top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

TWEE MATEN, DRIE GEWICHTEN

Opinie - Carine Knapen

Het zit me al even hoog, heel dat gedoe rond de uitspraak in het proces van Sanda, de hetze rond influencer Acid, de aanvallen op de voorzitter van CD&V Sammy Mahdi, en de schijnheilige acties en reacties van de pers. Maar dat Facebook nu ook het bericht van Dokter Clo Cornelissen verwijderd heeft wegens zgn indruisen tegen de community regels, louter omdat ze aan de kaak gesteld heeft dat zij voor veel minder veel zwaarder veroordeeld is dan de Reuzegommers ( en haar post dus ook weg is op de pagina van al degenen die haar bericht gedeeld hebben ), is er ver over en stemt tot nadenken over de machinerie die hier mogelijk weer achter zit. Waarom doet FB dit he ?


La moutarde me monte au nez. Laat ik dus de kat ook maar eens de bel aanbinden en de kerk terug in het midden plaatsen.

Eerst even over de uitspraak van het Hof, dan is dit meteen van de baan : Het arrest van 26 mei 2023 werd gepubliceerd en kan door iedereen gelezen worden. Met het arrest is niets mis. Het Hof heeft haar werk gedaan, haar overwegingen omstandig gemotiveerd en op een welovermogen manier een uitspraak gedaan, hierbij - ongetwijfeld - ook rekening houdend met het feit dat de ouders van Sanda ( die de facto de enige belanghebbenden zijn ) GEEN gevangenisstraf wensten voor de reuzegommers en reeds voor de uitspraak in de pers verklaard hebben dat ze een werkstraf voldoende achtten. Een werkstraf van 300 uur is het maximum dat wettelijk aan elkeen van de Reuzegommers kon opgelegd worden. We kunnen het Hof dan ook niet verwijten dat ze de limieten van de wet gerespecteerd heeft.

De boete van 400 euro is niet zo laag als gedacht want er komen opcentiemen bij ( dus x 5 en in totaal dus 2000 euro, elk ).

Nu dat de 18 Reuzegommers schuldig zijn bevonden aan de weerhouden tenlasteleggingen zullen de burgerlijke rechters zich buigen over de schadevergoedingen. Tenminste, als dit nog relevant is. De kans is reëel dat de ouders van Sanda al een omstandige schadevergoedingen ontvangen hebben om ze mild te stemmen tijdens de strafprocedure. Deze strategie wordt wel vaker aanbevolen door advocaten van beklaagden. Indien u in de pers niets meer verneemt over burgerlijke procedures tegen de Reuzegommers dan is deze strategie toegepast en kunnen de ouders van Sanda niets meer vorderen.


Wat is er wel MIS met het rechtsysteem ? Niet dit arrest van het Hof maar wel het feit dat er GEEN uniformiteit is in gerechtelijke veroordelingen en rechters in tal van andere gevallen buitenpropotioneel veroordelen tot de maximum toegelaten limiet van de categorie van misdrijven waaronder de tenlastelegging die aan hun beoordeling wordt voorgelegd valt en daar soms zelfs boven gaan, uit persoonlijke wrok tegen de beklaagde. Rechters zijn en blijven mensen met hun eigen hersenkronkels, frustraties en onzekerheden. Advocaten kennen hun pappenheimers, ze weten welke rechters dol gedraaid zijn en iedereen die voor hen verschijnt loeihard veroordelen, ook voor kleine overtredingen. Elk arrondissement heeft er wel zo een paar waarvan op voorhand geweten is : no mercy, voorzie al maar een beroep of zelfs Cassatie ( wat niet altijd tot de mogelijkheden behoort omdat Cassatie niet de grond van de zaak beoordeelt ). De straf van dokter Clo Cornelissen is daar een goed voorbeeld van. Een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 20.000 euro voor het niet naleven van de coronamaatregelen ( dwz het niet opleggen van de mondmaskerplicht in haar dokters praktijk ) is compleet voor de pot gerukt. De lijst van absurde, totaal buitenproportionele veroordelingen in dit land, is lang, zeer lang. Hetzelfde geldt overigens voor de lijst van vrijspraken en zeer lichte veroordelingen voor zware feiten die bewezen zijn. Er is dus wel degelijk sprake van een soort van klassejustitie, zij het niet op de manier die door de woedende bevolking geviseerd wordt : het gaat niet over rijk en blank versus arm en andere huidskleur,vreligie of herkomst. De term " willekeur " is hier beter op zijn plaats. Gelukkig niet bij alle rechters Er zijn er nog die justitie recht houden en op wie het adagium " gelijk hebben, betekent niet dat je ook gelijk krijgt " NIET van toepassing is. Het goede werk dat zij leveren staat in schril contrast met het groeiend aantal dat op Justitie niet op zijn plaats is.

Het niet vrij geven van de namen van de Reuzegommers : Dat het Hof de namen van de beklaagden /veroordeelden bij de publicatie van het arrest niet vrij heeft gegeven, is normaal. Dat doet zij nooit en mag ook niet. Gewoonlijk zijn het de advocaten die de namen vrij geven en/of de pers die publieke zittingen bijwoont. Soms ook persmagistraten ( van de staande magistratuur die in een proces ook een partij zijn ). Waar het volk terecht woedend om is en ook Sammy Mahdi absoluut een punt heeft, is dat in het geval van Reuzegommers de namen niet zijn vrij gegeven door de pers maar zij influencer Acid - die, zoals hij zelf heeft aangegeven " gedaan heeft wat de pers had moeten doen " - in de tang hebben genomen en zijn handelen dan wel weer breed uitgesmeerd hebben in de pers.

De media spelen een heel vuile rol in alle processen die dit land de afgelopen decennia heeft geteld. Heel wat mensen zijn door de media volledig kapot gemaakt VOOR dat ze überhaupt voor de rechtbank moesten verschijnen. Veroordeeld zonder proces door de pers, met foto, naam, toenaam, de hele reutemeteut. Men denke bijvoorbeeld aan Bart De Pauw. Hij heeft niemand gedood. En Guy Van Sande. Ook hij heeft niemand gedood. Ze zijn weken, maanden lang, genadeloos door de modder gesleurd. De lijst van mensen die, met naam en toenaam en vaak ook nog met een hoop verzinsels en sensationele speculatie op een schandelijke manier door de pers gevierendeeld zijn gaat tot Tokio en terug. En ja, ook Clo Cornelissen is in de pers ook meermaals de revue gepasseerd, met foto, naam, in alle geuren en kleuren.


Arts Kris Gaublomme en een resem andere arsten, wetenschappers en academici hebben hetzelfde lot ondergaan.


Mensen hoeven zelfs niet schuldig zijn aan enig misdrijf om door de pers in de pan gehakt, besmeurd, beledigd en geschoffeerd te worden. Het volstaat dat ze een mening verkondigen die indruist tegen een vast narratief. Lieven Annemans, Sam Brokken, Mattias Desmet, Theo Schetters en ontelbare andere personen hebben hun naam en foto met een resem zware beledigingen en onwaarheden van formaat in de pers zien verschijnen. Met maar één doel : de geloofwaardigheid van deze mensen ondermijnen en hun reputatie kapot maken. Ikzelf heb ook meermaals het voorwerp gevormd van deze schandelijke praktijken. Ik heb een recht van antwoord geëist van HLN en De Morgen, kwestie van hun eigen onzin recht te zetten. Ze hebben het geweigerd !

Het enige dat ik kon doen is ze dagvaarden want het recht van antwoord is wettelijk verplicht, maar dat was me teveel dus ik heb het gelaten voor wat het was.

In het geval van de Reuzegommers vinden VRT en VTM het daarentegen NIET relevant om hun naam, foto en historiek vrij te geven. Discretie ten top.

Sammy Mahdi is dan wel weer kop van jut. Alle schijnwerpers op Sammy en zijn Tiktok Boodschap. In het nieuws, op Terzake, de Afspraak... is hij voluit over alle tongen gerold. Zijn boodschap is volledig uit zijn context gerukt. Wat hebben ze nl. ook nu weer gedaan ? Eén woord er uit gelicht ( " werkstrafjes ") en alle debatten gefocused op de uitspraak van het Hof, de milde strafmaat, terwijl de essentie van de boodschap van Sammy vooral de wanverhouding in de gedragingen van de pers in de zaak van de Reuzegommers versus alle andere gevallen aan de kaak stelt en het opneemt voor influencer Acid wiens Youtube kanaal verwijderd is, de man is opgepakt ( ! ) en de pers heeft hem wel meteen met foto, naam en toenaam door het slijk gesleurd. Twee maten, drie gewichten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat mensen betogen tegen de willekeur ( die zij " klassejustitie " noemen ). Velen denken dat de Reuzegommers een bevoorrechte behandeling krijgen omdat ze van hoge komaf zijn en de repressailles tegen Acid het gevolg zijn van een telefoontje van de Provinciegouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, wier zoon naar verluidt ook een Reuzegommer is.

Over de Reuzegommers is het laatste woord zeker nog niet gezegd. De mensonterende praktijken die zij ten toon gespreid hebben bij dopen, zijn allesbehalve onschuldig. Sanda kan het niet meer navertellen en dit geldt evenzo voor alle andere doden die in eerder stadium gevallen zijn bij dopen. Of zijn we dat vergeten ?

Er is werk aan de winkel voor Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne : 1) Er moet een uniformiteit komen in de rechtspraak van rechtbanken. Iedereen gelijk voor de wet. Geen vrije hand meer aan rechters om te doen waar ze goesting in hebben ( vrijspraak of lichte straf, dan wel buitenproportionele zware veroordeling ). Dame Justitia moet in ere hersteld worden. 2) Er moet in België een School voor de Magistratuur komen ( zoals in Frankrijk ). Magistraat is een beroep en dat beroep moet aangeleerd worden, met examens en stage. Geen politieke benoemingen meer. Wie niet slaagt in de examens en bekwaamheidstest, wordt niet aangesteld. 3) De pers moet het verbod krijgen om mensen nog te besmeuren, beledigen, schofferen, veroordelen zonder proces. Rechtspraak behoort tot het domein van de gerechtelijke macht, niet tot deze van de pers. Processen mogen niet meer gevoerd worden in de media, met zware sancties voor wie het verbod overtreedt. 4) Met uitzondering van zware misdadigers ( moordenaars, terroristen ... ) mogen de namen van veroordeelden in geen enkel geval nog vrij gegeven worden door de op sensatie beluste pers. Nooit as in never. 5) verbod aan de pers om gerechtelijke zittingen nog bij te wonen behoudens in geval van uitdrukkelijke toelating. Verbod om nog over processen te berichten, behoudens in geval van beperkte uitzonderingen met in voorkomend geval de verplichting om het tegensprekelijk karakter van debatten te respecteren en alle zijden het woord te geven. 6) Ministers aangesteld door de Koning dienen zich te onthouden van publiek commentaar op andere politici. Als ze iets te zeggen hebben doen ze dit via interne communicaties of in het politiek halfrond maar niet op publieke fora. De commentaar van Vincent Van Quickenborne op Sammy Mahdi was hoogst ongepast. De commentaar van bepaalde figuren die de pers opgetrommeld heeft in duidingsprogramma's overigens ook en dit vooral omdat - voor de zoveelste keer - de betrokkene zelf niet aanwezig was en zich niet kon verdedigen. In de volksmond bestaat daar een term voor : achterklap en roddel.

Tot slot : er was bij eerdere overlijdens tijdens dopen al sprake van maar het is er nooit van gekomen. Universiteiten moeten dopen aan banden leggen en duidelijke regels bepalen voor wat kan en niet kan, toegelaten en verboden is. Het mensonterende moet verboden worden. Dit is ( in bepaalde faculteiten nog meer dan andere ) al vele jaren een vaste praktijk die nochtans geen toegevoegde waarde heeft. Je bent geen beter student of beter lid van de studentenvereniging als je in een vat vol diereningewanden hebt gezeten, een lading rotte eieren, bloem en urine over je heen gekregen hebt, visolie of andere smerige substanties binnen kapt of naakt allerlei mensonterende praktijken moet ondergaan.

----

Onderstaande beelden zijn een screenshot van het door FB verwijderde bericht van Dr. Cornelissen. Wie dat wenst kan haar duiding lezen op haar FB pagina.210 weergaven5 opmerkingen

5 CommentsIk spreek me niet uit over de techniciteit van de rechtspraak en alles wat er mee te maken heeft. Dat is het terrein van juristen.

Maar dit moet me toch van het hart : een vonnis dat door een aanzienlijk deel van de bevolking bekritiseerd en/of niet aanvaard wordt is een slecht vonnis.

Dat kan zijn omdat de beoordeling van de feiten door het Hof niet wordt aanvaard, omdat de wetgeving waarop het Hof zich baseert niet goed is, door een combinatie van beide, of omdat de informatie die aan de bevolking is verstrekt niet neutraal is en de bevolking in de onmogelijk verkeert om zich een correct beeld te vormen. In het laatste geval belanden we bij de pers…

Like
Carine Knapen
Carine Knapen
Jun 06, 2023
Replying to

ja het is hartverwarmend dat zoveel jongeren nog een gevoel voor rechtvaardigheid hebben, het verschil kennen tussen goed en niet goed en durven recht staan. Er is dus nog hoop :-)

Like
bottom of page