top of page
Search

DPA FACT-CHECKERS : RECHT VAN ANTWOORD

DEEL 2Mijnheer, mevrouw,


Ik heb op 09.10.2020 het voorwerp gevormd van een lastercampagne door DPA en wens bij deze mijn recht van antwoord te laten gelden omtrent de 7 berichten die ik op Facebook heb gepost en die uw DPA fact-checker allemaal heeft af gedaan als "onwaar" waardoor u mij ten gratuite titel reputatie schade berokkent en waaromtrent ik mij het recht voorbehoud om schadevergoeding te vorderen.


Vooraleer dieper in te gaan op deze problematiek, verzoek ik met aandrang om de hierna volgende vragen te beantwoorden :


Wie bent u ? Waarom staat er nooit een naam bij uw zgn fact-checks ? En wie is DPA ? Er staan geen gegevens over deze organisatie bij uw fact-checks. Uw fact-checks gebeuren allemaal ANONIEM. Bovendien hebt u niet eens het goed fatsoen om de personen die u viseert persoonlijk aan te spreken of uw fact-check op de pagina van deze persoon te plaatsen. U stuurt heel GENIEPIG artikelen over beweerde fact-checks de wereld in via social media, die de geviseerde personen via derden moeten vernemen en waartegen zij zich NIET kunnen verdedigen want ... u bent ook wel zo slim om GEEN open debat toe te laten. Het publiek kan uw fact-checks niet becommentariëren. Het zijn eenzijdige mededelingen. U ontzegt uw lezers het recht op tegenspraak en het recht op antwoord.

Ik heb via de kleine lettertjes op de onderste lijn van uw fact- checks uiteindelijk toch iets van gegevens gevonden. En wat lezen we daar ? DPA is een Duitse onderneming die werkt via een systeem van aangiftes door derden. In de Duitstalige versie van de DPA website (maar niet in de Nederlandstalige versie) staat vermeld : _________ 3. Get in touch

Please contact our data privacy protection if you have any questions related to your personal data.

dpa-infocom GmbH Mittelweg 38 20148 Hamburg Germany E-Mail: datenschutz[at]dpa.com _________ Geen vermelding van het Duits ondernemingsnummer. Volkomen onregelmatig en in strijd met de vigerende wetgeving. Er bestaat geen Belgische onderneming of afdeling, enkel een website. U handelt namens een Duitse Gmbh. Om commerciële activiteiten te kunnen ontwikkelen in België moet DPA beschikken over een Belgisch BTW nummer. U wordt betaald voor uw diensten. Als u woonachtig bent op Belgisch grondgebied ( en ik neem aan van wel, want u schrijft en spreekt met derden in het Vlaams ) moet DPA u via Dimona ingeschreven hebben als werknemer en uw loon aangeven in België OF als u werkt als zelfstandige moet U over een Belgisch BTW nummer beschikken en facturen uitschrijven aan DPA. Er staat echter OOK geen BTWnummer of enig ander registratienummer bij uw fact-checks. U publiceert namens DPA die geen Belgische onderneming is en zich niet gedraagt naar de wettelijke voorschriften.


Wat staat er nog op de website van DPA (Nederlandstalige versie)? __________ Is er een feitelijke bewering van maatschappelijk belang die het Duitse persbureau dpa volgens u met een factcheck zou moeten controleren? Als u zo’n onderwerp dat voor irritatie kan zorgen, belangrijk vindt, schrijf ons dan op dit adres: factcheck-belgium[at]dpa.com Daarvoor hebben wij absoluut de volgende informatie nodig: Om welk onderwerp respectievelijk welke feitelijke bewering gaat het? Wie heeft die bewering gedaan (s.v.p. link meesturen naar openbaar document/webpagina/video/post)? Heel concreet beantwoorden s.v.p.: Waarom denkt u dat deze feitelijke bewering foutief is? Wat maakt de bewering zo relevant dat dpa ze moet controleren? Welke consequenties zou het volgens u hebben als dpa geen factcheck zou publiceren over het door u voorgestelde onderwerp?

Belangrijke waarschuwing: Wij controleren alleen feitelike beweringen, geen meningsuitingen. ______________________

Dus.... als ik het goed begrijp ... iemand (bvb Marc Van Ranst, ik zeg zo maar iets) belt of meldt u dat hij/zij geïrriteerd (?) is door één of meerdere van mijn posts en waarom hij/zij denkt dat mijn beweringen foutief zijn en dan gaat u aan de slag om DE FEITEN te checken? U checkt enkel feiten en niet meningsuitingen?

Dit zijn toch wel bedenkelijke praktijken.

Waarom vermeldt u in uw fact-checks niet WIE deze perso(o)n(en) is of zijn ? Dit is weer zo iets dat GENIEPIG is. Uw identiteit niet gekend en deze van de klager ook niet gekend. Mooi is dat.


Komen we nu tot de essentie. Uw fact-checks die uitblinken in de afwezigheid van enig BEWIJS van wat u beweert doch integendeel de berichten die ik gepost heb bevestigen.

SHOW ME THE EVIDENCE ! Of steekt het allemaal niet zo nauw en bent u er enkel op uit om de door u geviseerde personen te vernietigen en/of onherstelbare schade te berokkenen ?

Als u en ik voor een rechtbank zouden staan, moet u, net zoals ik, uw claims staven aan de hand van concrete bewijzen. Ik heb bij elkeen van mijn posts de bron gevoegd. U hebt mijn bronnen nooit bekeken, zoniet zou u weten dat wat in mijn posts staat uit die bronnen komt.

Later we eens verder kijken naar de bewijzen die u aanhaalt om aan te tonen dat 7 van mijn posts - die u voor het gemak in één pot gesmeten hebt, dat is eens zo handig nietwaar ? - "onwaar "zijn.


1./ de mondmaskers:

1 referentie en wat is die referentie ? een link naar een eerder fact-check over mondmaskers met titel "Waslijst aan foute beweringen over mondmaskers" . In die eerdere fact-check weer een reeks verwijzigingen naar eerdere fact-checks. Zo wordt het wel moeilijk, maar ik houd vol en bekijk al uw links. In 1 link van link 1 : 1 referentie naar www.longfonds.nl over de oorzaken van pleuritis (niet relevant), In link 2 van link 1 : co2 meters zijn niet bedoeld om te dragen achter een mondmasker; (niet relevant), In link 3 van link 1 hetzelfde maar in de Franse taal, In link 4 van link 1 "neurosurgeons are not immune neuroses" ( niet relevant ) In link 5 van link 1 - ooh kijk eens aan! "face masks pose serious risks to the healty" Dr. Russell Blaylock warns that not only do face masks fail to protect the healthy from getting sick, but they also create serious health risks to the wearer. The bottom line is that if you are not sick, you should not wear a face mask.-" Ik zal hier maar stoppen zeker over het schadelijk karakter van chirurgische mondmaskers? U citeert het zelf als bewijs van uw stelling dat ... "mondmaskers niet schadelijk zijn". Noot : ik heb een screenshot gemaakt van deze fact-check pagina


2./ PCR-testen:

1 referentie en wat is die referentie? Een link naar vorige fact-checks. Ook hier wordt het hoogst interessant want, wat staat er in die links uw Fact-check dat "PCR tests wel degelijk geschikt zijn om Covid19 op te sporen" als bewijs van uw stelling?

Link 1 van de enige referentie : artikel 9fornews : " testen op corona is vanuit wetenschappelijk standpunt zinloos" Link 2 van de enige referentie : verklaring van de Bulgaarse vereniging voor Pathologie: "pcr-tests are scientifically meaningless "; Link 3 van de enige referentie : artikel Offguardian : "pcr-tests are scientifically meaningless" Link 4 van de enige referentie: RIVM over het Sars-Cov2 virus (niet relevant) Link 5 van de enige referentie : handleiding Roche, hoe werkt een Covidtest (niet relevant). Link 6 van de enige referentie : RIVM over twee soorten corona tests (niet relevant); Link 7 van de enige referentie: Gezondheidswetenschap.be "hoe betrouwbaar zijn PCR tests?": In werkelijkheid is er helemaal niets opvallend aan deze testresultaten en verbaast het niet dat mensen die wel symptomen hebben, niet besmet blijken. Er is namelijk een verschil tussen besmet zijn en een positieve coronatest. De coronatest is niet perfect." Link 8 van de enige referentie: VUB kennisbank : Q&A over corona (niet relevant); Link 9 : een visitekaart van Dr. Dirk Devroey op 1 webpagina (niet relevant). Link 10 : een datasheet van Sciensano met slechts 1 link naar PCR testen en wat valt daar te lezen? " heterogeneity in the design of the studies included in the pooled analysis may have led to imprecision of the estimates. Results are not to be extrapolated to asymptomatic cases." Samengevat : uw fact-check met stelling dat PCR testen wel degelijk geschikt zijn om Covid op te sporen, wordt VOLLEDIG ontkracht door de " bewijzen " die u citeert en die precies het omgekeerde stellen van wat u beweert.

In de volksmond heet dit STAALHARD LIEGEN. NOOT : ik heb een screenshot gemaakt van deze pagina's.


3./De rapidtests:

3 referenties. Link 1 het KB van 17.03.2020 dat de verkoop van rapidtests verbiedt (heb ik ook gepost ). Link 2 Communicatie van het FAGG met uitleg waarom rapidtests via KB van 17.03.2020 verboden werden (niet relevant), Link 3 communicatie van FAGG van 21.09.2020 dat de verkoop van rapidtests sinds 19.09.2020 terug toegelaten is (heb ik ook gepost) U beweert dus dat mijn post over dit topic "onwaar" is terwijl u exact dezelfde documentatie voorlegt als ik?


4./ Over het verhoor van Sophie Quollin in de corona commissie dd.25.09.2020 :

2 referenties. Link 1 de persconferentie van Van Gucht namens Sciensano dd.25.09.2020 met melding van de "gemiddelde cijfers op 14 dagen " (niet relevant). Link 2 : de opname van het verhoor van Sophie Quoillin in de Bijzondere corona Kamer commissie dd.25.09.2020 (volledige opname) waar men de dame letterlijk hoort zeggen dat de cijfers van Sciensano foutief zijn en alle andere uitleg over de werking van Sciensano, dat ondergefinancierd en sterk onderbemand is. Dank u wel. Die opname had ik nog niet. Ik beschikte enkel over een krantenartikel van de Franse krant LE SOIR waarvan ik de inhoud in mijn post vertaald heb en die u gekwalificeerd hebt als "onwaar" terwijl u het bewijs van de waarheid in de bijlagen van uw fact-check voegt.


5./ Over de faillissementen in België 2020 :

1 referentie. Link naar Statbel met overzicht van faillissementen over de periode januari tem augustus 2020 : in totaal 4.768 faillissementen. U beweert dat mijn mening dat er méér faillissementen zijn "onwaar" is, maar u vergelijkt niets en citeert ook geen cijfers. Bovendien bent u onvolledig. Grondig onderzoek is duidelijk niet aan u besteed zoniet zou u al lang weten dat er websites bestaan waar u, de faillissementen op dagelijks basis kan raadplegen met naam en toenaam. Niettegenstaande de miljarden steunmaatregelen die de overheid aan bedrijven heeft uitgekeerd (hoeveel ?) + de faciliteit van opschorting van de aflossing van lopende kredieten gedurende 6 maanden (thans 8 maanden) zijn er per 09.10.2020 toch: - 6.251 bedrijven failliet verklaard - 888 bedrijven hebben de voorlopige opschorting van betaling in toepassing van de wet op de continuiteit van ondernemingen aangevraagd en bekomen omdat ze hun schulden niet meer kunnen betalen ( met akkoord van al hun schuldeisers ) - 2.253 bedrijven hebben de definitieve opschorting aangevraagd en bekomen omdat ze hun schulden niet meer kunnen betalen. - 517 bedrijven voor wie de opschorting van betaling van hun schulden geëindigd is en die hun schulden terug moeten beginnen aflossen terwijl ze hiertoe wellicht de middelen niet hebben en dus ook failliet zullen worden verklaard. Dat zijn per 09.10.2020 9.909 bedrijven die dood of bijna dood zijn en het jaar is nog niet eens ten einde. Tussen 31.08 en 09.10 ( ongeveer 5 weken ) zijn er bijkomend 1.483 failissementen uitgesproken. Wanneer ik zeg dat er al veel faillissementen gevallen zijn is dit een mening EN een feit. 6.251 faillissementen en 3.658 bedrijven die hun schulden niet meer kunnen betalen is geen verwaarloosbaar "detail ". Wanneer ik voorspel dat er nog veel meer faillissementen zullen vallen is dit een mening, waarover u, conform de huisregels van DPA geen fact-check mag doen. Op 01.01.2021 kom ik terug bij u met de totale cijfers over het jaar 2020. Zal u dan een fact-check publiceren waarin u bevestigt dat wat ik voorspeld heb WAAR is ? Of "amuseert " u zich enkel met fact-checks waarin u beweert dat mijn posts "onwaar" zijn terwijl u zichzelf belachelijk maakt door in de links " bewijzen " te voegen die uw eigen stellingen volledig ontkrachten?


6./ en 7./ over mijn post met bron ( krantenartikel ) over de publieke verklaring van Sophie Wilmès dat en ik citeer " het testen van ouderen in WZC wordt gestaakt bij gebrek aan testen " en mijn post met bron ( pagina van de website van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid ) met weergave van de cijfers van de ouderen en het personeel in WZC dat positief is verklaard MET test en ZONDER test en waaruit blijkt dat sinds de 3de week van september 80 % positief is verklaard ZONDER test en voordien 47% zonder test? Geen enkele referentie. Deze twee posts hebt u naar eigen zeggen gefact-checked middels een telefonische bespreking met een derde die de inhoud van mijn posts uit de losse hand heeft tegengesproken zonder zich ervan te vergewissen wat er op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid staat en zonder de verklaringen van Sophie Wilmès aan de pers te kennen. Het is een " mening " zonder enig bewijs. Volgens de huisregels van DPA worden er geen meningen gefactchecked, enkel feiten. Waar zijn hier de feiten? Welke bewijzen hebt u dat bewoners in WZC wel nog getest worden? Geen enkele, maar ... u neemt wel de vrijheid om mijn twee posts over dit topic zonder enig bewijs te kwalificeren als "onwaar".


Het enige bewijs dat u ZELF aanbrengt is dat u LIEGT beste anonieme DPA Fact-checker. En geen klein beetje. Ik EIS dat u binnen de 24 uur mijn recht van antwoord integraal publiceert met vermelding van mijn naam en hoedanigheid, zonder enige verdere commentaar van uw kant.

U ontvangt dit bericht ook via email op het mail adres : factcheck-belgium@dpa.com. Als u mijn verzoek negeert zal ik tegen DPA Gmbh een strafklacht neerleggen wegens smaad, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en intellectuele oplichting met de overduidelijke intentie om te schaden.

Hetzelfde geldt voor het geval DPA in de toekomst nog valse fact-checks de wereld in zou sturen met de bedoelig om de geviseerde personen reputatieschade te berokkenen en een censuur van hun berichten - die een vertolking zijn van hun in de Grondwet gewaarborgde vrijheid van meningsuiting - te bewerkstelligen.


In fine : doe geen moeite om uw valse fact-checks en/of de links die u hieraan toegevoegd hebt te verwijderen/verduisteren. Ze zijn allemaal gedownload en opgeslagen op USB stick als bewijs. Als advocaat check ik altijd de bronnen en verzamel ik bewijzen en dat heb ik, naar goede gewoonte, ook nu gedaan.


Carine KNAPEN


307 views0 comments
bottom of page