top of page
Zoeken

HET BELGISCH GRONDWETTELIJK HOF PUBLICEERT IN EEN PERSBERICHT HAAR STANDPUNT OVER DE CST

Carine Knapen


Op 27 april 2023 heeft het Grondwettelijk Hof, zeer uitzonderlijk een persbericht gepubliceerd waarin zij haar standpunten inzake de Covid Safe Ticket ( CST ) publiek kenbaar heeft gemaakt. Dat doet zij gewoonlijk niet of slechts bij grote uitzondering. Of het recente arrest van het Hof van Beroep van Luik, dat de verlenging van de CST illegaal heeft verklaard, hier voor iets tussen zit, blijft een open vraag.


Het Hof stelt dat zij de 14 beroepen die tegen de CST wetgeving zijn ingediend heeft verworpen met uitzondering van artikel 3 van het Decreet van de Vlaamse regering van 29 oktober 2021 dat niet voorzag in duidelijke criteria voor de CST in ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatiecentra en voorzieningen voor personen met een handicap waardoor voor bezoekers van deze instellingen niet duidelijk was of de CST verplicht was of niet.


Het hoofdargument van de eisers in nietigverklaring van de CST wetgeving was - overigens terecht - dat deze wetgeving discriminerend was voor niet-gevaccineerden gezien zij veel moeilijker aan een CST konden geraken en dus ook niet op een normale manier konden deelnemen aan het sociale verkeer dat een CST vereiste.

Het tweede argument was dat de CST eigenlijk een verdoken vaccinatieplicht was, wat dan weer niet correct is. Een CST kon ook bekomen worden met een negatieve PCR test of een herstel attest.


Het Hof stelt dat de overheid geen vaccinatieplicht heeft ingevoerd ( wat juist is, zelfs niet voor het zorgpersoneel ) en de CST vooral beoogde om de verspreiding van het Covid virus te beperken en voorts dat de bestreden wetgeving niet onevenredig is met het doel dat men probeerde te bereiken.


Het hof erkent voorts dat het verplicht voorleggen van een CST om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde plaatsen en voorzieningen een inmenging kan inhouden ( zij gebruikt bewust niet de term " inbreuk " ) op de eerbiediging van het prive-en gezinsleden ( dat een Grondwettelijk recht is dat gewaarborgd is maar ook dat wordt niet vermeld ) maar de Belgische Staat ( die in deze zaak een partij was ! ) de verplichting heeft om passende maatregelen te nemen ter bescherming van het leven en de gezondheid van eenieder, de Covid-19 pandemie gekenmerkt werd door een hoog reproductiegetal en een hoog aantal asymptomatische 'patiënten " die echter superverspreiders kunnen zijn en er zonder maatregelen een exponentiële verspreiding zou zijn.


Het standpunt van het Hof en haar 13 rechters toont aan dat zij ofwel totaal wereldvreemd zijn, ofwel een fenomenaal gat in hun geheugen ofwel corrupt zijn tot op de bot. Tal van raadslieden van eisers, waaronder ondergetekende hebben namelijk in hun verzoekschriften en latere geschriften op zeer omstandige wijze uiteengezet en aangetoond dat er geen pandemie was, er nooit een pandemie is geweest en er op de hoogste piek nooit meer dan 10% van alle getesten positief getest hebben. Bovendien waren een groot deel van de positieve testen vals positief. Geëxtrapoleerd naar de voltallige bevolking van - toen - afgerond 11,5 miljoen burgers, bedroeg het aantal besmettingen amper 0,3%.


Het Hof gaat pas echt fenomenaal uit de bocht daar waar zij stelt dat uit wetenschappelijke studies ( die zij duidelijk nooit gelezen heeft of enkel selectief ) blijkt dat recent gevaccineerde, herstelde of geteste personen ( ze worden meteen allemaal op één hoop gegooid ) veel minder kans hebben om een persoon te besmetten waardoor de wetgever kon oordelen dat de invoering van een CST noodzakelijk was om het leven en de gezondheid van de betrokkenen en van andere personen in de samenleving te beschermen.

Ook het Hof is niet schuw van enig drama.


Er bestonden reeds ten tijde van de invoering van de CST een veelheid van studies die aantoonden dat het vaccin niet doet wat het beloofde en de gevaccineerden een vals gevoel van veiligheid gaven. Steven Van Gucht, staatsexpert namens Sciensano heeft tijdens een interview zelfs openlijk gezegd " we hebben nooit beweerd dat vaccins beschermen tegen besmetting en besmettelijkheid ". Hij kon moeilijk iets anders verklaren gezien de ziekenhuizen op dat ogenblik gevuld werden met ... gevaccineerden. Dat iemand die negatief test niet besmettelijk is, is nogal wiedes en iemand die de ziekte heeft gehad en hiervan hersteld is ook niet idem dito. In wetenschappelijke termen heet dit " natuurlijke immuniteit " die ook bestond bij 99,7% van de bevolking die niet ziek is geweest en ook geen symptomen heeft gehad wat het zeer onwaarschijnlijk maakt dat zij ooit iemand besmet hebben. Het standpunt dat er veel asymptomatische " patiënten " zijn geweest ( die nooit patiënt zijn geweest wegens niet ziek en geen symptomen ) slaat als een tang op een varken.


In deze link kan u het volledige persbericht lezen :


Nawoord :

Het is zeer verontrustend dat het gepolitiseerde Grondwettelijk Hof eerdere rechtspraak van een Hof van Beroep dat, krachtens de Grondwet, een toetsingsbevoegdheid heeft, zonder meer naast zich neergelegd heeft en ( duidelijk ) zonder enige kennis van zaken volledig omgekeerd geoordeeld heeft.

Justitie is verondersteld één en ondeelbaar te zijn. Een arrest van een Hof van Beroep heeft gezag van gewijsde en is de jure bindend. Enkel het Hof van Cassatie staat daarboven en dan nog enkel naar de vorm en niet naar de grond. Cassatie is niet bevoegd om te oordelen over het voorwerp en de grond. Zij mag enkel onderzoeken of een rechter bij de beoordeling de wetten nageleefd heeft.

Dat het Grondwettelijk Hof die principieel enkel bevoegd is om eventuele inbreuken op de Grondwet en andere bestaande wetten te beoordelen en te evalueren, de Grondwet naast zich neerlegt en handelt alsof deze opperste wet die de grondslag vormt van onze democratie, niet bestaat, is volkomen onaanvaardbaar.


Niet onbelangrijk in het hele gegeven is dat er sinds de invoering van de CST vrijwel 2 jaar verlopen zijn, tijdvak tijdens hetwelk er duizenden studies gepubliceerd zijn die spaanderhout hebben gemaakt van de vaccins, de PCR testen, de quarantaine maatregelen, de lockdowns en alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen die een zeer nefaste impact hebben gehad op de bevolking van alle betrokken naties en de wereldeconomie een zware klap hebben toegediend waarvan zij nog altijd niet hersteld is.


254 weergaven11 opmerkingen

11 Comments


Het overheids cirque's op foto


Like

Michel R.
Michel R.
May 04, 2023

Ik ga voor 1 en 3, wereldvreemd en corrupt. Wat een theater,... maar goed ook hierin hebben ze zich dus moeten blootgeven en kleur bekennen, wat ze (nog) niet doorhebben is dat het hier wel eens exact om zou kunnen draaien, want ooit daalt het correcte inzicht in en dan zou ik hen niet willen zijn,... het staat nu zwart op wit, waarschijnlijk om zo hun politieke broodheren uit de wind te zetten, maar geloof me vrij dit is nog niet over.

Like
Carine Knapen
Carine Knapen
May 05, 2023
Replying to

over wat precies Ria ? stuur een bericht via de members chat ( dat werkt op exact dezelfde manier als messenger )

Like
bottom of page