top of page
Search

NATO & PARTNERSCHAP MET OEKRAINE vs RUSLAND

In bijgaande link vindt u de tekst van het Verdrag van de North Atlantic Threaty van 4 april 1949 waarbij de organisatie NATO werd opgericht : https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

De hoofdreden voor het totstandkoming van dit militair Verdrag is ( was ) het vrijwaren van de democratie en de rechtstaat, de individuele vrijheid van ieder en het handhaven van vrede tussen alle volkeren van de toegetreden lidstaten.

"De Partijen bij dit Verdrag bevestigen opnieuw hun geloof in de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en hun wens in vrede te leven met alle volkeren en alle regeringen. Zij zijn vastbesloten de vrijheid, het gemeenschappelijk erfgoed en de beschaving van hun volkeren, die gegrondvest zijn op de beginselen van democratie, individuele vrijheid en de rechtsstaat, te beschermen. Zij streven naar bevordering van stabiliteit en welzijn in het Noord-Atlantisch gebied. Zij zijn vastbesloten hun inspanningen voor de collectieve verdediging en voor het behoud van vrede en veiligheid te bundelen. Derhalve komen zij dit Noord-Atlantisch Verdrag "

Artikel 1 De partijen verbinden zich ertoe, zoals bepaald in het Handvest van de Verenigde Naties, elk internationaal geschil waarbij zij betrokken kunnen zijn, met vreedzame middelen te regelen, op zodanige wijze dat de internationale vrede en veiligheid en de rechtvaardigheid niet in gevaar worden gebracht, en zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van dreiging met of gebruik van geweld op een wijze die niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Artikel 2 De partijen zullen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van vreedzame en vriendschappelijke internationale betrekkingen door hun vrije instellingen te versterken, door te zorgen voor een beter begrip van de beginselen waarop deze instellingen zijn gegrondvest, en door de voorwaarden van stabiliteit en welzijn te bevorderen. Zij zullen trachten conflicten in hun internationaal economisch beleid uit de weg te ruimen en zullen economische samenwerking tussen hen of tussen hen allen aanmoedigen.

Artikel 3 Teneinde de doelstellingen van dit Verdrag doeltreffender te verwezenlijken, zullen de partijen, afzonderlijk en gezamenlijk, door middel van voortdurende en doeltreffende zelfhulp en wederzijdse hulp, hun individuele en collectieve vermogen om gewapende aanvallen te weerstaan, in stand houden en ontwikkelen.

Artikel 4 De partijen plegen gezamenlijk overleg wanneer naar hun oordeel de territoriale integriteit, de politieke onafhankelijkheid of de veiligheid van een van de partijen wordt bedreigd.

Artikel 5 De Partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika wordt beschouwd als een aanval tegen hen allen en zij komen bijgevolg overeen dat, indien een dergelijke gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen, in de uitoefening van het recht op individuele of collectieve zelfverdediging dat erkend wordt door artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, de aangevallen Partij of Partijen zal bijstaan door onverwijld, individueel en in overleg met de andere Partijen, de maatregelen te nemen die zij nodig acht, met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld, om de veiligheid van het Noord-Atlantische gebied te herstellen en te handhaven.

Van een dergelijke gewapende aanval en van alle maatregelen die naar aanleiding daarvan worden genomen, wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan de Veiligheidsraad. Deze maatregelen worden beëindigd wanneer de Veiligheidsraad de maatregelen heeft genomen die noodzakelijk zijn om de internationale vrede en veiligheid te herstellen en te handhaven.

Artikel 6 Voor de toepassing van artikel 5 wordt onder een gewapende aanval op een of meer van de partijen mede verstaan een gewapende aanval

op het grondgebied van een van de partijen in Europa of Noord-Amerika, op de Algerijnse departementen van Frankrijk 2, op het grondgebied van Turkije of op de eilanden onder de jurisdictie van een van de partijen in het Noord-Atlantische gebied ten noorden van de Kreeftskeerkring; op de strijdkrachten, vaartuigen of luchtvaartuigen van een der partijen, wanneer deze zich bevinden in of boven deze gebieden of enig ander gebied in Europa waar op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag bezettingstroepen van een der partijen waren gestationeerd, of de Middellandse Zee of het Noord-Atlantische gebied ten noorden van de Kreeftskeerkring.

Artikel 7 Dit Verdrag tast op geen enkele wijze de rechten en verplichtingen krachtens het Handvest aan van de partijen die lid zijn van de Verenigde Naties, noch de primaire verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, en zal niet aldus worden uitgelegd dat het deze rechten en verplichtingen op enigerlei wijze aantast.

artikel 8 Elke Partij verklaart dat geen van de internationale verbintenissen die thans van kracht zijn tussen haar en een andere Partij of een derde Staat in strijd is met de bepalingen van dit Verdrag, en verbindt zich ertoe geen internationale verbintenissen aan te gaan die in strijd zijn met dit Verdrag.

Artikel 9 De partijen richten een Raad op, waarin elk van hen is vertegenwoordigd, om aangelegenheden betreffende de tenuitvoerlegging van dit verdrag te bespreken. De Raad is zodanig georganiseerd dat hij te allen tijde onmiddellijk bijeen kan komen. De Raad stelt de nodige hulporganen in; hij stelt met name onverwijld een defensie comité in dat aanbevelingen doet voor maatregelen met het oog op de toepassing van de artikelen 3 en 5.

Artikel 10 De partijen kunnen met eenparigheid van stemmen elke andere Europese staat die in staat is de beginselen van dit Verdrag te bevorderen en bij te dragen tot de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied, uitnodigen tot dit Verdrag toe te treden. Elke aldus uitgenodigde staat kan partij bij het verdrag worden door zijn akte van toetreding neder te leggen bij de regering van de Verenigde Staten van Amerika. De Regering van de Verenigde Staten van Amerika zal elk van de Partijen in kennis stellen van de nederlegging van iedere akte van toetreding.

Artikel 11

  1. Dit Verdrag zal door de partijen worden bekrachtigd en de bepalingen ervan uitgevoerd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke procedures. De akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk worden nedergelegd bij de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, die alle andere ondertekenaars van elke nederlegging in kennis zal stellen. Het Verdrag treedt in werking tussen de Staten die het hebben bekrachtigd, zodra de bekrachtigingen van de meerderheid van de ondertekenaars, met inbegrip van de bekrachtigingen van België, Canada, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zijn nedergelegd en wordt met betrekking tot de andere Staten van kracht op de datum van nederlegging van hun bekrachtigingen. (3)

Artikel 12 Nadat het Verdrag tien jaar van kracht is geweest, of op enig tijdstip daarna, plegen de partijen, indien een van hen daarom verzoekt, gezamenlijk overleg ten einde het Verdrag te herzien, met inachtneming van de factoren die op dat tijdstip van invloed zijn op vrede en veiligheid in het Noord-Atlantisch gebied, met inbegrip van de ontwikkeling van zowel universele als regionale regelingen in het kader van het Handvest van de Verenigde Naties voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid.

Artikel 13 Nadat het Verdrag twintig jaar van kracht is geweest, kan elke Partij ophouden Partij te zijn één jaar nadat zij haar kennisgeving van opzegging heeft gedaan aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, die de Regeringen van de andere Partijen in kennis zal stellen van de nederlegging van elke kennisgeving van opzegging.

Artikel 14 Dit Verdrag, waarvan de Engelse en de Franse tekst gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van de Verenigde Staten van Amerika. Naar behoren gewaarmerkte afschriften zullen door die Regering worden toegezonden aan de Regeringen van de andere ondertekenaars.

De definitie van de gebieden waarop artikel 5 van toepassing is, is herzien bij artikel 2 van het op 22 oktober 1951 ondertekende Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Griekenland en Turkije.

Op 16 januari 1963 constateerde de Noord-Atlantische Raad dat, wat de voormalige Algerijnse departementen van Frankrijk betreft, de desbetreffende bepalingen van dit Verdrag met ingang van 3 juli 1962 niet meer van toepassing waren.

Het Verdrag is op 24 augustus 1949 in werking getreden, na de neerlegging van de bekrachtigingen van alle ondertekenende staten.

Op 09.07.1997 heeft NATO en haar lidstaten een Charter ondertekend met Oekraïne waarin tot in de kleinste details de militaire samenwerking opgelijst wordt. https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25457.htm Artikel 19 voorziet in de implementatie van alle bestaande overeenkomsten inzake ontwapening, non-proliferatie en wapen controle. Dit artikel werd niet nageleefd.

Oekraïne werd niet ontwapend, het werd integendeel de afgelopen 25 jaar steeds meer bewapend door de US, die meer dan 5 miljard USD voor militaire doeleinden in het land heeft gepompt ( ten dele ook aangewend voor de inrichting van 30 US gefinancierde bio-labo's).

Op 21.08.2009 werd er een bijkomende Verklaring inzake het onderscheiden partnerschap tussen NATO en Oekraïne ondertekend waarbij de samenwerking tussen NATO en Oekraïne - met het oog op een latere toetreding tot NATO - nog meer versterkt werkt en ondermeer voorzien werd in het bijeen roepen van de NUC ( Nato Ukraine Commission ) indien Oekraine hierom verzoekt wanneer zij een rechtstreekse bedreiging van haar territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid cf art.8 van kaderovereenkomstsamenwerking voor Vrede zou ontvangen. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_57045.htm https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_57028.htm

De Oekraïnse beleidsmakers hebben niets ondernomen om de vrede in het land te handhaven/herstellen terwijl zij weten dat er een historisch conflict bestaat tussen de burgers. ZIj hebben, integendeel, dit conflict nog verder aangezwengeld en de bevolking opgehitst met haat speech tegen al wie Russisch spreekt of pro Rusland is.

In 2013 hebben de staten Donetsk en Luhansk hun onafhankelijkheid ingeroepen. Dit werd door Oekraïne, de US en Nato niet aanvaard. Sinds de bloedige Maidan Revolutie van 2014 is de haat tegen de pro-Russische separatisten erg gecultiveerd en zo sterk geworden dat de pro-westen Oekraïners tijdens manifestaties " dood aan de Russen " scanderen en er geen probleem mee hebben dat de voornoemde staten al 8 jaar worden plat gebombardeerd, de bevolking vermoord en uitgehongerd. In 2015 heeft Zelensky t ( toen nog acteur ) een stand up comedy show opgevoerd waar hij gewoon zei dat de Russen afgemaakt werden. Hij kreeg hiervoor applaus van het publiek. Oekraïnse kinderen werden en worden al jarenlang opgeleid tot neo-nazi's die de hitlergroet uitbrengen. De jongeren in 2014 zijn nu volwassen. Ze haten Rusland en de Russen.

In 2014-2015 werden voor het oog van de wereld 2 overeenkomsten getekend tussen Oekraïne en Rusland. Minsk I en Minsk II. Deze overeenkomsten voorzien onder meer in een ontwapening van Oekraïne en de terugtrekking van militaire uitrusting en commando posten van de grenzen met Rusland. Deze overeenkomsten werden door Oekraïne niet uitgevoerd. Het land is, integendeel, nog meer bewapend geworden. Putin heeft jarenlang aangedrongen op de naleving van de Minsk akkoorden. Oekraïne, de US en NATO hebben zijn herhaalde verzoeken genegeerd. Het afgelopen jaar heeft Putin ook meermaals aan de NATO en US gevraagd om veiligheidsgaranties te geven dat er nooit nucleaire wapens zullen gebruikt worden tegen Rusland. Dit is telkenmale geweigerd ( vele diplomatieke besprekingen ten spijt ). Putin heeft gewaarschuwd dat als US en NATO de gevraagde veiligheidsgaranties niet zouden verschaffen hij het probleem op zijn manier zou oplossen, hieraan toevoegend dat hij niet eeuwig zou blijven wachten. US en NATO hebben de waarschuwingen in de wind geslagen. Op 23.02.2022 heeft Putin een ultimatum gegeven aan Zelensky om binnen de 5 uur te bevestigen dat Oekraïne de onafhankelijkheid van de volksrepubliek Donetstk, de volksrepubliek Luhansk en het Krim erkent en Oekraïne een neutrale militaire zone zal blijven. Zelensky heeft - na ruggespraak met de UK en de US - beslist om het ultimatum te negeren ( zonder voorafgaandelijke besprekingen). Op 24.02.2022 is Putin het land binnen getrokken voor wat hij een " speciale militaire operatie " noemt.

In Oekraïne zijn er 118 militaire luchthavens en commando posten evenals 30 bio labo's, verspreid over het ganse land, waarvan ondertussen, naar verluidt, 75% vernietigd is door het Russische leger. Zij ontkennen met klem enige beschieting of bombardement op burgers.


https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

9 views0 comments

Comments


bottom of page