top of page
Search

Recht van antwoord tav Het Laatste Nieuws

Als u mij publiek beschuldigt van "vaak nepnieuws over corona of vaccins " te verspreiden, dan moet u dit staven aan de hand van concrete voorbeelden. Uit de losse hand beschuldigingen uiten met de intentie om mijn persoon in diskrediet te brengen en mijn reputatie schade te berokkenen is een strafbaar feit.

Smaad, laster en eerroof.


Ik betwist met klem uw loze aantijgingen aan mijn adres.

Er staan ongeveer 1.100 posts over het corona gebeuren op mijn FB pagina. Ik nodig u uit om aan te duiden welke van die posts onder de noemer van "nepnieuws " (zouden kunnen ) vallen.

Zeg mij wat volgens u fout is en bewijs dat het fout is.

Laat ons hierover een openbaar tegensprekelijk debat voeren.

Ik zal u graag te woord staan.


In afwachting hiervan verzoek ik u te noteren wat volgt :


Met uitzondering van mijn opiniestukken die - zoals het woord aangeeft - eigen meningen zijn ( waarop ik absoluut recht heb ) zijn in elk post de bronnen geciteerd. Die bronnen, zijn naar gelang van het geval wetenschappelijke studies of officiële documenten en soms ook krantenartikelen die ik becommentarieer ( wat ook een eigen gefundeerde mening is ).


Kritische bedenkingen zijn geen nepnieuws.

Het aan de kaak stellen van leugens is geen nepnieuws.

Het duiden van de Grondwet en andere wetten, rapporten van EMA, het WHO, de EU eigen geschriften van pharmabedrijven enz... is geen nepnieuws maar een toelichting.

Het becommentariëren van tendentieuze berichtgeving die niet waarheidsgetrouw is of slechts halve waarheden bevat die volledig uit hun context worden gerukt, is geen nepnieuws.

U schiet op de boodschapper en negeert de boodschap.

Als u mij ontvalt, ontvalt u meteen ook de hiervoor geciteerde bronnen en moet u eigenlijk aan hun deur gaan aankloppen.


In verband met de wandeling die vandaag, 29.05.2021, gepland staat in Terkamerenbos wens ik uw aandacht te vestigen op het volgende :

 • De vrijheid van vereniging is een Grondwettelijk recht.

 • Conform art.187 kan de Grondwet niet geheel of gedeeltelijk geschorst worden.

 • De Ministeriële Besluiten zijn ongrondwettelijk. Er is geen wettelijke grondslag. Verschillende rechtbanken hebben al in die zin geoordeeld. Verscheidene grondwetspecialisten overigens ook.

 • Minister Verlinden is reeds 2 x veroordeeld om binnen de 30 dagen te voorzien in een wettelijk kader. Deze dubbele, opeenvolgende termijn is verstreken. Zij heeft het niet gedaan en bewandelt hiermee het pad van de illegaliteit.

 • Het inperken van de vrijheid van vereniging tot maximum 50 personen vormt een ernstige inbreuk op de Grondwet.

 • Het opleggen van een verplichting tot het dragen van een mondmasker vormt een inbreuk op art. 563 bis van het Strafwetboek ( dat pro memorie, het bedekken van het gezicht verbiedt ). Een wet primeert op een Ministerieel Besluit van één Minister die het democratisch proces niet doorlopen heeft.

 • Er bestaat geen wettelijke grondslag voor de vrijheidsbeperkende maatregelen en ook geen feitelijke grondslag.

 • Er bestaat sinds 30.06.2020 formeel geen noodtoestand meer in België. De Volmachtwetten van 27.03.2020 zijn op 30.06.2020 definitief uitgedoofd.

 • Er is geen epidemie in dit land. Er is niet voldaan aan de wetenschappelijke voorwaarden van een epidemie.

 • Er liggen thans minder dan 500 zieken op IC op een totale bevolking van ruim 11.500.000 mensen. De maatregelen vallen op geen enkele manier meer te verantwoorden.

 • Er ligt geen enkel bewijs voor ( geen enkel ! ) dat er buiten besmettingen plaats vinden.

 • Het door Burgemeester Close en Minister Verlinden opgelegde verbod voor de mars van vandaag is illegaal. Een illegaal verbod dient niet gerespecteerd te worden.

 • Wandelen is krachtens de illegale Ministeriële Besluiten hoe dan ook toegelaten.

 • Terkamerenbos is openbaar domein. Iedereen is vrij om te gaan wandelen op het openbaar domein.

Elke burger heeft recht op de publicatie van een recht van antwoord. Ik eis dit recht op. Ik sta er op dat u mijn antwoord publiceert en u zich publiekelijk verontschuldigt voor uw niet gemotiveerde valse beschuldigingen.


367 views1 comment

1 Comment


Unknown member
Jun 03, 2021

🤦🏻

Like
bottom of page