top of page
Search

Ik zeg " NEEN "

De Resolutie van de Europese Raad van 29.01.2021 stelt uitdrukkelijk dat het C19 vaccin altijd een vrije keuze moet blijven en er geen discriminatie mag plaats vinden tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden voor wat dan ook.


De " green pass " is in strijd met deze Resolutie, de Belgische racismewet EN de Grondwet en vanzelfsprekend extreem discriminerend.


Met dank aan Dirk Rochtus voor onderstaande post.


VIJF RODE LICHTEN EN TOCH RIJDEN WE DOOR ?


Hieronder vijf goede redenen waarom U zich moet verzetten tegen het Europees " Groen Digitaal Certificaat " dat anders versneld zal worden doorgevoerd :


1. Het conditioneren van iemands gezondheidstoestand voor het vrije verkeer is een niet te rechtvaardigen beperking van deze vrijheid. Door een uniform EU-formaat in te voeren als certificering dat aan deze gezondheidstoestand wordt voldaan wordt een belemmering van het vrije verkeer in het EU-recht verankerd. Dit schendt het beginsel van vrij verkeer binnen de EU, zoals dat wordt gegarandeerd in artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.


2. De richtlijn betreffende het recht op vrij verkeer - Richtlijn 2004/38 / EG - staat alleen beperkingen van het vrije verkeer toe in individuele gevallen, waarbij de autoriteiten ook verplicht zijn de persoon in kennis te stellen van de redenen waarom de beperkingen worden toegepast, en waarborgt hun toegang tot gerechtelijk of administratief verhaal (Artikelen 29, 30 en 31). De wetgevende macht heeft duidelijk geen rechtsgrond achtergelaten voor algemene besluiten die beperkingen op het vrije verkeer toestaan, zoals die welke in dit voorstel worden beoogd.


3. De onschendbare eerbiediging van de vier fundamentele vrijheden van verkeer in de Unie - personen, goederen, diensten en kapitaal - wordt bevestigd door talrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de EU. Maar liefst 76 beslissingen (tegen 2016) getuigen van het onvervreemdbare karakter van het vrije verkeer. In geen van deze gevallen heeft het Hof zich uitgesproken voor enige beperking ervan en zeker niet om gezondheidsredenen.


4. Het invoeren van het Groen Certificaat veronderstelt bovendien de herinvoering van controles aan de binnengrenzen in het Schengengebied, aangezien verificatie van dit certificaat onmogelijk zou zijn zonder dergelijke controles.


5. Ten slotte, en nog zorgwekkender, biedt het voorstel geen garantie dat het niet kan worden gebruikt voor verdere beperkingen, of het nu gaat om het verkeer van mensen binnen of over de nationale grenzen, of om enige andere inbreuk.

251 views0 comments
bottom of page