top of page
Search

ONTWERP RESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT NR. 2424 (2022)

Op 19.02.2022 heeft Stefan Schennach ( voorzitter van " the Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) ", voorzitter van de Commissie voor de toekomst, innovatie en wetenschap en vice-voorzitter van de Commissie voor Europese aangelegenheden, maar alsdusdanig geen lid van de Europese Raad of het Europees Parlement ) op eigen houtje een zelf ontworpen voorstel van Resolutie ingediend bij het Europees Parlement waarvan de inhoud volledig haaks staat op de Resolutie nr.2361 die het Europees Parlement op 26.01.2021 met meerderheid van stemmen had goedgekeurd.

In Resolutie nr.2361 had het Europees Parlement nadrukkelijk gesteld dat vaccinatie nooit verplicht mag gesteld worden maar altijd een vrij keuze moet blijven, en discriminatie van niet gevaccineerden niet toegelaten is.

Een Europese Resolutie is een aanbeveling die niet afdwingbaar is en de facto niet meer is dan een advies aan de lidstaten die vrij beslissen op ze de aanbeveling volgen of niet. Anders dan met een Europese Verordering of een Richtlijn zijn de lidstaten dus niet verplicht om hun eigen nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen. In casu hebben de lidstaten formeel niets gedaan met de aanbeveling van 26.01.2021. In de praktijk daarentegen wel. Er is door de lidstaten geen verplichting opgelegd aan de bevolking. ( zie eerdere post van november 2020 waarin ik het ontwerp van Resolutie 2361 becommentarieerd heb ).

Het huidig ontwerp van Resolutie ( dat voor alle dudelijkheid uit gaat van 1 persoon en geen collectief initiatief is van de Europese Raad ) wordt de vaccinatiedwang tussen de lijnen wel voorzien, net zoals overigens het verder aanhouden van alle vrijheidsbeperkende maatregelen.

In artikel 9 wordt het volgende gesteld ( vertaling ) :

“Zoals op verscheidende momenten tijdens de pandemie is benadrukt, is ‘niemand veilig totdat iedereen veilig is’. De Parlementaire Vergadering beveelt daarom aan dat regeringen en parlementen in de lidstaten van de Raad van Europa en wereldwijd de noodzakelijke paradigmaverschuiving tot stand brengen om Covid-19 met volksgezondheidsmaatregelen eens en voor altijd aan te pakken op een wijze die in overeenstemming is met de mensenrechten.

9.1. ten allen tijde: 9.1.1. door het advies van de WHO en deskundigen op te volgen en de maatregelen ter beheersing van de pandemie aan te passen aan de ontwikkeling van de plaatselijke situatie en de meest recente wetenschappelijke gegevens; 9.1.2. wanneer het nodig is volksgezondheidsmaatregelen te nemen die de grondrechten aantasten, door ervoor te zorgen dat de besluiten op duidelijke en transparante wijze worden genomen en meegedeeld, zoveel mogelijk op bewijsmateriaal zijn gebaseerd, zij een legitiem doel hebben en evenredig zijn. De parlementen, de rechterlijke macht en, in voorkomend geval, externe deskundigen moeten de gelegenheid krijgen de maatregelen te evalueren en te toetsen. Bovendien zijn voortdurende evaluaties nodig om ervoor te zorgen dat de maatregelen niet langer van kracht blijven dan nodig is, maar ook om andere maatregelen te overwegen die wellicht geschikter zijn; 9.1.3. door het bevorderen van vaccinatie, het dragen van maskers, het bewaren van fysieke afstand, handhygiëne, het vermijden van overbevolkte en afgesloten ruimten en het zorgen voor voldoende ventilatie in scholen, gezondheids- en sociale zorginstellingen en openbare gebouwen om de verspreiding van de covid 19 ziekte te voorkomen zonder dat grote delen van de samenleving hoeven te worden gesloten.

De bedoeling is duidelijk. Met het standpunt " niemand is veilig tot iedereen veilig is " is helder als bronwater dat aangestuurd wordt op een verplichting tot vaccinatie om een 100% dekkingsgraad te bereiken. Er is echter één heikele vraag die onbeantwoord blijft en dat is : waar is het bewijs dat het product veilig is en doet wat het belooft ? Er zijn nog nooit zoveel besmettingen geweest als nu. De praktijk wijst elke dag uit dat alle gemaakte beloftes hete lucht zijn.


What's next ? Het is onwaarschijnlijk dat de ontwerp Resolutie in haar huidige versie zal goedgekeurd worden. Heel wat EU parlementsleden verzetten zich ferm tegen de huidige gang van zaken en zullen zich ongetwijfeld nog fermer verzetten tegen een wijziging van Resolutie 2361. Deze Resolutie mag dan al niet bindend zijn voor de lidstaten maar het EU Parlement is wel gebonden door haar eigen aanbevelingen. Zij zal - als entiteit - met serieuze argumenten moeten afkomen om haar eerdere aanbeveling teniet te doen.Verzet aantekenen :

6 views0 comments

Comments


bottom of page