top of page
Search

Hoe functioneert de advocatuur

Veel zelfstandige handelaars en particulieren vragen mij:

"welke acties worden er ondernomen tegen de nieuwe maatregelen?" of

"wanneer worden er nu eindelijk eens acties ondernomen?" of nog

"wat kunnen we doen?"

Ik merk dat een aantal onder jullie geen idee hebben hoe de advocatuur en het gerecht functioneert en gewoon zitten te wachten tot er "iets" gebeurt.

Maar...... zo werkt het niet.


Wie zich benadeelt voelt door bepaalde maatregelen en hiertegen actie wil ondernemen om zijn/haar rechten en belangen te vrijwaren, moet een advocaat een opdracht geven. Advocaten handelen nooit op eigen initiatief. Zij voeren uit wat hen gevraagd wordt.

Zij krijgen m.a.w. een mandaat om te handelen.

Als u (nog) niet weet welke acties er kunnen ondernomen worden en/of wil weten of er effectief wel acties kunnen ondernomen worden en/of welke, vraag dan aan een advocaat een eerste - te betalen - consultatie voor advies.

De advocaat zal luisteren naar uw probleem, u een of meerdere mogelijkheden voorleggen van gerechtelijke acties die u kan ondernemen en u uitleggen hoe groot de kansen op succes zijn in elke optie.

De aanstelling van een advocaat gebeurt op een manier die vergelijkbaar is met het geval waar u bijvoorbeeld een aannemer zoekt en vindt om verbouwingswerken aan uw woning uit te voeren of een nieuwe keuken te installeren. U bestelt werken of goederen en sluit hiervoor een contract af.


Er zijn afgerond 14.000 advocaten in Vlaanderen en ongeveer evenveel in Wallonië en Brussel. In totaal dus zo'n 28.000 advocaten die beschikbaar zijn om jullie tegen betaling te dienen. Een beperkt deel is generalist. De meesten zijn gespecialiseerd in bepaalde rechtsmateries en behandelen enkel die materies.


Advocaten werken in regie per uur + kosten of via een forfait dat het aantal uren dat zij denken aan een dossier te zullen moeten besteden + de kosten dekt.

De tarieven variëren tussen 125 € en 350 €/u exclusief BTW (*) en de kosten afhankelijk van de kennis, ervaring en specialisatie van de advocaat evenals de hoogdringendheid (met noodzaak om 's avonds, 's nachts, tijdens het weekend en/of feestdagen te werken). Kwaliteit, kennis en ervaring heeft een prijskaartje. Dat is in contracten van aanneming niet anders. U kan een keuken kopen voor 6.000 € of eentje van 50.000 € (*) Wie zou denken dat de de uurtarieven van advocaten duur zijn: de Belgische advocaten zijn het goedkoopste van heel Europa.


Hoe moet u te werk gaan:

1. Zoek een advocaat via www.advocaat.be 2. contacteer de advocaat van uw keuze en vraag een afspraak voor een eerste consultatie voor advies of, als u al weet welke actie u wil ondernemen, leg in het kort uw probleem uit en vraag of hij/zij uw belangen wil verdedigen en wat zijn/haar uurtarief is. De advocaat kan de gevraagde opdracht weigeren zonder opgave van een reden. Indien u het uurtarief te duur vindt of u geen goed gevoel hebt bij deze advocaat (het moet klikken ) contacteer dan een andere net zoals u zou doen wanneer u zoekt naar een aannemer. 3. De advocaat die aanvaardt, zal u een mandaatsovereenkomst overmaken waarin de modaliteiten van zijn tussenkomst staan, waartoe hij/zij zich verbindt en waartoe u zich verbindt. U moet die mandaatsovereenkomst tekenen zoals elk ander contract. 4. De advocaat zal u een voorschot vragen per dossier dat hij/zij opent en voor u aan de slag gaan van zodra dat voorschot is betaald ( net zoals bij contracten van aanneming ). 5. de advocaat zal u stipt op de hoogte houden van alle gerechtelijke stappen die hij/zij in uw naam en voor uw rekening onderneemt. U ontvangt een kopij van de ingebrekestelling aan de partij tot wie u zich richt, een kopij van de dagvaarding, conclusies van zijn/haar hand en conclusies van de tegenpartij. Over al deze procedure stukken dient u een akkoord te geven of opmerkingen te formuleren. Het is dus een actieve samenwerking en niet " doe maar, ik zie wel wat er van komt ". 6. Wanneer het eerste voorschot opgesoupeerd is, vraagt de advocaat u een tweede, derde, vierde provisie en na afwikkeling van zijn opdracht een eindafrekening (net zoals bij contracten van aanneming) 7. Een advocaat heeft een middelen verbintenis. Dit betekent dat hij zich ertoe verbindt om alles in het werk te stellen om voor u het beste mogelijke resultaat te behalen wat maar kan als u hem alle mogelijke bewijzen aanbrengt van de schade die u lijdt of nadelen die u ondervindt en goed met hem samenwerkt. Een advocaat kan geen resultaat garanderen omdat hij afhankelijk is van derden ( de rechter die een beslissing dient te nemen, gerechtsdeskundigen die een standpunt innemen, notarissen die hun eigen visie volgen...). 8. De relatie tussen een advocaat en zijn cliënt(en) is gebaseerd op vertrouwen. Advocaten zijn gebonden door het beroepsgeheim dat absoluut is. Dit betekent dat alles wat u met uw advocaat uitwisselt vertrouwelijk is (tenzij hij/zij verneemt dat u een inbreuk pleegt op de wet op de witwaspraktijken; in dat geval heeft de advocaat een meldingsplicht).


Indien u in het kader van het corona gebeuren één of meerdere procedures wenst in te stellen is het raadzaam om lotgenoten te zoeken en vinden met wie u de kosten kan delen. U kan hiervoor contact opnemen met andere zelfstandige handelaars of particulieren die geconfronteerd worden met dezelfde problemen en hiertegen ook actie willen ondernemen.

Een class action bestaat tot nader order enkel in de USA. Een class action is een procedure waar één particulier of één onderneming, die zich laat bijstaan door één of meerdere advocaten, een onbeperkt aantal andere personen of ondernemingen vertegenwoordigt (500.000, 1.000.0000 ... die bvb elk 5€ of 2,5€ betalen omdat ze met zovelen zijn). In België en Nederland bestaat de formule van de class action niet.

Enkel de advocaaat kan een onbeperkt aantal cliënten vertegenwoordigen. Dit betekent dat naar gelang van het geval de advocaat één, twee, drie... of 500.000, 1.000.000... cliënten vertegenwoordigt voor de rechtbank. Veel cliënten die samen een gerechtelijke procedure opstarten leidt tot een grote en kostelijke administratieve overlast maar die kost wordt opgevangen door het grote aantal clïënten die samen optreden. Hoe méér cliënten, hoe goedkoper het eigen aandeel.


Het eigen aandeel van een procespartij in 1 procedure die bvb alles bij mekaar 100.000 € kost exclusief BTW (inclusief gerechtsdeurwaarderkosten, rolrechten van de rechtbank, eventuele gerechtsdeskundigen en administratieve kosten, verplaatingsonkosten, transportkosten en hotelkosten indien het proces bvb in Genève, Luxemburg of Den Haag plaats vindt en eventuele andere kosten....) bedraagt in geval dat 20 partijen samen optreden 5.000 € + BTW per persoon of per onderneming, indien 100 personen of ondernemingen samen optreden 1.000 € pp/onderneming exclusief BTW. Zijn het er 5.000, dan zakt de eigen bijdrage naar 20 € (per procedure).


Het verenigen van partijen met gelijklopende belangen die samen actie ondernemen is iets dat u zelf moet doen. De advocaat onthoudt zich van cliëntenwerving en kan enkel een mogelijkheid bieden om toe te treden tot een procedure aan personen die zich hiervoor aanmelden.


Vooraleer een advocaat te consulteren dient u voor zichzelf een belangenafweging te maken: - hoe groot is mijn schade of deze van mijn gezin/familie/ onderneming op korte, middellange en lange termijn als ik niets doe ?

Wat verlies ik financieel, materieel, moreel? - wat win ik als ik wel actie onderneem om mijn rechten en belangen te vrijwaren? - wegen de voordelen die ik kan behalen (= rechten gevrijwaard) op tegen de nadelen (het prijskaartje, de financiële investering).

Eens u de belangen afweging hebt gemaakt en een besluit hebt genomen kan u handelen zoals hierboven beschreven.

130 views0 comments

Comments


bottom of page