top of page
Search

Kinderen -12 jaar, tellen ze nu wel of niet mee als knuffelcontact?

Sinds het aantreden van de Vivaldi regering volgen de Ministeriële besluiten van Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, elkaar in hoop tempo op. 08.10.2020, 15.10.2020,28.10.2020, 29.11.2020 en 19.12.2020.

Een kat vindt haar jongen niet meer terug in alle regeltjes die stelselmatig aangepast, aangevuld of gewijzigd worden.

Laat ons dus de opeenvolgende regeltjes die gelden mbt tot - onder andere - kinderen -12 jaar, eens oplijsten.


MB 28.10.2020 Art. 15.§1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel.

Art.15 §2. Ieder huishouden mag maximum vier dezelfde personen per 14 dagen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, in huis ontvangen,onverminderd artikel 23 ( * )

Art.15 §3. Een maximum van 40 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, mag de volgende activiteiten bijwonen :1°de burgerlijke huwelijken;2°de begrafenissen en crematies andere dan de activiteiten bedoeld in 3°, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam, alsook de rouwmaaltijd die nadien plaatsvindt met naleving van artikel 6,§2;3°de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening,alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, met naleving van de regels voorzien door artikel 17

Art.15 §4. Een maximum van 50 kinderen tot en met 12 jaar (*) mag de volgende activiteiten bijwonen :1°de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder dooreen club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;2°de kampen, stages en activiteiten met naleving van de regels voorzien in artikel 18

Art. 18.Kampen, stages en activiteiten zonder overnachting, als ook de speelpleinwerking zijn toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar (* ),overeenkomstig het toepasselijke protocol.Deze kampen, stages en activiteiten mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 kinderen tot en met 12jaar (*) bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

Art. 23.§1. Onverminderd andersluidende bepaling voorzien dooreen protocol of door dit besluit, neemt eenieder de nodige maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Art.23 §2. De regels van social distancing zijn niet van toepassing :

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling ( *)

 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar (*)

 • op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader vaneen duurzaam onderhouden nauw contact;

 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Art.23 §3. In afwijking van de eerste paragraaf moeten de gebruikers van het openbaar vervoer de onderlinge afstand van 1,5m respecteren in de mate van het mogelijke


(*) Krachtens art.15 § 2 van het MB van 28.10.2020 tellen kinderen -12 jaar dus NIET mee als " knuffelcontact " en moeten zij ook de afstandregels niet respecteren; kinderen -12 jaar mogen stages en kampen bijwonen tot maximum 50 personen, activiteiten in clubverband, sportactiviteiten en tellen ook niet mee in de limieten die gelden voor begrafenissen en huwelijken.


MB. 29.11.2020 Art. 8: Artikel 15 van het MB van 28.10.2020 wordt gewijzigd als volgt :

 • § 1. Behoudens andersluidende strengere of minder strenge bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld (* ) enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel.

 • § 2. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen verplaatsen.

 • § 3. Enkel de echtgenoten, hun kinderen tot en met 12 jaar, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst mogen huwelijken bijwonen.

 • § 4. Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar (*) niet meegeteld, mag begrafenissen en crematies bijwonen, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam

 • § 5. Een maximum van 50 kinderen tot en met 12 jaar (* ) mag de volgende activiteiten bijwonen: 1°de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter; 2°de kampen, stages en activiteiten met naleving van de regels voorzien in artikel 18 ( noot : van het MB van 28.10)

 • § 6. Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek.

 • § 7. Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar(*). Deze wedstrijden en trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

 • § 8. Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid overeenkomstig artikel 16 vereist. § 9. Een maximum van 100 deelnemers mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16.”

Art. 9. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 15bis, luidende: “Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden (* ) nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23 ( noot : dit is art.23 van het MB van 28.10 - in het MB van 29.11 is er geen art.23 )

Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in het eerste lid één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment.


(*) het M.B. van 29.11.2020 heeft NIETS veranderd aan art. 15 §2 het MB van 28.10.2020 inzake kinderen -12jaar ( " ... worden niet meegeteld ).


MB. 19.12.2020

Voorziet niets inzake knuffelcontacten en kinderen -12 jaar.

Het MB van 28.10.2020 zoals gewijzigd en aangevuld door het MB van 29.11.2020 blijft van kracht.


CONCLUSIE Kinderen -12 jaar tellen NIET mee als " knuffelcontact"

Oma's en opa's mogen hun kleinkinderen -12 jaar ( in het meervoud ) dus WEL ontvangen. Nonkel's en tantes mogen trouwens ook kinderen -12 jaar ontvangen en vriendjes -12 jaar ook andere vriendjes - 12 jaar.

In wezen is er op vlak van aantal personen tenandere geen enkel verschil tussen art.15 §2 van het MB van 28.10 en art 9 van het MB van 29.11.2020. Op de keper beschouwd is art.9 van het MB van 29.11 zelfs een uitbreiding tov van art.15 § 2 van het MB van 28.10

In art 15 § 2 van het MB 28.10 staat " elke huishouden mag maximum 4 dezelfde personen ontvangen ... " en in art. 9 van het MB 29.11.2020 " elke huishouden mag PER LID maximum 1 persoon ontvangen " dus ... gezinnen die uit meer dan 4 personen bestaan mogen méér personen ontvangen dan de max 4 die voorzien waren in het MB van 28.10.2020.


In de MB van 28.10.2020, 29.11.2020 en 19.12.2020 staat nergens dat het volk op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag slechts 1 persoon mogen uitnodigen ( en singles 2).

Minister Annelies Verlinden, Minister Vandenbroucke en Minister De Croo hebben het bevolking bewust voorgelogen en hen een kerstavond in familiale kring met zoveel genodigden als er gezinsleden zijn ( ipv van 1 ) ontzegd.

Bovendien hebben Minister Vandenbroucke en de woordvoerder van het crisiscentrum bewust gelogen over de kinderen -12 jaar en vele oma's en opa's maar ook ouders en andere familieleden nodeloos op stang gejaagd en verdriet berokkend. Schande.

Nog grotere schande is dat in dit land geen enkele journalist de moeite heeft gedaan om de Ministeriële Besluiten te lezen en hierover correct verslag uit te brengen. Jullie nemen gewoon klakkeloos over wat verklaard worden, ZONDER het te checken. Onderzoeksjournalistiek en eerlijke, correcte berichtgeving bestaat niet meer.


https://www.febelux.com/.../2020/10/MB-28-10-2020.pdf... https://verlinden.belgium.be/.../articles/MB29112020.pdf https://verlinden.belgium.be/.../MB%20COVID19%2020122020...173 views0 comments
bottom of page