top of page
Search

HET POPPENTHEATER

Zowel de WHO als het EMA dringen publiek aan om te stoppen met het " boosteren " van mensen. ZIj waarschuwen dat het bestrijden van de pandemie ( die er niet is ) met boosters geen levensvatbare strategie is ( wat heel juist is ).

Simultaan zien we ene Steven Van Klucht, in de pers verkondigen dat we een rustige lente en zomer tegemoet gaan, omdat ... veel mensen ondertussen een booster hebben laten zetten ( wat niet waar is ) en heel veel mensen ondertussen besmet zijn geraakt met de Omikron variant en een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd ( wat wel waar is ).

De cijfers liegen er niet om. Omikron heeft dezelfde symptomen als een gewone verkoudheid, uit wetenschappelijke studies blijkt dat het rhino virus ( verkoudheid ) corona verjaagt en ... cannabis corona kan voorkomen, er zijn veel besmettingen maar slechts weinig zieken en ziekenhuisopnames. De wetenschappers uit de andere hoek krijgen weer maar eens gelijk wanneer ze stellen dat Omikon zal zorgen voor de zo gegeerde groepsimmuniteit, het virus steeds zwakker zal worden en verdwijnen zoals we dat met alle andere virussen al hebben zien gebeuren.

Maar... Frank VDB - met pampermateke Rousseau in zijn kielzog - dringen in de Kamer aan op een debat over de verplichtstelling van het vaccin ( dat geen vaccin is ). Daar waar er een tijd geleden nog sprake was van een wet die de vaccinatie tegen Covid19 verplicht zou stellen ( wat niet mogelijk is ) hebben ze nu het geniale idee uitgewerkt om een onrechstreekste vaccinatie plicht in te voeren door een CST te weigeren aan al wie zich niet op tijd heeft laten " boosteren ", spelletje dat ze kunnen - en zullen herhalen - voor het 4de shot en het 5de, 6de, 7de ...

Frank en mateke hebben duidelijk geen enkele kennis noch inzicht in de voorliggende wetgeving. Tijd dus om het even onder hun neus te wrijven.


De wettelijke situatie is als volgt :


1

Op 14.08.2021 werd een "pandemie " wet gepubliceerd. in die pandemiewet is slechts in zeer vage bewoordingen omschreven in welke gevallen de wet van toepassing kan worden verklaard. Er wordt niet vermeld hoeveel % van de bevolking besmet of ziek moet zijn van een nieuwe infectieziekte noch welke sterftegraad er dient te zijn om zich te kunnen beroepen op de wet. De omschrijving is zo vaag dat ze er alle kanten mee uit kunnen en voor een scheet in een fles de noodtoestand kunnen afkondigen en vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen.

Die pandemiewet zal nietig verklaard worden omdat ze op geen enkele manier voldoet aan de wetenschappelijke voorwaarden van een pandemie en overigens ook juridisch met haken en ogen aan mekaar hangt.Op 14.08.2021 werd een "pandemie " wet gepubliceerd. in die pandemiewet is slechts in zeer vage bewoordingen omschreven in welke gevallen de wet van toepassing kan worden verklaard. Er wordt niet vermeld hoeveel % van de bevolking besmet of ziek moet zijn van een nieuwe infectieziekte noch welke sterftegraad er dient te zijn om zich te kunnen beroepen op de wet. De omschrijving is zo vaag dat ze er alle kanten mee uit kunnen en voor een scheet in een fles de noodtoestand kunnen afkondigen en vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen.


2.

De pandemiewet voorziet in het volgende mechanisme : als geoordeeld wordt dat er sprake is van een pandemie dient er bij KB een noodtoestand uitgeroepen te worden. HIerover dient in de Kamer eerst een debat en stemming plaats te vinden. indien de noodtoestand met meerderheid van stemmen goedgekeurd wordt, dient het KB binnen de 14 dagen bekrachtigd te worden bij wet. Dan, doch pas dan kunnen er bij afzonderlijk KB een reeks geldige vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd worden aan de bevolking en de economische sectoren.


3.

Op 28.10.2021 werden er 2 KB's gepubliceerd. In het eerste KB werd de noodtoestand afgekondigd ( die er niet was noch is ) voor een periode van 3 maanden. Dit KB vervalt op 28.01.2022 behoudens verlenging voor een nieuwe duurtijd van 3 maanden. Op zelfde datum werd in het tweede KB maatregelen opgelegd aan de bevolking. Die maatregelen hangen samen met de noodtoestand. Als er geen noodtoestand meer is, vervallen ook de maatregelen.


4.

Daarnaast is er op 27.10.2021 een Decreet van de Vlaamse Regering gepubliceerd dat voorziet in de verplichte CST. Dat Decreet hangt natuurlijk ook samen met de voornoemde KB's.

Als er geen noodtoestand meer is, vervalt ook de bestaansreden van een CST die, pro memorie, discriminerend is en gelet op de situatie op geen enkele manier meer te rechtvaardigen valt.

Dat Decreet zal ook nietigverklaard worden en zulks niet op zijn minst omdat het de Grondwet en de anti-discriminatie wet schendt.


5.

Eind deze week is er weer een Overlegcomité voorzien waarop de verlenging van de noodtoestand zal (moeten) besproken worden want ... als de noodtoestand niet verlengd wordt komen alle maatregelen te vervallen. Alexander, Frank, mateke & co zullen uiteraard op alle mogelijke manieren proberen om de noodtoestand te verlengen maar op dat punt hebben ze een groot probleem want er is geen noodtoestand. Die is er overigens nooit geweest.

Als de noodtoestand niet verlengd wordt voor 3 maanden is het afgelopen. Wordt ze wel verlengd terwijl hiertoe geen enkele grond bestaat, zal het nieuwe KB op zeer korte termijn door de Raad van State geschorst worden en daaropvolgend vernietigd. Idem dito wat betreft de wet ter bekrachtiging van het KB die evenzo door het Grondwettelijk Hof zal worden geschorst en vernietigd.

De komende dagen zullen dus cruciaal zijn om te bepalen hoe de zaken verder zullen verlopen.


6.

Het vaccin is niet verplicht en kan vanuit technisch juridisch oogpunt ook niet verplicht gesteld worden omdat alle " vaccins " nog in een experimentele testfase verkeren en de pharmareuzen van EMA slechts een voorlopige voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van hun "vaccins " for emergency use only " gekregen hebben voor een periode van 1 jaar.

EMA heeft de voorwaardelijke voorlopige toelating niet verlengd. Dat heeft de EU zelf gedaan. EMA heeft in december 2021 een Risk Management Plan gepubliceerd waarin de grote risico's netjes uitgeschreven zijn. Het is dat ook behoorlijk vreemd dat de EU de voorwaardelijke verlenging toch heeft toegestaan.Het onrechtstreeks verplicht stellen van een vaccin ( dat geen vaccin is ) door de aflevering van een CST afhankelijk te stellen van een derde boostershot ( of 4de,5de, 6de ... ) is niet toegelaten.

Bovendien geldt of gold de toelating tot commercialisatie enkel " for emergency use only ". Er is geen " emergency ". Die is er nooit geweest.


7.

Op 29.06.2021 heeft de EU 5 efficiënte corona medicijnen goed gekeurd. Die goedkeuring van medicijnen voor distributie en gebruik in de EU ( die inmiddels bevestigd is door EMA ) heeft juridische zeer zware consequenties voor de pharma bedrijven. Zij hebben eertijds beroep kunnen doen op de verkorte vaccinprocedure omdat er naar verluidt geen enkel medicijn noch enige behandelingsmethode bestond tegen corona. Nu dat er meer meerdere medicijnen zijn goedgekeurd kunnen zij zich niet meer beroepen op de verkorte vaccin procedure en valt het verdere verloop van de experimentele testfase automatisch onder de klassieke vaccin procedure die gemiddeld 10 jaar duurt.


8.

Het bestaan van meerdere efficiënte corona medicijnen maakt het vaccineren van de bevolking compleet overbodig en dit al zeker nu vaststaat dat de symptomen van de Omikon variant gelijk zijn aan deze van een gewone verkoudheid, er maar weinig zieken en ziekenhuisopnames zijn en de ziekenuizen niet overbelast zijn. Wie ziek wordt geneest op natuurlijke wijze ( zelfs zonder de corona medicatie die nog niet op de markt is ). Bovendien blijkt uit de cijfers van de databanken van Vigi Access ( WHO ) en Eudraviligance dat de " vaccins " veel ernstige bijwerkingen en doden veroorzaken waarvoor onze beleidsmakers verantwoordelijk zijn nu zij de bevolking constant op bedrieglijke wijze onder druk gezet hebben om zich te laten inenten. Hetzelfde geldt voor de staatsexperten die zich schuldig hebben gemaakt aan bewuste manipulatie, conditionering en bedrog.

Alexander De Croo, Frank VDB, mateke & co handelen volledig in de illegaliteit, in strijd met de vigerende wetgeving en pertinent niet in het belang van het volk en/of de volksgezondheid.

De beleidsmakers moeten bewijzen dat er 1) een pandemie is of toch minstens een epidemie in dit land en 2) dat er een noodtoestand is die het aanhouden van de maatregelen en CST rechtvaardigt. ZIj kunnen niet bewijzen wat er niet is. Als de noodtoestand ( en de maatregelen ) op 28.01.2022 verlengd worden begaan zij een grove onverschoonbare fout.

Noot : het nieuwe KB zal op korte termijn moeten gepubliceerd worden gezien het voor 28.01.2022 moet worden bekrachtigd bij wet.


Benieuwd naar de laatste stuiptrekkingen van Alexander, Frank, mateke & co ? Ik ook 🙂

Binnen afzienbare tijd gaan ze - net zoals in 2009 met de Mexicaanse Griep - moeten toegeven dat er nooit een pandemie is geweest en de resterende voorraden vaccins-die-geen-vaccin zijn moeten vernietigen zoals ze NA de Mexicaanse Griep ook hebben gedaan ( moeten doen ).7 views0 comments

コメント


bottom of page