top of page
Search

Beleidsplan inzake justitie

Op 10 november 2020 stelde de Minister van Justitie Vincent van Quickenborne zijn beleidsverklaring voor in de Commissie Justitie.

Justitie zal worden gemoderniseerd. Er komt een wettelijk kader dat het gebruik van videozittingen (in plaats van mondelinge pleidooien voor de rechtbank) zal verankeren.

In de toekomst zullen procedures volledig digitaal verlopen en ook de betekening en uitvoering van vonnissen, evenals de inning van schulden volledig digitaal geschieden.


Er ligt reeds een voorontwerp klaar van tijdelijke en structurele maatregelen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Naast tal van andere maatregelen is in dit voorontwerp het volgende voorzien: Alle zaken voor de hoven en rechtbanken, met uitzondering van de strafzaken, tenzij die enkel burgerlijke belangen betreffen en met uitzondering van de familiale zaken tenzij die de huwelijksvermogensstelsels, de erfenissen, de schenkingen onder de levenden of de testamenten of de verdelingen betreffen, die voor behandeling zijn vastgesteld op rechtsdagen die plaatsvinden vanaf de tweede dag na de bekendmaking van deze wet tot en met 31 maart 2021, en waarin alle partijen conclusies hebben neergelegd, worden van rechtswege in beraad genomen op basis van de overgelegde conclusies en stukken, zonder mondeling pleidooi.

Indien beide partijen zich tegen de schriftelijke rechtspleging verzetten, kan de zitting alsnog via videoconferentie plaatsvinden.


Dit is een strengere maatregel dan tijdens de eerste golf waar het volstond dat één partij zich verzette tegen een schriftelijke behandeling van de zaak om de zaak alsnog mondeling te kunnen laten bepleiten op een latere datum na de lockdown.


In concreto komt het hier op neer dat in justitie telewerken permanent de norm zal worden en alle advocaten, magistraten, griffiepersoneel, tolken, notarissen en mogelijks ook gerechtsdeurwaarders hoofdzakelijk van thuis uit of hun kantoor zullen handelen en zich nog maar weinig zullen verplaatsen voor beroepsdoeleinden (of zelfs helemaal niet afhankelijk van welk type zaken zij behandelen).

175 views0 comments

コメント


bottom of page