top of page
Search

CONNECT THE DOTS

Mijn hersenen zijn een snelweg waar miljoenen data uit mijn lange termijn geheugen terug getransporteerd worden naar mijn korte termijn geheugen. Er zit wel wat van opgeslagen data in dat lange termijn geheugen. Louter de afgelopen 2 jaar zijn er een paar duizend servers bij gekomen.

Zzzzz, zzzzzz, zzzzz... allerlei zaken verschijnen terug voor mijn geestesoog. In 2018 zei Bourla ( CEO Pfizer ) op het spreekgestoelte van het WEF dat zijn bedrijf een biologische microchip uitgevonden had die in pillen kan verwerkt worden en die data kunnen versturen van zodra de pil ingeslikt is en in de maag opgelost is. Hij voegde er nog aan toe " imagine the further " ( zie eerdere post ). Pfizer is één van de strategische partners van het WEF ( zie eerdere post met bronnen ). Zij financiert het WEF die er op haar beurt voor zorgt dat Pfizer keypositions inneemt in het wereldgebeuren. Pfizer en BioNtech hebben goede banden met Ursula trees en haar echtgenoot die in de raad van Bestuur van BioNtech zit ( zie eerdere post met bronnen ) wat zeker een rol gespeeld heeft bij het toekenning van woekerwinstgevende contracten voor miljarden Covid vaccins. WEF vazal en intimus van Klaus Schwab, Harrari, verkondigt al maanden lang publiek op allerlei tv zenders dat mensen verworden zijn tot " hackable animals ", dat " ze " totale controle willen van wat er onder de huid van de mens ( dus in zijn lichaam ) precies gebeurt, of een mens wel de pillen neemt die voorgeschreven worden en de Covid pandemie essentieel was om mensen gewoon te maken aan " total surveillance ".

De Covid Pandemie was inderdaad een goede oefening in total surveillance en overheidsbemoeienis in ons privé leven. We hadden geen privé leven meer. Alles lag op de straatstenen ( of toch voor al wie er aan meegewerkt heeft ).

  • PLF formulieren waar u moest invullen waar u naar toe ging, hoe lang u er bleef, waar u logeerde, en nadien de formulieren rood-oranje-groen op basis van uw verklaringen wat u had gedaan, waar u allemaal was geweest, of u contact had gehad met andere mensen en hoeveel in functie waarvan u code groen,oranje of rood kreeg;

  • de grenscontroles en periodiek het afsluiten van de grenzen

  • de contacttracing en verplichte mededeling van strikt persoonlijke informatie aan niet medische personen op straffe van een boete

  • de verplichte quarantaines en het hieraan gekoppelde verkliksysteem dat u verplichte om mede te delen met wie u de afgelopen 7 dagen allemaal contact gehad had en welke personen dan ook allemaal 7 tot 10 dagen in quarantaine moesten ook al hadden ze helemaal niks en testen ze negatief

  • de 2 lockdowns met absurde vrijheidsbeperkende regels met betrekking tot Kerstmis en Nieuwjaar, binnen 1 bezoeker, buiten 4 maar die mocht binnen niet naar toilet gaan, huwelijksfeesten verboden en vervolgens wel toegelaten met max 50 personen maar die moesten allemaal op een stoel blijven zitten, er mocht niet gedanst worden; begrafenissen in zeer beperkte kring, alle resto's, discotheken, fitnesszalen, kappers, sauna's, schoonheidscentra, gesloten ( en voorheen ook alle niet essentiële winkels op slot )

  • de mondmaskerplicht binnen en buiten, het verbod tot dragen van een FFP2 met ventiel, we mochten enkel chirurgische en stoffen mondmaskers dragen die voor geen mm bescherming bieden

  • de strenge regels voor bedrijven die onderworpen werden aan veel controles om na te gaan of ze de regels wel geïmplementeerd hadden en strikt volgenden, affiches met mededelingen uithingen, plexi afsluitingen plaatsten, stickers met eenrichting wandelroutes op de grond ( ook in supermarkten ) en ga zo maar door. Het was te gek voor woorden.

  • de Covid pas die u enkel toegang verschafte tot bepaalde faciliteiten en tot reizen op voorwaarde dat u een QR Code met code groen kon voorleggen; die QR code kon u maar verkrijgen op voorwaarde dat u 2 en nadien 3 x gevaccineerd was, of een negatieve pcr test kon voorleggen of een herstelcertificaat maar die twee laatste categorieën hadden het moeilijk om een groene QR code te bekomen als de test niet afgenomen was in een testcentrum of een herstelcertificaat van uw arts gekregen had. Mensen die daarentegen in een testcentrum positief waren getest kregen automatisch na 10 dagen een herstelcertificaat met groene QR code ongeacht of ze ziek waren geweest of niet. ( zie een veelheid van eerdere posts ).

Ik heb met stijgend ongeloof naar de wereld zitten staren hoe iedereen, zo mak als een schaap, alle regels volgde, bedrijven en scholen incluis ( waarvan sommige snel vervielen in absoluut totalitair gedrag dat de wettelijke regels ver overschreed en die zelfs na de afschaffing van de regels onverminderd verder bleven doen en hun personeel verplichten tot het dragen van een mondmasker, ontsmetten van hun handen enz... ). Enkel niet gevaccineerden becommentarieerden de gang van zaken, helder van geest, met inzicht. Alle gevaccineerden ondergingen en bleven ondergaan zonder zich druk te maken. Hoe is dit in godsnaam mogelijk ? Mattias Desmet stelde ab initio dat dit te wijten was aan massavorming. Een angstpsychose. Dat is ongetwijfeld wel juist maar recentelijk, tijdens zijn boekbespreking, stelde hij dat wetenschappelijk bewezen is dat dit maar bij 30% van de bevolking lukt. Wat met die andere 70% ? Zijn dit enkel mensen die wel weten dat het niet juist was/is maar die zich toch schikken omdat ze niet durven of om er van af te zijn, om vrij te zijn, te kunnen reizen, uit te gaan enz... ? Of ... is er hier iets anders aan de hand ?

What if .... Pfizer de biologisch microchip ( die al sinds 2018 bestaat ) in 2020 in het grootste geheim ( enkel geweten door de happy few ) in de helft van alle vials van het mRNA vaccin gestoken heeft en bij wijze van massa experiment, bij jong en oud heeft laten inspuiten, om uit te zoeken of de chip werkt en al dan niet bijwerkingen of doden veroorzaakt ? What if .... Iedereen die in de rij heeft gestaan, bij de eerste, tweede of derde spuit ofwel een placebo heeft ingespoten gekregen ( zoutwater ) ofwel een mRNA met microchip? We weten dat de " vaccins " nog in een experimentele fase ( fase III ) verkeren. Dat blijkt uit de voorlopige toelating tot commercialisering van het product " for emergency use only " van EMA dd.21.12.2020 en werd overigens, na een lang welles-nietes debacle formeel bevestigd door ene Pierre van Damme ( zie eerdere post met artikel van Doorbraak die de vraag had gesteld en het gesprek met Van Damme op band had opgenomen ). De vaccinatie van de wereldbevolking is dus een massa experiment waarbij de regels van fase III moeten gerespecteerd worden : de helft een placebo, de andere helft het product. Wie het spul niet toegediend heeft gekregen bij de eerste spuit, krijgt het bij de tweede, derde of vierde spuit. Op die manier is een spreiding van het risico en vallen alle sterfgevallen en sterke bijwerkingen na inenting niet al te hard op.

Ratio ? Die microchip moet natuurlijk getest worden op mensen. Maar... de kans is vrijwel 100% dat als Pfizer ruchtbaarheid zou hebben gegeven aan de toevoeging van een chip aan wat gemeenzaam een vaccin wordt genoemd, niemand zich zou hebben opgegeven als proefpersoon en ook niemand de spuit vrijwillig zou hebben laten zetten. Je moet echt compleet gek zijn om akkoord te gaan met een inenting van een experimenteel product dat nooit eerder werd gebruikt bij de mens wanneer er bovendien nog een microchip ingespoten wordt die geprogrammeerd is om metingen uit te voeren en strikt privé data door te sturen naar ... wie dan ook en wie weet wat nog meer om " total surveillance " te bekomen. Ook over onze geest. Want dit is duidelijk de bedoeling. De wereld zou op zijn kop hebben gestaan. Overheden zouden figuurlijk zijn afgeschoten louter voor hun intentie om hun volk in te enten met een microchip.

Dit brengt mij meteen terug naar het nieuwsbericht dat in september 2020 gepubliceerd werd in de kranten, waar we vernamen dat Frankrijk een wet had goedgekeurd ( ! ) houdende machtiging om bij militairen een microchip in te planten die toelaat om hun geheugen te wissen en hun gedrag te bepalen ( zie eerdere post ). Enkel een paar wakkeren hebben er aandacht aan besteed. Het overgrote deel van de bevolking was niet gealarmeerd. Ik denk hierbij ook terug aan de uiteenzetting van de Generaal in West Point ( US ) in 2017 die netjes uitlegde wat er toen al allemaal mogelijk was op vlak van gedragsbeïnvloeding en al jarenlang toegepast werd. Hij toonde het op beeld. Hallucinant. Hij gaf zelf aan " imagine what they can do in a near future " ( zie eerdere post ). En dan is er nog de video van Microsoft die in 2016 al verkondigde dat ons DNA programmeerbaar is zoals een computer. ( zie eerdere post ). De wereld krijgt constant heel duidelijke signalen met wat "ze " allemaal bezig zijn, maar slechts een kleine minderheid schenkt er aandacht aan. Denkt u nu echt dat ze al die miljarden investeringen voor onderzoeken en uitvindingen "zomaar " over de balk smijten ? Dat ze er niets mee zullen doen ?

Ik heb mij het hoofd gebroken over de reden waarom Pfizer voor de Amerikaanse rechter weigerde om al haar data i.v.m. het vaccin vrij te geven en de geheimhouding gedurende 75 jaar ( ! ) eiste !. Ik heb mij ook het hoofd gebroken over het feit dat zij zich aanhoudend is blijven verzetten tegen de vrijgave van al haar documenten, die krachtens het gerechtelijk bevel toch moeten vrij gegeven worden, evenwel gesegmenteerd, in blokken, gespreid in de tijd. ( zie eerdere post ). De eerste 50.000 bladzijden werden vrijgegeven in maart 2022, de volgende 80.000 bladzijden in mei 2022. Er zijn al een paar rotte lijken uit de kast gevallen. Pfizer moet het komende jaar nog honderden duizenden bladzijden vrij geven. Waarom heeft zij geheimhouding geëist? Wat staat er in haar documenten dat zij gedurende 75 jaar geheim wilde houden ? 75 jaar, dames en heren. Dit is een duidelijke indicatie dat er in die documenten iets staat dat niet mag geweten zijn. Wie gedurende 75 jaar informatie over een product wil geheimhouden, heeft duidelijk iets te verbergen dat het daglicht niet kan verdragen. Dat is een gefundeerd uitgangspunt.

Is het een zotte gedachte te denken dat ik hier de nagel op de klop sla wanneer ik zeg dat het experiment eigenlijk gaat over de microchip en niet over het mRNA waarvan de praktijk ondertussen al lang uitgewezen heeft dat het voor geen meter werkt ? Het beschermt niet preventief tegen besmetting, besmettelijkheid en ziekte en lijkt in niets op de klassieke vaccins die we kennen. De uitrol van 5G ( met 6G al in de maak ) verloopt in complete synergie met al het voorgaande. 5G maakt een gigantische dataoverdracht mogelijk. Dergelijke dataoverdracht is noodzakelijk om alle info die door elk individu die op deze planeet gechipped is door te sturen, op te slagen en de data te verwerken. Als er omgekeerd ook nog signalen met instructies naar elk individu moeten gestuurd worden voor gedragsbeïnvloeding, volstaat 5G niet en is 6G of 7G nodig.

Is het een zotte gedachte te denken dat het huidige Monkeypox circus ( waarvoor kennelijk al een nieuw vaccin ontwikkeld is dat al is goedgekeurd en volgens de berichtgeving 14 dagen preventief bechermt voor 85% ( ???? ) EN pillen waar volgens Bourla in 2018 al een microchip in kan verwerkt worden ) mogelijk kadert in hetzelfde scenario in een poging om al degenen die zich verzet hebben tegen de Covid spuiten over de brug te trekken ? Wees gerust, ik ben niet paranoia. Ik stel mezelf gewoon de vraag vanuit het uitgangspunt dat tegenwoordig alles mogelijk is en we van niets meer moeten verschieten.

Ik stel dit alles vandaag ter schrift zodat ik er op kan terug vallen als in later stadium info uitlekt die mijn idee over de zaak bevestigt. Met alle info waarover ik vandaag beschik denk ik een pretty good idea te hebben over wat er zich boven onze hoofden allemaal afspeelt inclusief de afleidingsmanoeuvres waaraan wij onderworpen worden. Brood en spelen. Ik hoop dat ik de plank volledig mis sla hoewel ik diep van binnen 100% zeker weet dat " ze " geen goede bedoelingen hebben met ons, de mens.

Moeten u en ik daarvan wakker liggen ? Neen. U bepaalt wat u met uw lichaam doet, wat u in uw mond steekt en al dan niet laat inspuiten. Wees voorzichtig en blijf ten alle tijde alert. Da's alles.


1 view0 comments
bottom of page