op geen enkel moment bij u of hen op te komen.

(lees verder onder de foto)
Wel, beste premier, ons vertrouwen in u en uw regering is ook geschaad. Maar, in plaats van met de vinger te wijzen, willen we u en uw regering de kans geven om ons vertrouwen opnieuw te verdienen. Een unieke kans, zeker voor een regering waar steeds meer mensen zich bij afvragen op welke manier zij een afspiegeling is van de verkiezingsuitslag van mei 2019. 8 ministers en twee staatssecretarissen hebben zich zelfs niet verkiesbaar gesteld laat staan dat zij door de bevolking verkozen zijn om ons land te leiden.


Om deze kans te grijpen, zijn er 5 vragen waar we uw antwoord op wensen te kennen. Antwoorden waarop wij volgens de wet van 1994 op de Openbaarheid van Bestuur en art. 32 van de Grondwet recht hebben. We vertrouwen er alvast op dat u met uw staat van dienst, goed vertrouwd bent met deze wetgeving.


Hieronder de 5 vragen waarop wij een concreet en omstandig gemotiveerd antwoord wensen met onderliggende stukken :


1) Welke onafhankelijke controle garandeert dat de basis waarop u maatregelen neemt, de werkelijkheid weergeeft?

Concreet:

 • Toon ons de wetenschappelijke studies die u verzekeren dat de PCR-test een accurate test is om Covid-19 op te sporen en niet – zoals gesteld wordt door de Retraction Paper van Peter Borger & Co – fundamenteel wetenschappelijke ontwerpfouten bevat.

 • Is er een extern controleorgaan dat er op toeziet dat de manier waarop Sciensano haar data op een correcte manier verzamelt en analyseert?

 • Is er controle op de fouten die door Sophie Quoillin, voormalig directeur van Sciensano in de Corona commissie van 24 september 2020 toegegeven werden en vooral ook, deze fouten niet meer gebeuren én de fouten ondertussen werden gecorrigeerd?

 • Kan u ons aantonen dat de experten die u adviseren volledig onafhankelijk zijn en geen enkel direct of indirect belang hebben bij hetgeen zij u adviseren, dat zij werken voor instituten en organisaties die geen enkele financiële binding hebben met organisaties die geneesmiddelen promoten?.


2) De maatregelen die u neemt, zijn in strijd met verschillende artikelen van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat is al herhaaldelijk aangekaart door grondwetspecialisten en door enkele rechters ook gebruikt om bestraffingen van boetes opgelegd op basis van uw ministeriële besluiten kwijt te schelden. Vrijspraak.


Waarom treedt u de wetten die ons al burgers beschermen, telkens weer met de voeten? Hoe toetst u af dat de beslissingen die genomen worden en die de ganse bevolking en de economie hard treffen legitiem, noodzakelijk en proportioneel zijn ten opzichte van de situatie die zich voordoet en de overtreding van de Grondwet die zij inhouden?


3) Toon ons de cijfers van de sociaal-emotionele en economische gevolgen van de maatregelen en geef ons inzage in de manier waarop u deze meeneemt in de afwegingen die u maakt bij het opleggen van maatregelen.

Concreet: wat is sinds maart de evolutie van het aantal:

 • zelfdodingen

 • depressieven

 • andere psychische aandoeningen

 • echtscheidingen

 • meldingen van huiselijk geweld

 • kindermishandeling en kindermisbruik

 • alcohol, drugs en pillen verslaving

 • bedrijven in financiële moeilijkheden

 • faillissementen

en van:

 • gebruik van antidepressiva, slaapmiddelen en angstremmers

 • eetverslaving en obesitas

 • anorexia nervosa

 • armoede


4) Wat is de totale economische kost van de maatregelen en wat is het totale bedrag van de investeringen die u hebt gedaan om de sanitaire crisis te bestrijden ? En wat is de impact hiervan op onze staatsschuld, een schuld die wij en de volgende generaties moeten terugbetalen?


5) Op basis van welke gegevens hebt u beslist om bepaalde vaccins aan te kopen en welke garanties geeft u mensen die zich laten vaccineren dat er geen ernstige bijwerkingen zijn?


Wat is de logica om massaal experimentele vaccins volgens een volledig nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens en waarvan noch de werking noch de eventuele bijwerkingen gekend zijn, te bestellen vooraleer deze zelfs maar zijn goedgekeurd door EMA (European Medicine Agency)?


Beschikt u over meer informatie dan de persberichten van de vaccin-producenten die voor uw adviseurs klaarblijkelijk voldoende zijn om de loftrompet over deze vaccins af te steken en te stellen dat er geen noemenswaardige risico’s zijn?


Wat uw communicatie naar ons toe betreft, zijn we benieuwd te vernemen waarom journalisten die kritische vragen stellen, geweerd worden van persconferenties van deze regering?


Hoe verklaart u dat uw verklaringen en argumentatie opvallend vaak woordelijk overeen komen met de verklaringen van andere regeringsleiders? Waarom negeert deze regering de steeds groter wordende groep artsen, psychologen en wetenschappers die kritische bedenkingen hebben bij de huidige situatie, in plaats van met deze mensen openbaar in gesprek te gaan?


Beste Alexander,


Hier is uw kans om ons vertrouwen terug te winnen. Ze is eenmalig en kan enkel indien uw antwoorden transparant, onderbouwd en logisch zijn. Dit is het moment dat u aan ons moet tonen dat het slotakkoord van uw regeringsverklaring geen loze woorden zijn en u de wil hebt om de bevolking en de economie daadwerkelijk te beschermen met respect voor onze democratische principes.


We hopen dat u ons vertrouwen hierin niet opnieuw beschaamt.

Namens 17.222 bezorgde burgers,


Carine Knapen


6,783 views0 comments
bottom of page