top of page
Search

Publicatie Belgisch Staatsblad 25.03.2021: FOD Volksgezondheid24 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de <COVID>-<19>-pandemie


FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de <COVID>-<19>-pandemie, artikel 3, § 2; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de omstandigheid dat dit ontwerp betrekking heeft op een buitengewone crisissituatie, namelijk de gevolgen van de <COVID>-<19>-pandemie die momenteel in België heerst, wat bijzondere en ernstige problemen oplevert in termen van de volksgezondheid;

Overwegende dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en voor het vermijden van een heropflakkering van de <COVID>-<19>-pandemie, dat de nodige maatregelen inzake de zelftesten kunnen worden genomen; Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "zelftest": een zelftest zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de <COVID>-<19>-pandemie; 2° "apotheker" : een persoon die gemachtigd is geneesmiddelen voor menselijk gebruik aan het publiek af te leveren overeenkomstig artikel 6 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015; 3° "FAGG": het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Art. 2. Een apotheker kan zelftesten afleveren aan personen op voorwaarde dat: 1° de zelftesten zijn bedoeld voor zelfafname en zelfanalyse en komen voor op een door het FAGG vastgestelde lijst; 2° de apotheker informeert de persoon over het gebruik van de zelftest en wijst de persoon erop dat hij in geval van een positief resultaat een arts dient te contacteren; 3° de zelftest wordt afgeleverd binnen een voor het publiek opengestelde apotheek. Art. 3. De fabrikanten, importeurs of geregistreerde distributeurs stellen het FAGG op de hoogte van de zelftesten die zij ter beschikking stellen in België. De lijst bedoeld in artikel 2 wordt gepubliceerd op de website van het FAGG. Het FAGG stelt de procedure en de nadere regels vast voor de toepassing van dit artikel. Art. 4. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 maart 2021. FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

165 views0 comments

Comentarios


bottom of page