top of page
Search

Absurd Frans wetsvoorstel

Verbod of beperking van vrijheid aan allen die niet gevaccineerd zijn om :

  1. de woonplaats te verlaten tenzij strikt noodzakelijk

  2. vrij te bewegen en zich met voertuigen te verplaatsen

  3. toegang tot openbaar transport en voorwaarden van gebruik

  4. vrijheid van vereniging en vergadering

  5. vrijheid van samenscholing in openbare plaatsen

  6. toegang tot winkels en andere openbare plaatsen EN

  7. bevel tot tijdelijke sluiting van ondernemingen en winkels, het reglementeren van de opening met inbegrip van van toegangsvoorwaarden aan het publiek evenals, indien nodig elke andere maatregel die de vrijheid van ondernemen aan banden legt ( met uitzondering van noodzakelijke winkels - première nécessité - die gewaarborgd blijven )

____ Op 21.12.2020 heeft de eerste minister van Frankrijk ( Castex) een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in een aantal TIJDELIJKE (*) vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van een sanitaire crisis en in haar artikel Art. L. 3131‑9 § 6 bovendien bepaalt dat de eerste minister bij wege van afzonderlijk decreet, in geval van een sanitaire crisis met maatregelen zoals opgesomd onder punt 1° tot 5° aan bepaalde bevolkingsgroepen of in bepaalde situaties de verplaatsing van personen, de toegang tot transportmiddelen of tot bepaalde plaatsen, evenals de uitoefening van bepaalde activiteiten ondergeschikt kan maken aan het voorleggen van de resultaten van een test waaruit blijkt dat de persoon niet besmet is en aan de opvolging van een curatieve behandeling met inbegrip van vaccinatie.

(*) tijdelijk = 3 tot 6 maanden

___

Dit wetsvoorstel is compleet ongrondwettelijk en vormt een ernstige inbreuk op het EVRM. Toppunt is wel dat dit wetsvoorstel NIET voorziet in enig criterium dat zou toelaten om een sanitaire crisis uit te roepen. Wanneer en in welke omstandigheden ? Hoeveel % effectieve besmettingen EN hoeveel % bezettingsgraad van ziekenhuizen ( deze twee voorwaarden zijn complementair, ze kunnen niet los van mekaar gezien worden omdat een positieve test hoegenaamd niets betekent ). Om pure willekeur te vermijden is dit het minimum minimorum.

Indien dit wetsvoorstel in de Franse Kamer met meerderheid van stemmen goedgekeurd zou worden, is er geen democratie meer in Frankrijk en stelt de Franse Grondwet ook niets meer voor.

De macht om de bevolking te onderwerpen aan willekeurige beslissingen die het zelfbeschikkingsrecht en het onaantastbaar recht op fysieke integriteit uitsluiten, zal in voorkomend geval in handen liggen van 1 persoon, zijnde ... de eerste minister( ingedekt door de President ).

De maatschappij zal bovendien opgesplitst worden in twee kampen : degenen die getest en gevaccineerd zijn en toegang hebben tot alles en degenen die het vaccin niet vertrouwen, zich niet laten inenten en zich zelfs niet meer mogen verplaatsen (!) noch toegang krijgen tot " bepaalde plaatsen " ( wellicht wordt hier gedoeld op winkels en andere openbare plaatsen ).

De Franse bevolking zal deze wet, indien goedgekeurd, niet accepteren. De Fransen zijn al voor minder de straat opgetrokken.

Als zij zich niet meer vrij mogen verplaatsen, noch toegang krijgen tot openbaar vervoer en ook niet meer binnen mogen in winkels om inkopen te doen of vrij ondernemen, zal er een burgeroorlog uitbreken die zijn gelijk niet kent.


In België is ook een " pandemiewet " in de maak. Het wetsvoorstel zou naar verluidt in januari voorgesteld worden in de Kamer.

Als het Belgisch wetsvoorstel een blauwdruk is van het Frans wetsvoorstel en hierin ook geen criteria voorzien worden met minimum besmettingen en ziekenhuisopnames ( of deze criteria belachelijk laag gesteld worden ) en/of het zelfbeschikkingsrecht, de menselijke integriteit en ander grondrechten die gewaarborgd zijn door de Grondwet het EVRM en andere wetgeving aangetast worden, zal er METEEN een procedure ingesteld worden voor het Grondwettelijk Hof in nietigverklaring van deze wet.


Ik reken op ALLE kamerleden van de oppositie ( rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers - verkozen door het volk ! ) om te doen waarvoor zij verkozen zijn en de rechten van het volk te verdedigen. Het gaat hier om een principekwestie. De rechten van het volk zij onaantastbaar. De overheid heeft uitdrukkelijk gesteld dat het vaccin niet verplicht is. Via allerlei achterpoortjes testen en/of vaccinatie toch verplicht stellen door de bewegingsvrijheid en de toegang tot openbaar vervoer en/of winkels ondergeschikt te stellen, is volkomen onaanvaardbaar.


Laat ons vooral niet vergeten dat de werking en de veiligheid van GEEN ENKEL vaccin op vandaag bewezen noch aangetoond is en Pierre Van Damme, expert van de overheid en CEO van Vaccinopolis verklaard heeft dat wij voor een nooit gezien medisch experiment staan en onderzoek in de toekomst, na vaccinatie, zal uitwijzen of de vaccins werken en wat de eventuele bijwerkingen zijn. Anders gezegd : wij zijn allemaal proefkonijnen.

In het licht van het voorgaande laat het mij dan ook perplex dat Frankrijk - voor wie de situatie niet anders is dan bij ons - de maatregelen zoals hiervoor vermeld beoogt. Word ongetwijfeld vervolgd ......641 views0 comments
bottom of page