top of page
Search

RADIO 1 - 10.12.2020 - NIEUWS 07:15 u - interview met Geert De Poorter - Hoofd Arbeidsinspectie


"500 controleurs doen momenteel corona controles. Wij hebben de afgelopen maanden 20.000 bedrijven gecontroleerd, waarvan in de helft van de gevallen inbreuken werden vast gesteld. Onze ploegen hebben zich volledig toegelegd op corona controles. Wij controleren op de naleving van de corona maatregelen op de werkvloer en in het bijzonder op de naleving van de verplichting tot thuiswerk. Andere opdrachten zijn terug geschroefd"

Geert De Poorter heeft on air een oproep gedaan tot verklikking. 

1. TAKEN VAN DE ARBEIDSINSPECTIE

De Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is de uitvoering op Belgisch niveau van het verdrag nr. 81 van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie). Dit verdrag, geratificeerd door België, voorziet dat elk land een systeem van arbeidsinspectie moet hebben. Deze is belast met het verzekeren van de naleving van de toepassing van WETTELIJKE bepalingen over de arbeidsvoorwaarden en de bescherming van werknemers bij de uitoefening van hun beroep.

a) toezicht op de sociale wetten : - Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid - Arbeidsreglement en sociale documenten - Arbeidsovereenkomst, sluiten van de overeenkomst, soorten overeenkomsten, einde van de overeenkomst, ontslag, opzegtermijn, uitzendarbeid, studentencontract, dienstencheque-overeenkomst - Verloning, loon, barema’s, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid, bescherming van het loon, voordelen, premies, verplaatsingskosten… - Klein verlet, omstandigheidsverlof, verlof voor dringende redenen, tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof - de oprichting van overlegorganen in de onderneming; - de naleving van de regels met betrekking tot tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan derden; - de controle van de regelgeving in verband met loopbaanonderbreking, outplacement, SWT (het vroegere brugprepensioen); - de controle op de reglementering van het vervoer; - de tewerkstelling van studenten (enkel inspecteren, niet controleren ) - discriminatie

b) toezicht op het welzijn op het werk

c) Werknemers, werkgevers en hun professionele organisaties informeren/adviseren met betrekking tot de arbeidsreglementering en de collectieve arbeidsovereenkomsten;

d) De autoriteiten informeren met betrekking tot tekortkomingen en gebreken die niet, of onvoldoende, bestreden kunnen worden door de bestaande wettelijke regelgeving. Deze algemene opdrachten worden aangevuld met verschillende bijzondere opdrachten. Deze worden gedefinieerd in samenwerkingsprotocollen met de verschillende andere inspectiediensten (federale en/of regionale) of met andere partners, zoals de verschillende beroepssectoren, UNIA, het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen2. DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSINSPECTIE

De taken en bevoegdheden van de Arbeidsinspectie zijn beperkt tot de inspectie en controle van materies die WETTELIJK bepaald zijn. De corona maatregelen vinden hun oorsprong in Ministeriële Besluiten die genomen zijn door één individuele Minister, ten dezer Annelies Verlinden. De tijdelijke maatregelen inzake arbeid en veiligheid op de werkvloer in het kader van corona zijn NIET bij wet geregeld. De inspectie en controle inzake de naleving van deze maatregelen valt NIET onder de bevoegdheid van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie is enkel bevoegd voor materies die bij WET geregeld zijn. Alle controles die zij heeft uitgevoerd en de inbreuken die zij naar eigen zeggen heeft vastgesteld zijn volkomen onregelmatig. De controleurs hebben zichzelf volkomen onregelmatig toegang verschaft tot de werkvloer.

Bedrijven mogen perfect de toegang tot de onderneming aan controleurs van de Arbeidsinspectie weigeren indien zij zich aanmelden voor een controle omtrent de naleving van de veiligheidsmaatregelen en de regel van thuiswerk.

Wat betreft het thuiswerken voorzien de Ministeriële Besluiten overigens dat thuiswerken in de mate van het mogelijke de voorkeur moet genieten op werk op de werkvloer. Het is facultatief. en geen verplichting.


Het wetboek van Economisch Recht voorziet uitdrukkelijk in de vrijheid van ondernemen. Dit recht is onschendbaar. Elke werkgever bepaalt vrij hoe hij het werk organiseert. Zolang hij voldoet aan de WETTELIJKE voorschriften kan hem niets verweten worden.


Geert De Poorter roept op tot verklikking/aangifte om zijn dienst meer armslag te geven. Een controle uitvoeren naar aanleiding van een aangifte is een beter voorwendsel om zich naar de werkvloer te begeven dan een controle op eigen initiatief. Een aangifte is echter niet van aard om een regelmatig karakter te geven aan een controle inzake de corona maatregelen. Onnodig te zeggen dat dergelijke oproep tot verklikking/aangifte uiterst laakbaar is.
165 views0 comments

Comments


bottom of page