top of page
Search

Sciensano zit op haar data

Er zijn al langer vragen over de transparantie van Sciensano.

Gezondheidsinstituut Sciensano zou moeten vrijgeven hoeveel covidpatiënten in ieder ziekenhuis liggen én hoeveel er sterven. Dat adviseert de commissie die de toegang tot overheidsdocumenten bewaakt. Sciensano weigerde dat eerder.

Bron: VRT


"Tijdens een onderzoek naar kwaliteit in de zorg van covidpatiënten stootte onze redactie (VRT) op een weigering van Sciensano om sterftecijfers in ziekenhuizen vrij te geven. Ook toen we een beroep deden op de wet van openbaarheid van bestuur kregen we die cijfers niet. Sciensano argumenteerde dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de bevolking. En ook: het vrijgeven zonder context zou tot misvattingen kunnen leiden."


"N-VA-parlementslid Frieda Gijbels vroeg de sterftecijfers ook op. “Zeker in zo'n crisis heeft de burger recht op transparantie”, zegt zij. Sciensano weigerde, onder meer op basis van de privacyregels. De Commissie voor Toezicht tot Bestuursdocumenten (CTB) stelt nu dat voldoende informatie in de coronacrisis essentieel is. Knack bracht het nieuws dat de CTB adviseert dat Sciensano moet delen hoeveel covidpatiënten en overlijdens ieder ziekenhuis telt. Want, zo argumenteert de CTB: “Er is wel degelijk een zwaarwegend openbaar belang gediend met de openbaarmaking”. "


 

Sciensano houdt inderdaad de lippen stijf op mekaar.

Ik heb Sciensano de afgelopen maanden meermaals vragen gesteld over essentiële informatie die niet vrij gegeven wordt maar hierop nooit een antwoord gekregen (zie eerdere posts in aug/sept).

Erika Vlieghe schreef mij bij email van 15.09.2020 dat zij, net als ik op haar honger bleef zitten en door haar bij Sciensano opgevraagde informatie, waaronder de nationale analyses van ziekenhuizen niet kreeg.

Frieda Gybels idem dito. Zij poste een tijd terug een tweet dat zij haar parlementaire controle taak niet kon/kan uitoefenen omdat Sciensano niettegenstaande meermaalse verzoeken weigerde om informatie te verschaffen.


De hamvraag die zich hier stelt is: WAAROM NIET? De essentiële informatie die moet vrij gegeven worden heeft NIETS te maken met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of de privacy wetgeving.

Het is noodzakelijke informatie om de de situatie inzake Covid correct te kunnen inschatten zoals onder meer:


- hoeveel labo's verwerken PCR testen, wie zijn ze en wat zijn hun commerciële bedrijfsgegevens

- hebben al deze labo's de de vereiste vergunningen en vereiste toestellen om PCR testen te verwerken ?

- zijn./worden deze labo's gecontroleerd of zij ingericht zijn en handelen volgens de richtlijnen van de wetenschap zodat met zekerheid geweten is dat zij de PCR testen op de juiste manier verwerken ( volledig contaminatie vrij )

- hoe verwerken de labo's de PCR testen en met welk type toestellen ? Welke reagentia gebruiken zij en hoeveel ?

- bestaat er een protocol of vaste richtlijnen voor het verwerken van PCR testen door labo's ? Zo ja, welke zijn deze richtlijnen ?

- Wordt er gecontroleerd of de labo's deze protocollen naleven ? En zo ja, door wie ?

- in het rapport van Sciensano van 30.06.2020 staat letterlijk dat van 11 labo's niet geweten is hoe zij PCR testen verwerken omdat zij niet over de juiste toestellen beschikken. Is ondertussen uitgezocht op welke manier zij dit wel doen ?

- hoe en in welke conditie worden PCR testen overgemaakt aan labo's ? Binnen welke termijn worden ze verwerkt ? Aan welke temperatuur worden afgenomen PCR testen geconserveerd, getransporteerd en behandeld ?

- hoeveel amplificatie cylci past elk labo toe ?

- hoe worden de resultaten van de PCR testen verwerkt en door labo's overgemaakt aan Sciensano ?

- Hoe ontvangt Sciensano de gigantische hoeveelheid data van alle labo's ? Hoe worder die data verwerkt in de Excel's van Sciensano ? Geschiedt dit manueel, via email of electronisch via digitale drager?

- wie verwerkt de data inzake Covid bij Sciensano ? Hebben deze personenen de vereiste kennis en ervaring in data verwerking ?

- bestaan er geanonimiseerde lijsten van de testresultaten per labo en worden deze onderling met elkaar vergeleken om na te gaan of er geen abormaliteiten zijn in de resulaten die elk labo aflevert ?

- wat gebeurt er met de verwerkte PCR testen ? Worden ze vernietigd op bijgehouden en zo ja waar ?

- bestaat er een Raad van Toezicht of een ander intern of extern controle orgaan dat onderzoekt of de registratie van de cijfers wel op correcte wijze geschiedt en de geregistreerde data correct zijn ?

- het is meerdere maanden geweten dat de cijfers van Sciensano niet correct zijn. Wat wordt er gedaan om aan dit probleem te verhelpen en door wie ? En, als er nog niets aan gedaan is, waarom niet ?

- wanneer heeft België PCR testen aangekocht ? Bij wie en hoeveel ? Wanneer zijn deze PCR testen geleverd geworden? Zijn de leveringen gecontroleerd op conformiteit ? Hoe worden ze verdeeld en door wie ?

- waarom worden de nationale analyses van ziekenhuizen niet vrijgegegeven ? Wat is de gemiddelde duurtijd van een ziekenhuisopname? Wat is de leeftijd van de mensen die opgenomen worden in ziekenhuizen ? Hoeveel mensen herstellen en hoeveel mensen sterven in ziekenhuizen ? Wat is de leeftijd van de personen die overlijden in ziekenhuizen ?

- Hoeveel % van de patiënten ligt in het ziekenhuis door corona en hoeveel met corona en onderliggende aandoeningen ? Hoeveel patiënten zijn louter positief getest en voor de rest volledig asymptomatisch?

- waarom worden Covid patiënten behandeld met antibiotica en bloedverdunners tegen de virale ziekte die Covid is ? .....


Op al deze vragen blijft Sciensano het antwoord schuldig. Zij weigert zich te conformeren naar de wet van 1994 inzake de Openbaarheid van Bestuur en art.32 van de Grondwet. Zij is VERPLICHT om al deze informatie vrij te geven, maar ... zij doet het niet. Trek daar maar uw conclusies uit.
208 views0 comments
bottom of page