top of page
Search

HET WETSVOORSTEL TER BEKRACHTIGING VAN HET KB VAN 28.10.2021

In bijlage het wetsvoorstel dat morgen ter stemming zal voorgelegd worden in de Kamer zonder dat de gevraagde tweede lezing zal plaats vinden.


Het K.B van 28.10.2021 waarbij voor een duurtijd van 3 maanden een " epidemiologische noodtoestand " uitgeroepen wordt EN het wetsvoorstel ter bekrachtiging van het KB zijn gesteund op een geconsolideerd rapport van het RAG ( Risk Assessment Group ) van 25.10.2021 dat door het RAG niet gepubliceerd is en enkel in beperkte kring gekend is ( er staat niets op de website van het RAG en overigens ook niet op de website van Sciensano - het laatst gepubliceerd rapport van het RAG dateert van 22.09.2021 ).


Het RAG en in het verlengde hiervan Minister Servais VERHERSTRAETEN (CD&V ) is van oordeel dat er voldaan is aan de voorwaarden van een " epidemiologische noodtoestand " omdat er een sterke stijging is van de positieve testen ( gemiddeld op weekbasis 5.000 per dag ) en omdat er per 27.10.2021 1379 c-patiënten in het ziekenhuis lagen waarvan 250 personen op ICU ( en de ziekenhuizen dus moeten ontlast worden ).


Ik breng hierbij graag in herinnering dat België 104 ziekenhuizen rijk is met een totale beddencapaciteit van 56.000 bedden waarvan amper 1992 IC bedden voor een totale bevolking van inmiddels 11.800.000 wettelijk ingeschreven personen.

Tijdens de eerste ( en zwaarste ) golf hebben er nooit meer dan 1973 personen op IC gelegen ( alle aandoeningen ) en in totaal minder dan 7.000 personen door of met c- terwijl in een normaal jaar gemiddeld 7.000 personen PER DAG opgenomen worden in één van de ziekenhuizen. Het is gemeenzaam geweten dat de meeste ziekenhuisopnames zeer kort zijn ( geweest). Gemiddeld 3 dagen, gewoonlijk voor onderzoeken.


NA de eerste golf werd verkondigd dat de IC capaciteit kon opgeschaald worden van 2.000 naar 5.000 bedden. Dit is nooit gebeurd. In oktober 2020 heeft Minister De Crem voor 120 miljoen euro een veldhospitaal besteld waarover we in navolgend stadium niets meer gehoord hebben.


Indien de overheid zou geïnvesteerd hebben in bijkomende IC bedden en bijkomend personeel zou er nooit een probleem zijn geweest. Nu wordt er moord en brand geschreeuwd omdat er 250 c-patiënten op IC liggen wat slechts een fractie is van wat we in de periode maart-april 2020 hebben gezien.


Er is geen pandemie/epidemie. Er is nooit een pandemie/epidemie geweest. Volgens de definitie van de wetenschap dient minstens 10% van de bevolking ( voor B is dit 1.180.000 mensen ) ziek te zijn van een nieuwe infectieziekte en dient er tevens een hoge sterfte graad te zijn. Deze definitie komt in geen enkele wet voor. In de " pandemiewet "van 14.08.2021, die op 04.10.2021 in werking is getreden wordt een sterk afgezwakte definitie gegeven van een epidemische noodsituatie, als volgt :


“elke gebeurtenis die een ernstige bedreiging veroorzaakt of kan veroorzaken ten gevolge van de aanwezigheid van een infectieus agens bij de mens, en:

a. die een groot aantal personen in België treft of kan treffen en er hun gezondheid ernstig aantast of kan aantasten; b. en die leidt of kan leiden tot één of meerdere van de onderstaande gevolgen in België: — een ernstige overbelasting van bepaalde gezondheidszorg beoefenaars en -voorzieningen; — de noodzaak tot het versterken, ontlasten of ondersteunen van bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars en -voorzieningen; — de snelle en massale inzet van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen; c. en die een coördinatie en beheer van de bevoegde actoren op nationaal niveau vereist om de dreiging weg te nemen of om de nefaste gevolgen van de gebeurtenis te beperken


De door de Koning benoemde ministers hebben kennelijk geen idee dat op een totale bevolking van 11.800.000 mensen 1397 ziekenhuisopnames bezwaarlijk kan beschouwd worden als " een groot aantal ". Een " groot aantal is méér dan 10%, eerder 30-40-50% van de bevolking.


Hetzelfde geldt voor de voorwaarde " de gezondheid ernstig aantasten ". De meeste mensen die getroffen worden door c-, krijgen enkel de milde versie van de ziekte waarbij de gezondheid NIET ernstig aangetast wordt. Het is sinds jaar en dag gemeenzaam geweten dat slechts oudere personen ( die reeds allerlei onderliggende aandoeningen hebben gecombineerd met een verzwakt immuunsysteem ) en personen met reeds voorafbestaande ziekten zoals kanker, chronische longziekten, hartziekten, diabetes .. een meer ernstige vorm van de ziekte KUNNEN krijgen. Er is geen sprake van een epidemiologische noodsituatie wanneer op een bevolking van 11.800.000 bewoners 250 op IC verzeilen.


In de huidige situatie is er ook geen sprake van een " ernstige overbelasting " van de zorgsector. Er kan enkel een " ernstige overbelasting " zijn als de maximum capaciteit overschreden wordt. Dit is in casu absoluut niet het geval.

Pikant detail : de wetenschappelijke definitie van een pandemie/epidemie wordt gekenmerkt door 2 belangrijke pijlers : 1) minstens 10% van de bevolking zieken en 2) een hoge sterftegraad.

De hoge sterftegraad is echter wijselijk onder de mat geveegd en geldt NIET als voorwaarde. De politiek baseert zich enkel op het aantal positieve testen ( wat op zich niets betekent want de meeste mensen zijn nog steeds asymptomatisch ) en het aantal ziekenhuisopnames.


Conclusie : er is niet voldaan aan de voorwaarden van een epidemiologische noodsituatie. De voltallige kamer dient zich te verzetten tegen het wetsvoorstel ter bekrachtiging van het KB van 28.10.2021. Doet zij dit niet dan begaan alle Kamerleden die voor stemmen een zware fout die schade veroorzaakt en waarvan het causaal verband ( art.1382 BW ) zonder meer vast staat.


In fine : in het wetsvoorstel wordt tevens vermeld dat 75% van de bevolking dubbel gevaccineerd is. Koppel dit aan de bekentenis in de Kamer van de minister van volksgezondheid Frank VDB dat in Vlaanderen 70% van alle c-hospitalisaties gev@xineerden zijn EN de verklaring van bepaalde ziekenhuisartsen dat in hun ziekenhuis zelfs 100% van de patiënten gev@xed is moeten we ons met zijn allen de vraag stellen wat het nut is ( geweest ) van alle maatregelen en de ettelijke honderden miljoen euro's die over de balk gesmeten zijn om de bevolking te overtuigen om zich te laten inenten met een product dat ontwikkeld is met de nieuwe Crispr Cas9 technologie, waarvan de praktijk elke dag opnieuw uitwijst dat het niet werkt. Enkele maanden geleden al regende het bij het FAGG klachten van de eerste generatie ouderen die zich in januari hadden laten inenten en die ondertussen 1 tot meerdere bloedanalyses hadden laten uitvoeren waaruit bleek dat zij GEEN ( of zeer weinig ) antistoffen hadden ontwikkeld.

Inmiddels is ook uitgelekt dat Pfizer gefoefeld heeft met de resultaten van de testfase om deze artificieel op te trekken naar 95% efficiëntie terwijl de praktijk uitwijst dat de werking te wensen overlaat en na verloop van 6 maanden 0% bedraagt ( Israëlische studie ).


10 views0 comments

Comments


bottom of page