top of page
Search

PERMANENTE EN VOLGEHOUDEN SCHENDING VAN DE WET OP DE PATIENTENRECHTEN

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1369 https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten https://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/patientenrechten Klik hier voor de integrale tekst van de wet : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK


Sinds 22 augustus 2002 bestaat er een wet op de patiëntenrechten die klaar en duidelijk zegt welke uw rechten zijn en hoe u ze kan gebruiken. De wet op de patiëntenrechten geldt voor alle zorgverstrekkers (artsen, apothekers, kinesisten, tandartsen, verplegend personeel, enz.).

 1. Over welke patiëntenrechten gaat het? Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening U hebt recht op kwaliteitszorg in functie van de beschikbare medische kennis en technologie. Die zorg moet worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en de autonomie van elk patiënt. De wet verbiedt elk onderscheid op basis van sociale klasse, nationaliteit of inkomen. Indien een zorgverstrekker weigert om u te verzorgen, dan moet hij u doorverwijzen naar een ander zorgverstrekker.

 2. Recht op vrije keuze van zorgverstrekker U kan zelf een zorgverstrekker kiezen, ook wanneer uw huisarts u bijvoorbeeld doorverwijst naar een collega of naar een specialist. U kan ook een tweede zorgverstrekker raadplegen, bijvoorbeeld om een tweede advies te vragen. U kan uw keuze ook herzien.

 3. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer Geen enkele informatie over uw gezondheidstoestand kan worden meegedeeld aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. Zonder uw toestemming mag niemand aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek, die hiervoor niet strikt nodig is.

 4. Recht op informatie De zorgverstrekker moet u tijdig en op een begrijpelijke manier alle nodige informatie geven. U kan vragen om die informatie schriftelijk te bevestigen. • Welke informatie? Over uw gezondheidstoestand: resultaten van een onderzoek (diagnose), de verwachte evolutie, wat u zelf kan doen, mogelijke behandelingen… • Over een voorgestelde behandeling: het doel, of ze dringend is, de duur, nevenwerkingen, risico's…, de kosten, mogelijke alternatieven. U kan altijd iemand vragen om met u mee te gaan (zoals een vriend of familielid, zorgverstrekker of niet) wanneer u denkt dat u niet alles zal verstaan. Dit hoeft niet noodzakelijk de door u aangeduide vertegenwoordiger te zijn. • U wil geen informatie: U hebt het recht om niet geïnformeerd te worden, behalve indien dit een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid of die van anderen (bijvoorbeeld over een besmettelijke ziekte). De zorgverstrekker kan informatie weigeren: De zorgverstrekker kan uitzonderlijk en tijdelijk informatie weigeren wanneer hij meent dat deze informatie een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid. . In dat geval moet hij

 • een ander zorgverstrekker raadplegen

 • de redenen voor zijn beslissing noteren in uw patiëntendossier

 • de vertrouwenspersoon die u eventueel hebt aangeduid, inlichten

 1. Recht op toestemming Zonder uw toestemming kan geen enkele behandeling worden gestart of verdergezet. De toestemming moet, nadat u grondig geïnformeerd werd, mondeling en ondubbelzinnig worden gegeven, maar ze kan worden opgeschreven in uw patiëntendossier. U kan ook een voorwaardelijke toestemming geven (bv. het stopzetten van chemotherapie wanneer het niet werkt). Indien u een behandeling weigert of uw toestemming intrekt, dan moet dat te allen tijde worden gerespecteerd. De zorgverstrekker moet u uitleggen welke de gevolgen kunnen zijn van uw weigering. Hij moet u een mogelijk alternatief voorstellen of u doorverwijzen naar een ander zorgverstrekker. U kan op elk moment uw beslissing herzien. In spoedgevallen De zorgverstrekker zal rekening houden met uw eventuele eisen. Indien het onmogelijk is om uw toestemming of die van uw vertegenwoordiger te vragen, moet de arts alle noodzakelijke behandelingen instellen. Zodra het mogelijk is moeten de rechten op informatie en toestemming worden gerespecteerd.

De bovenstaande tekst staat op ALLE federale en Vlaamse websites ( soms op de eerste pagina, soms moet u doorklikken ). Hoewel de wet op de patiëntenrechten door alle overheidsinstanties en uiteraard ook door alle artsen en verpleegkundigen gekend is, wordt ze op geen enkele manier gerespecteerd. Meer nog, bij de vaccinaties tegen Covid worden alle artikelen van de wet op de patiëntenrechten inzake de rechten zelve zwaar geschonden.

Patiënten zouden grondig moeten geïnformeerd worden over het vaccin dat zal toegediend worden :

 • wat zijn de bestanddelen van het vaccin

 • wat is de functie, technologie en het beoogde doel

 • de opsomming van alle mogelijke bijwerkingen

 • zij moeten de gelegenheid krijgen om bijkomende vragen te stellen en die vragen moeten beantwoord worden

 • de arts moet vragen of de patiënt meent dat hij voldoende geïnformeerd is

 • de arts moet toelating vragen aan de patiënt om het vaccin te plaatsen, de patiënt kan en mag weigeren; als de patiënt weigert mag de arts NIET proberen om de patiënt toch te overtuigen om de behandeling te doen, hij moet zich onthouden, hij mag enkel uitleggen wat de eventuele gevolgen zijn van de weigering

Hoe verloopt het in de praktijk ?


A. In vaccinatie centra

Personen die zich aanmelden in vaccinatiecentra hebben geen vrije keuze. Zij krijgen een gekleurde sticker die aanduidt welke laan ze moeten volgen. Eens het hun beurt is ontmoeten ze drie personen die zich NIET kenbaar maken. De eerste persoon is een vrijwilliger ( geen arts of verpleegkundige ) die de gegevens van de patiënt via pc registreert in een digitale databank . De patiënt moet zijn ID kaart afgeven ( overtreding 1).

Vervolgens dient de patiënt zich te begeven naar een tweede persoon die vraagt of de patiënt last heeft van allergiëen ( enige vraag ). Het medisch dossier van de patiënt wordt niet geraadpleegd, er worden geen vragen gesteld over de gezondheid van de patiënt of eventuele voorafbestaande aandoeningen ( overtreding 2 ).

De enige uitleg die patiënten krijgen is : " uw arm zal na de spuit rood zien en mogelijks wat pijn doen, u kan koorts krijgen en gedurende een paar dagen een grieperig gevoel hebben, als dat gebeurt neem een Dafalgan " De patiënt wordt NIET geïnformeerd over de bestanddelen van het vaccin, de functie, de technologie en het beoogde doel noch over de ernstige bijwerkingen die zich kunnen voordoen ( en die nochtans zeer goed gekend zijn en geregisteerd worden bij het FAGG, Eudraviligance en VIGI access ). Kortom de patiënt wordt totaal NIET geïnformeerd ( overtreding 3)

De patiënt heeft geen vrije keuze van zorgverstrekker ( overtreding 4).


Hij/zij wordt doorverwezen naar een derde persoon die zich ook niet kenbaar maakt en die de spuit zet zonder enige uitleg. Er wordt geen uitdrukkelijke toestemming gevraagd ( overtreding 5 )

Na de vaccinatie moet de patiënt nog een kwartier op een stoel gaan zitten om na te gaan of hij/zij geen bijwerkingen heeft ( flauw vallen of onwel worden ). Hij/zij ontvangt een vaccinatiekaart waar in het beste geval een kleine sticker met een serienummer, een datum en een uur op staat en in de kaart zelve een gat geprikt wordt om aan te tonen hoeveel prikken er zijn gezet. Eén gat is één prik, twee gaten is twee prikken enz... Sommige krijgen zelfs dat niet. IOp hun vaccinatiekaart wordt enkel met de hand " Pfizer " geschreven (overtreding 6).

Op sommige vaccinatiekaarten ( deze van de Vlaamse overheid ) staat aan de voorzijde nog een korte tekst in geval van bijwerkingen : contacteer uw huisarts. ( overtreding 7).


Op vaccinatiekaarten die afgeleverd worden door lokale vaccinatiecentra ( bvb Sint-Truiden ) staat er helemaal niets. Geen telefoonnummer in geval van nood, geen dienst waar de patiënt terecht kan. Helemaal niets ( overtreding 8 ).


In navolgend stadium kan de patiënt een app downloaden waarop enkel vermeld staat " vaccin 1 " of " vaccin 2 ", de naam van het vaccin en de datum van de prik. Opnieuw geen enkele informatie over de mogelijke bijwerkingen noch een link naar een overheid site waar de patiënt kennis kan nemen van de mogelijke bijwerkingen en de stappen die hij/zij ingeval van bijwerkingen dient te ondernemen ( overtreding 9)


Het voorgaande geldt voor M/V van alle leeftijden evenals kinderen en jongeren.


Vanaf de leeftijd van 17 jaar mogen ouders hun kinderen niet mee begeleiden. De jongere moet het parcours alleen afleggen ( overtreding 10)


B. Bij een arts in het WZC Artsen begeven zich - zonder dat de patiënt hierom verzoekt - op vaste dagen naar het WZC om vaccinaties te zetten. De bewoner wordt opgeroepen om zich op een vaste datum en uur aan te dienen ( overtreding 1).

De patiënt heeft geen vrije keuze van zorgverstrekker ( overtreding 2 ).

De huisarts van de patiënt wordt niet op voorhand geïnformeerd noch verzocht om aanwezig te zijn ( overtreding 3 ).

De arts maakt zichzelf niet kenbaar, wie zijn naam wil kennen moet dit achteraf vragen aan de verpleegkundigen die zijn gegevens opzoeken in het systeem ( overtreding 4 ). De gegevens van de patiënt worden genoteerd in het dossier van het WZC. Het medisch dossier van de patiënt wordt niet geraadpleegd. Er wordt niet gevraagd naar bestaande aandoeningen en allergiën ( overtreding 5).

De patiënt wordt NIET geïnformeerd over de bestanddelen van het vaccin, de functie, de technologie en het beoogde doel noch over de ernstige bijwerkingen die zich kunnen voordoen ( overtreding 6).

Er wordt geen toestemming voor de behandeling gevraagd aan de patiënt ( overtreding 7).

Als de patiënt weigert en duidelijk manifesteert dat hij/zij bvb het boostershot niet wil, worden zijn/haar opmerkingen genegeerd ( overtreding 8 ) .

De arts manipuleert de patiënt, praat op hem/haar in en zet de prik toch "omdat het beter is voor uw gezondheid " ( overtreding 9 ).

De bewoner begeeft zich terug naar zijn kamer en wordt niet opgevolgd om na te gaan of er geen bijwerkingen zijn ( overtreding 10).

De patiënt ontvangt geen vaccinatiekaart noch enige informatie over de stappen die moeten ondernomen worden in geval van bijwerkingen.

Contacteer uw huisarts maar ( overtreding 11 ). De meeste oudjes in WZC hebben geen smartphone en weten niets over QR codes en CST. Oudjes weten niet met wat ze ingespoten worden en ontvangen geen enkele informatie.


C. Bij de huisarts Zelfde scenario als B met dien verstande dat de patiënt zich wel vrijwillig en uit eigen keuze bij de huisarts aandient voor een spuit en wel een vaccinatiekaart krijgt ( en navolgend via de app een QR code ). Geen informatie over de bestanddelen en de werking van het vaccin. Geen informatie over de lange lijst van mogelijke bijwerkingen en geen informatie van de te nemen stappen in geval van bijwerkingen ( andere dan louter het nemen van een Dafalgan of ontstekingsremmer ). De mogelijke bijwerkingen worden geminimaliseerd. Opzwellen en rood uitslagen van de bovenarm, beetje hoofdpijn,beetje koorts, beetje grieperig gevoel.


Alle zorgverstrekkers die vaccins plaatsen plegen zware inbreuken op de wet op de patiëntenrechten. De overheid is hiervoor 100% mee aansprakelijk gezien zij de zorgverstrekkers geen richtlijnen heeft opgelegd over hoe zij, met respect voor de wet op de patiëntenrechten moeten handelen. Het is bandwerk met de grootste minachting voor de rechten van de patiënt.


https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1369


17 views0 comments
bottom of page