top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

MINISTER FRANK VANDENBROUCKE WEIGERT WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN GRONDWET TE RESPECTEREN

De krant ‘Het Laatste Nieuws’ probeert al twee jaar lang inzage te krijgen in mails die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) tijdens de coronacrisis verstuurde naar GEMS-voorzitter Erika Vlieghe en corona-commissaris Pedro Facon. Zij vormden het triumviraat tijdens de covidcrisis en hadden de macht om verregaande beslissingen af te dwingen. Dat daarbij de democratie werd omgeleid, de privacy werd genegeerd en het gelijkwaardigheidsbeginsel werd geschonden, mocht niet in vraag worden gesteld. Het doel heiligde de middelen. De vraag is of het doel wel zo heilig was. Het mailverkeer tussen deze drie tenoren zou de kritiek van wappies en andere domme complottheoristen kunnen wegnemen, zwart op wit. Maar er is blijkbaar een probleem.

HLN beroept zich op de Wet op Openbaarheid van Bestuur (WOB) om inzage te krijgen. Maar Minister Vandenbroucke is het daar niet mee eens. Frank staat niet bekend als een teamspeler, maar als een man van het grote gelijk die geen tegenspraak duldt. Doch, in deze lijkt er nog veel meer aan de hand te zijn.


Het zou – volgens Vandenbroucke – teveel inspanning kosten om duizenden mails op een correcte manier openbaar te maken. De minister – die niet door het volk maar door Conner Rousseau op zijn stoel is gezet – wees daarom twee keer een verzoek tot vrijgave af.

De Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) gaf hem in oktober ongelijk. De commissie vond de argumenten van de minister niet pertinent genoeg. Dat advies is echter niet bindend en dus mocht Vandenbroucke het negeren. Wat hij in november dan ook effectief deed.

Wat er daarna volgt, tart elke verbeelding, of beter voedt de verbeelding. We citeren ‘Het Laatste Nieuws’: “HLN en uitgever DPG Media trokken naar de Raad van State. Daar boog een auditeur zich over de kwestie en ook die oordeelde dat de argumenten van de minister niet overeind bleven. Hij adviseerde de Raad van State in maart om de beslissing van Vandenbroucke te vernietigen. De minister wachtte echter niet op een arrest. Hij trok begin juni zijn oude besluit in en sprak onmiddellijk een nieuwe weigering uit. Deze keer met meer onderbouwing. Op die manier is HLN genoodzaakt in beroep te gaan. Dat kan de procedure met een jaar tot twee jaar verlengen.”


En er is meer. Want Vandenbroucke zou het verzoek van HLN niet alleen juridisch afblokken, maar ook politiek. Er is namelijk een nieuwe wet in de maak die meer macht zou geven aan de CTB, de beroepscommissie die Vandenbroucke in het najaar ongelijk gaf. Een amendement aan de wet zou ervoor zorgen dat een advies van de beroepscommissie voortaan bindend wordt. Twee keer raden wie deze wet probeert tegen te houden.

“Meer macht voor de beroepscommissie botste nergens op veel tegenstand, behalve bij Vandenbroucke”, aldus Claude Archer, van ngo Transparencia bij HLN. “Het amendement zou hem deze legislatuur nog parten kunnen spelen. Het zou HLN sneller toegang kunnen geven tot zijn mails. De beroepscommissie heeft eerder al in het nadeel van de minister geoordeeld, maar dat kon hij negeren. Als de commissie meer macht krijgt, zou dat niet meer kunnen. De minister haalt persoonlijk voordeel uit zijn verzet tegen het amendement en zit dus met een belangenconflict.”


Doch, Frank vindt niet dat er een belangenconflict is. Tijdens de besprekingen van het wetsontwerp vergat hij wel per ongeluk te vertellen over de lopende procedure. Ongewoon voor iemand die slimmer is dan alle anderen. Nu ja, vergeten, Frank vindt dat hij dat zelfs niet hoefde te doen. “Een eventuele wijziging van de manier waarop de beroepscommissie werkt, zou geen impact hebben op lopende juridische procedures. Dus ik zie geen belangenconflict.” Volgens Archer kan de minister daar niet zelf over oordelen. “Hij had zijn collega’s in de regering de kans moeten geven om te oordelen, maar die wisten van niks.”

Volgende woensdag komen de oppositie en de andere meerderheidspartijen samen om de nieuwe wet – zonder amendement over de beroepscommissie – definitief goed te keuren. De vraag is of zij straks – naar aanleiding van het artikel van ‘Het Laatste Nieuws’ – toch nog een belangenconflict zullen zien.


Frank Vandenbroucke doet er alles aan om de emails die hij uitgewisseld heeft niet vrij te geven.


Het overheidsorgaan Transparencia ( de Belgische watchdog die waakt over de transparantie van de administraties ) heeft ondertussen bij het Centraal Bureau ter bestrijding van corruptie klacht neergelegd tegen Vandenbroucke.


  1. De toepasselijke wetgeving :

Sinds 11 april 1994 bestaat in België de wet openbaarheid van bestuur. Deze wet is, onder andere, van toepassing op alle federale administraties.


Conform artikel 4 van deze wet heeft elke burger het recht op het raadplegen van eender welk bestuursdocument van een federale administratieve overheid en op het ontvangen van een afschrift van het document volgens de voorwaarden bepaald in deze wet. Hij kan ook elk bestuursdocument ter plaatse inzien, dienomtrent uitleg krijgen en hiervan een afschrift ontvangen. Dit geldt ook voor documenten die al gearchiveerd zijn. Voor documenten van persoonlijke aard is vereist dat de verzoeker van een belang doet blijken.


Artikel 6 voorziet in uitzonderingen op deze transparantie regels. Een federale of niet-federale administratieve overheid kan de vraag om inzage, uitleg of mededeling van een bestuursdocument weigeren wanneer zij heeft vastgesteld dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de veiligheid van de bevolking; de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers, de federale internationale betrekkingen van België; de openbare orde, de veiligheid of de verdediging van het land; de opsporing of vervolging van strafbare feiten; een federaal economisch of financieel belang, de munt of het openbaar krediet; het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van de ondernemings- en fabricagegegevens die aan de overheid zijn meegedeeld; de geheimhouding van de identiteit van de persoon die het document of de inlichting vertrouwelijk aan de administratieve overheid heeft meegedeeld ter aangifte van een strafbaar of strafbaar geacht feit en ook, als het gevraagde document afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokkene ermee instemt; aan een bij wet ingestelde geheimhoudingsverplichting; aan het geheim van de beraadslagingen van de federale Regering en aan de belangen inzake de classificatie van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Voorts mag een federale administratieve overheid een vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument afwijzen in de mate dat de vraag :

1° een bestuursdocument betreft waarvan de openbaarmaking, om reden dat het document niet af of onvolledig is, tot misvatting aanleiding kan geven;

2° een advies of een mening betreft die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld;

3° kennelijk onredelijk is;

4° kennelijk te vaag geformuleerd is.

De federale administratieve overheid die niet onmiddellijk op een vraag om openbaarheid kan ingaan of ze afwijst, geeft binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag aan de verzoeker kennis van de redenen van het uitstel of de afwijzing. In geval van uitstel kan de termijn nooit met meer dan vijftien dagen worden verlengd. Bij ontstentenis van een kennisgeving binnen de voorgeschreven termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn afgewezen.


Om de naleving van de wet openbaarbeid bestuur te waarborgen, heeft artikel 8 een Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten opgericht, waar elke burger en elke instantie terecht kan indien de federale administratie vrijwillige medewerking weigert. Deze Commissie poogt om haar taken in eer en geweten te vervullen maar stoot in de praktijk op dezelfde weigeringen als de burgers. Ook de Commissie bekomt de door haar opgevraagde documenten niet.

Zij heeft op dit ogenblik geen bevoegdheid om sancties op te leggen. Hieraan wordt gewerkt. Er is nieuwe wetgeving in de maak die het wel mogelijk zal maken om sancties op te leggen ( wetgeving die Vandenbroucke overigens uit alle macht probeert tegen te houden ).


In deze link vindt u alle relevante wetgeving.


Naast de wet openbaarheid van bestuur, is er de Grondwet.

Artikel 32 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft eender elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134 ( dat betrekking heeft op de toekenning van bevoegdheden aan bepaalde organen).


Niet onbelangrijk om de hele kwestie goed te begrijpen is ook de rol van de Koning.

Krachtens artikel 36 van de Grondwet wordt de federale wetgevende macht gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Conform artikel 96 benoemt en ontslaat de Koning zijn ministers.

De federale Regering kan ook zelf haar ontslag aanbieden aan de Koning wanneer de Kamer van volksvertegenwoordigers, bij volstrekte meerderheid van haar leden, een motie van wantrouwen aanneemt die meteen ook een opvolger voor de Eerste Minister voordraagt, binnen de drie dagen na het verwerpen van een motie van vertrouwen.


De Koning heeft, krachtens de Grondwet een bewakende functie. Hij moet de door hem aangestelde ministers opvolgen, ze bij zich roepen en tot de orde roepen als ze over de schreef gaan en ze desgevallend ontslagen indien ze de wetten niet respecteren of anderwijs de Koning ten schande maken. In de praktijk gebeurt dit echter niet, ongeacht de ernst van de feiten waaraan zijn ministers zich schuldig maken. België heeft op dat vlak al heel wat schandalen gekend waarin de Koning volledig inert is gebleven.

Hierop bestaat de facto maar één uitzondering en dat is de unieke keer dat Koning Boudewijn geweigerd heeft om de abortuswet te tekenen. De politiek stond op zijn kop en maakte de Koning duidelijk dat hij enkel een symbolische rol heeft en zich niet moet bemoeien met de wetgeving waaronder hij zijn handtekening moet zetten.


2. Wat is er hier aan de hand ?

Alle emails die minister Vandenbroucke vanuit zijn ambt uitgewisseld heeft met derden vallen onder de wet openbaarheid van bestuur ongeacht welk email adres hij hiervoor gebruikt heeft ( Frank gebruikt ook zijn privé email adres en het email adres van de universiteit waaraan hij - nog steeds - verbonden is).

Vandenbroucke schendt dus de Grondwet en de wet openbaarheid van bestuur.

Terwijl de EU en haar lidstaten steeds meer wetgeving uitvaardigen om de absolute controle te verwerven op emails, chatberichten, social media berichten van burgers, lapt Vandenbroucke alle wetten aan zijn laars.

Het feit dat hij al twee jaar lang weigert om zijn emailverkeer vrij te geven is een duidelijk teken aan de wand dat in die mails bepaalde zaken bedongen zijn die het daglicht niet kunnen vragen. Zijn aanhoudende weigering is des te opmerkelijker nu Vandenbroucke ongetwijfeld alle delicate emails al sinds het eerste verzoek heeft verwijderd van zijn computers, servers enz...

Die emails kunnen natuurlijk wel gerecupereerd worden (' zoals het geval is geweest met Hillary Clinton die ook ambtshalve correspondeerde van uit een privé email adres ) maar daarvoor is wel een strafonderzoek vereist en minstens een concreet vermoeden van fraude en corruptie.

Premier De Croo zal zijn minister niet op het matje roepen want hij is in hetzelfde bedje ziek. En de Koning ? Die is op vakantie in het buitenland en geniet van een cocktail in afwachting dat de storm gaat liggen. Dat doet ze altijd. Ook in de UK horen de burgers niets meer over de lockdownfiles. Hancock is niet opgepakt. Hij loopt nog altijd vrij rond en blijft angst zaaien.


Wil u als burger een actieve rol spelen in het ontmaskeren van Vandenbroucke of enige andere minister, parlementslid of federale overheid ? Dat kan.

Stuur een mail naar Frank Vandenbroucke en eis inzage in zijn emailverkeer of enig ander bestuursdocument dat u nuttig acht.

In deze link vindt u al zijn gegevens inclusief zijn email adres :

Indien hij weigert kan u klacht neerleggen bij het CTB :

Commissie voor Toegang tot Bestuurdocumenten Ter attentie van de Voorzitter van de Commissie Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Cell Kanselarij Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel Tel.: +32 (0)2 800 35 73 E-mail: ctb@gob.brussels


Andere relevante links :

1.784 weergaven8 opmerkingen

8 Comments


Mieke Stevens
Mieke Stevens
Jul 10, 2023

Brusselse journalist dient corruptieklacht in tegen Frank Vandenbroucke

Heeft Vandenbroucke goede reden om niet transparant te zijn over covidperiode?

ANALYSE - 08/07/2023 Christophe Degreef - Leestijd 6 minuten

8


De Brusselse journalist Claude Archer heeft een klacht ingediend bij de federale gerechtelijke politie tegen minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Archer beschuldigt Vandenbroucke van belangenvermenging. De socialistische minister zou hervormingen in de wetgeving rond openbaarheid van bestuur tegenhouden omdat hij in een persoonlijke procedure is verwikkeld met de krant Het Laatste Nieuws (HLN) en de Raad van State. Mogelijk is er sprake van fraude. Om te begrijpen waarom Archer klacht heeft ingediend tegen Vandenbroucke wegens belangenvermenging bij de anti-corruptie-eenheid van de federale gerechtelijke politie, moeten we eerst een aanloop nemen.…


Like

Monique Sprangers
Monique Sprangers
Jul 08, 2023

waarom herinner/denk ik hierbij aan al die petities en open brieven in de 3 voorbije jaren, die allemaal genegeerd zijn ... het lijkt wel of de wetten enkel voor=tegen ons gebruikt worden. Zij die door de WEF verkozen zijn staan erboven. Geld is de nieuwe God. Dat hoorde ik al heel lang geleden maar toen was dat nog niet erg of bedreigend.

Like

Het moet toch geweldig vermoeiend zijn voor Frank dat zijn intellectuele en morele superioriteit steeds weer in vraag gesteld wordt door mensen die zelfs niet begrijpen dat het normaal is dat hij niet aan verkiezingen hoeft deel te nemen !

Like
Carine Knapen
Carine Knapen
Jul 07, 2023
Replying to

Koning, Keizer, admiraal, hij is het alle-maal ( en wij, het gespuis, zijn te dom om te begrijpen dat hij boven alles en iedereen staat 😀 )

Like

hilde.16
hilde.16
Jul 07, 2023

Fantastisch artikel!Met veel interesse gelezen en massaal gedeeld!

Hopelijk krijgt die kakkerlak zijn verdiende loon!

Heks Ursula mag de volgende zijn!

Like

Wendy
Wendy
Jul 07, 2023

Knap art. <3 ... ik heb het snel gedeeld op FB.

Like
bottom of page