top of page
Search

Motie van wantrouwen in Nederlandse kamer

En waar blijven onze politici ?

_____

Bijdrage van mijn goede vriend en confrater Dirk Rochtus die deze motie van wantrouwen ook gepost heeft op zijn eigen pagina :


Het Nederlandse Forum voor Democratie maakt brandhout van de coronamaatregelen. Bij ons kijkt niemand om, tenminste geen politici die de schadelijke lockdowns daadwerkelijk een halt willen toeroepen.

Er is onder onze politici geen draagvlak voor een motie van wantrouwen tegen de regering De Croo I, wel voor het rigoureus uitrollen van een coronadictatuur die schaamteloos gestalte krijgt doordat met het ene na het andere ministeriële besluit onze rechten op onrechtmatige wijze worden aangetast.

Is het niet beter te erkennen dat het beheersen van de pandemie een illusie is en dat de focus moet verlegd worden op het be- en afschermen van kwetsbare personen?

Bij arrest van 20 oktober 2020 heeft het Hof van Beroep te Brussel, zetelend in kort geding, hierover al gezegd dat het inderdaad een plausibel argument is gelet op het feit dat de wetenschap zelf toegeeft over een heel aantal zaken in het duister te tasten. De Brusselse kortgedingrechter gaf daarbij aan dat het niet aan haar is om een 'battle of experts' in kort geding te beslechten, dat zij over een ruime beoordelingsmacht beschikt, maar niet bij middel van één of meer maatregelen in kort geding de gezondheidssituatie in België kan bepalen of herdefiniëren.

Ofschoon ook het Hof van Beroep in uitdrukkelijke bewoordingen in haar arrest van 20 oktober 2020 te kennen gaf dat het 'doorslaggevend gewicht dat door de BE overheid aan het voorkomen van overbelasting van de (afdelingen voor intensive care) ziekenhuizen wordt gegeven in vraag kan worden gesteld'.

En omdat de inperking van de vrijheden zoals wij die vandaag ondergaan, plaatsvindt op grond van ministeriële besluiten die verwijzen naar de Wet op de Civiele Veiligheid, de Wet op de Civiele Bescherming en de Wet op het Politieambt, is het onbetamelijk dat in een parlementaire democratie langlopende vrijheidsbeperkingen worden opgelegd op grond van een juridisch instrumentarium dat is ingesteld voor tijdelijke noodsituaties zoals branden, ontploffingen of het vrijkomen van radioactieve stoffen. Een strekking die ook door het Hof van Beroep te Brussel werd ondergeschreven, ook al kwam zij er niet toe recht te spreken bij gebrek aan bewezen urgentie in hoofde van de rechtzoekende...

Als burger en als advocaat is het mijn plicht om er samen met mijn medeburgers en collega's-advocaten op te wijzen dat we ons als samenleving op een hellend vlak bevinden.

Verder afglijden naar dictatoriale toestanden waarbij de fundamentele vrijheden, zoals het recht op vergadering, onderwijs, privéleven of ondernemen, verder worden uitgehold, is geen optie.

Het argument dat de pandemie ons heeft verrast, gaat al lang niet meer op.

De politici van morgen, moeten nu gaan opstaan. Zij moeten #lijnrechtopkomenvoorhetvolk96 views0 comments

Comments


bottom of page