top of page
Search

Open Brief aan Alexander De Croo

Mijnheer de Eerste Minister, Beste Alexander,


Ik zou graag zien dat u de open brief van Hilde Van Liefferinge persoonlijk en publiek beantwoordt. Wij zijn allemaal benieuwd naar uw repliek. Dank u.

 

Geachte Mr. de Eerste Minister, Beste Mr. De Croo,

Sta mij toe als een van uw politieke onderdanen u even een briefje te richten. Ik heb namelijk wat bezorgdheden en vragen en zou u die graag rechtstreeks stellen. Tenslotte bent u, als ik het concept ‘democratie’ goed heb begrepen, in de eerste plaats niet zozeer onze leider, dan wel onze dienaar.

Het is vooral over dat begrip ‘democratie’ dat ik graag met u eens van gedachten wil wisselen. Vanuit mijn opleiding als politicoloog ben ik namelijk de laatste tijd nogal danig in de war. Het beleid dat u voorstaat, de manier waarop u dat implementeert en de onvolledigheid in de communicatie van uw visie, doen mij mijn wenkbrauwen fronsen tot op ongekende hoogtes.

Bovendien staat u tot op heden nog steeds geboekstaafd als liberaal, als aanhanger van het liberalisme, juist? De ideologie die de basis vormt voor onze liberale democratie, breed gedragen door de meeste politieke partijen, maar door u als volbloed liberaal toch nog net iets meer. Dat mag ik verwachten, toch?

Om zeker te zijn dat we bij de term ‘liberalisme’ allebei over hetzelfde spreken, heb ik er toch nog eens mijn universiteitscursus ‘Studie van ideologieën’ bijgehaald. ‘Liberale democratie’ wordt daarin omschreven als een systeem waarin een aantal ‘fundamentele rechten en vrijheden worden gevrijwaard’. Het gaat dan met name over het recht op vrije meningsuiting of vereniging, beperking van de staatsmacht, persvrijheid, rule of law, constitutionalisme, democratie, het belang van privé-initiatief en een vrije markt, enz.’

Deze liberale democratie wordt beschouwd als de brede filosofische stroming waarop onze hele samenleving is gebouwd. Het is ‘een politieke traditie en opvatting over staat en samenleving gecentreerd rond vrijheid’, staat er nog. Daarnaast zijn er ook de partijpolitieke liberalen, waartoe u dus behoort. Zij zijn net de grootste verdedigers van deze ideologie. Als ik dat naar u persoonlijk mag vertalen: u stelt de individuele vrijheid centraal en ziet de overheid als ondersteuner om deze te garanderen.

Wow, dat is nu net wat we nodig hebben, meneer De Croo! Goed dat u op die stoel zit. Alhoewel. Er moeten mij toch een aantal bezorgdheden van het hart, met name met betrekking tot het vrijwaren van dat liberalisme en de liberale democratie. Ik ben namelijk wat in de war, als politicoloog, als burger, als democraat. De voorbije maanden groeide er een kloof tussen wat ik waarneem en wat ik weet, tussen de praktijk en de theorie. Daarom ook deze brief, in de hoop dat u mij wat kunt geruststellen . Laten we de rechten en vrijheden die ik hierboven heb opgesomd en waarvan u de behoeder bent, eens goed herlezen. Laten we dat doen vanuit de vraag: welke daarvan staan op dit moment nog overeind?

* Beperking van de staatsmacht. Corrigeer mij als ik het verkeerd zie, meneer De Croo, maar er is momenteel een staatsbemoeienis die elke verbeelding tart. De staat zegt mij waar ik mij naartoe mag verplaatsen en waar niet, om welk uur ik thuis moet zijn, hoe weinig mensen ik mag ontmoeten, ook met kerst, hoe weinigen daarvan ik er maar mag knuffelen, op hoeveel meter van de rest ik moet staan, hoe ik mijn gezicht moet afdekken en mijn vrije adem moet insnoeren, hoe ik ook mijn kind gemuilkorfd naar school moet sturen, hoe lang ik mij moet isoleren als ik in contact ben geweest met iemand met een loopneus, enz., enz. Liberalisme, zegt u?

Wellicht hebt u uw antwoord hierop nu al klaar, met name dat ‘de cijfers deze politiek noodzakelijk maken’. Excuseer me, maar er is werkelijk geen haar op mijn hoofd dat kan geloven dat u dat zelf nog gelooft. Ja, er zijn mensen die sterven met covid, maar er zijn er onnoemelijk veel meer die genezen. Een gericht beleid om kwetsbaren te beschermen is iets anders dan een hele bevolking nodeloos gijzelen. Daarnaast weet u ook dat er in veel grotere getale kankerdoden en hartaanvaldoden zijn, dat mensen aan duizend-en-één andere oorzaken sterven: nierfalen, een accidentele val of vergiftiging, het verkeer, noem maar op. Of zelfmoord, niet te vergeten. Zelfmoord door wanhoop. In al uw ziektefocus dreigt u het bovendien misschien over het hoofd te zien, maar naast die duizenden doden, zijn er ook miljoenen mensen die leven, meneer de Eerste Minister. Enfin, die graag zouden willen leven, als u het hen even toestaat.

* Het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid. Er heerst een ongeziene censuur, meneer De Croo. Wetenschappers, artsen of eender wie met een visie die niet strookt met de heersende Covid-doctrine, worden het woord ontzegd of geridiculiseerd. In mainstream media komen die stemmen niet aan bod of worden ze ‘gekaderd’, op sociale media worden ze verwijderd door ‘onafhankelijke factcheckers’. Wat een bijzonder slechte grap, meneer de Eerste Minister. U laat de inzichten en wijsheid van diegenen aan wie u uw positie verschuldigd bent afvoeren door binnen- en buitenlandse onkundigen die louter gerekruteerd worden om instructies te volgen over wat wel en niet als waarheid of leugen moet worden bestempeld en dit geheel vanuit financiële en politieke belangen. Liberalisme, zegt u?

* Rule of law en constitutionalisme. Gelukkig zijn er een aantal advocaten en juristen onder uw onderdanen die onvermoeibaar aantonen hoe u met uw beleid de rechten van de vrije rechtsstaat en haar grondwet met de voeten treedt. De onschendbaarheid van de woning, om er maar eentje uit te pikken, waar uw stevig gedrilde politiemacht al eens zou durven overheen te walsen. Of het uitdelen van GAS-boetes aan minderjarigen voor het afzakken van hun mondmasker bijvoorbeeld, waar ook al menige getuigenis over bestaat, maar waar het Kinderrechtencommissariaat gelukkig nog duidelijk oproept om deze niet te betalen wegens onwettelijk. Liberalisme, zegt u? * Het belang van privé-initiatief en een vrije markt. Tja, meneer De Croo. Wat moet ik daarover nog zeggen? Mijn hart bloedt voor al die zelfstandige ondernemers, mensen met ‘contactberoepen’, mensen die mensen helpen, tooien, verwennen met lekker eten en drinken. U verbiedt hen hun job uit te oefenen, u verbiedt hen hun privé-initiatief overeind te houden. Wat wilt u eigenlijk, meneer de Eerste Minister, dat iedereen staatsambtenaar wordt? Betaald wordt en onder toezicht komt van de staat? Het liefst enkel van achter het digitale scherm met zijn andere gedigitaliseerde medemens in contact treedt? Liberalisme, zegt u?

* Vrijheid van vereniging. Als die er nog was, meneer De Croo, dan konden we op zijn minst massaal de straat op komen tegen dit beleid. Dan konden we u tonen dat het volk mort, gruwelijk hard mort. Dan zouden we niet dagelijks overspoeld blijven worden met de eenzijdige en manipulatieve beelden van de bange burger die noodlijdend zit uit te kijken naar de komst van het verlossende vaccin en daarvoor bereid is al zijn liberale rechten op te geven. Er zijn er heel wat anderen, meneer de Eerste Minister, maar zij mogen zich niet verenigen om hun stem te laten horen. Liberalisme, zegt u? Het verlossende vaccin, vernoemde ik zonet. Daarover heb ik nog deze vraag: klopt dat wel, meneer De Croo? De virologen waar u mee dweept, alsook hun en uw grote baas, meneer Tedros van de WHO en Klaus Schwab van het WEF, waar u trots als een kind bij de Sint op de foto mee poseert, zij zeggen de laatste tijd steeds vaker dat ook na het vaccin ‘het oude normaal’ niet kan terugkeren. M.a.w., dat we de liberale democratie die we – met al zijn tekorten, maar toch – gewend waren, eigenlijk mogen vergeten en dat de dictatuur waar we zijn in terechtgekomen (maar die ze compleet abusievelijk ‘sociale samenleving’ noemen), nog onvoorspelbaar lang zal moeten aanhouden. Dat er voorwaarden vasthangen aan het al dan niet nemen van het vaccin. Vrijheidsvoorwaarden. Intussen plunderen ze de nationale staten steeds meer van hun bevoegdheden en centraliseren die in de handen van supranationale organen zonder ook maar enige democratische legitimiteit.

Dat brengt me bij de centrale vraag die ik u zou willen stellen, meneer De Croo: WAAROM? Waarom doet u dit alles? Waarom maskeert u uw identiteit als liberaal ten voordele van een niet uit te leggen dwang- en controleregime? In het belang waarvan? Waarom gooit u onze hele liberale democratie, waarvoor veel bloed is gevloeid om ze te kunnen installeren, te grabbel ten voordele van ondemocratische organen met ondoorzichtige belangen en bedoelingen?

Wat is uw visie voor de toekomst? Het volk dat u dient, heeft het recht die te kennen. Een laatste maal ter verduidelijking, ‘u’ bent in de voorgaande zin het onderwerp en niet het lijdend voorwerp. Dat is liberalisme, meneer De Croo. Dat is democratie.

Van harte en dank voor uw antwoord, Hilde Van Liefferinge Bezorgd democraat

412 views0 comments

Comments


bottom of page