top of page
Search

HET PLAN

De burgemeesters die dit plan zullen lezen, zullen in hun nopjes zijn. Alle andere politici niet. Hun zitje ligt namelijk op de wip. Het zal worden afgeschaft. Ze zullen werkloos worden. Maar... dit is waar we naar toe moeten als we een systeem willen dat werkt waarin de burger altijd inspraak heeft.

Van mega groot terug afschalen naar klein. There's no other option.

 1. afschaffing van alle staatshervormingen die sinds de jaren 80 hebben plaats gevonden en afschaffing van alle huidige wettelijke organen behalve 1 federaal parlement. België is op de wereldkaart amper zo groot als een zakdoek maar toch hebben we hier 3 regeringen ? dit is absurd; het verleden heeft afdoend gewezen dat dit niet werkt en meer problemen oplevert dan wat anders

 2. een ver doorgedreven nieuwe staatshervorming met volledig nieuwe structuren; krachtens de Grondwet kan dit enkel gespreid over 2 legislaturen dus het zal enige tijd in beslag nemen; de politieke wil om hetgeen volgt te doen zal er niet zijn; niemand schaft zijn eigen job nu en in de toekomst af; het volk zal " ze " dus moeten overtuigen met behulp van alle burgemeesters die door hun eigen volk dienen aangespoord te worden om zich achter het plan te scharen

 3. ik zie een federaal parlement dat samengesteld is uit alle rechtstreeks democratisch verkozen burgemeesters van dit land; zij kunnen fracties vormen van de partij waartoe zij behoren; op vlak van politieke kleuren zal er dus niet veel veranderen; is een overwegend aantal burgemeesters rood, dan heeft die fractie de meerderheid en kan zij een coalitie vormen met andere fracties om tot een meerderheid in de regering te komen,

 4. de federale verkiezingen zoals ze vandaag bestaan worden afgeschaft; de lokale verkiezingen gelden meteen ook als federale; wie na de verkiezingen aangeduid wordt als burgemeester van een gemeente of stad, is meteen ook Parlementslid voor een periode van 4 jaar. Doet de burgemeester Parlementslid zijn werk goed, zal hij de daaropvolgende verkiezingen opnieuw verkozen worden. Indien niet, wordt hij vervangen op beslissing van het volk die zelf KIEST voor de burgemeester Parlementslid die zij willen.

 5. bij de lokale verkiezingen is er ook een stemgang voor de aanstelling tot provinciegouverneur. Dit zal in de toekomst geen regelneef postje meer zijn maar ook een functie die beslist wordt door een meerderheid van stemmen van alle burgers van elke provincie. De Burgemeester met de meeste stemmen per provincie wordt ook aangeduid als Provinciegouverneur. Deze driedubbele cumul van functies is geen probleem. Lokaal, provinciaal en federaal zicht op de noden werkt bevorderend.

 6. het college van schepenen in elke gemeente of stad wordt versterkt. Elke schepen krijgt een eigen administratie ter ondersteuning van de burgemeester, net zoals die burgemeester in zijn hoedanigheid van Parlementslid ( en voor ééntje als provinciegouverneur ) zal kunnen bogen om een cabinet dat hem /haar ondersteunt.

 7. een burgemeester staat dicht bij het volk; het volk van elke stad of gemeente beslist wie zij als leider wil; die leider is rekenschap verschuldigd aan de burgers die hem verkozen hebben; de burgemeester is beschikbaar voor het volk tijdens spreekuren en stelt een agenda op van zaken die lokaal en federaal van belang zijn; de federale agenda wordt voorgelegd aan de kamer van volksvertegenwoordigers die bestaat uit alle burgemeesters.

 8. De Koning behoudt krachtens de Grondwet de bevoegdheid tot het benoemen van zijn ministers, maar... die ministers moet hij kiezen uit het bestand van de rechtstreeks door het volk verkozen parlementsleden aka burgemeesters. De politieke partijen verliezen de macht en bevoegdheid om een kandidaat van hun keuze voor te dragen. Enkel rechtstreeks verkozen burgemeesters Parlementsleden komen in aanmerking voor een ministerpost. De burgemeester die de eer van een ministerpost te beurt valt, zal niet als Parlementslid kunnen zetelen. In dat geval zal zijn eerste opvolger in de stad of gemeente die hem verkozen heeft, de honneurs als Parlementslid waarnemen. Die eerste opvolger kan iemand van dezelfde partij zijn of iemand van een andere partij. De stembusgang zal hiervoor bepalend zijn. De ranglijst zal worden bepaald door het totaal aantal behaalde stemmen.

 9. supranationale en internationale aangelegenheden zoals samenwerkingen op economisch, sociaal, cultureel, politiek en militair vlak worden bij meerderheid van stemmen door het Parlement aka burgemeesters beslist. België trekt zich niet terug uit de EU maar wel uit alle Verdragen en akkoorden die het nationaal belang niet rechtstreeks of onrechtstreeks dienen.

 10. het Parlement van Burgemeesters duidt met 2/3 meerderheid de EU vertegenwoordigers aan voor een ambtstermijn van 4 jaar op basis van een attest van bekwaamheid, kennis en ervaring in de materie waarmee de persoon zal belast worden. De lijst met voordrachten vormt voorafgaandelijk het voorwerp van een stemming binnen de gemeente en stad na algemene raadgeving waar elke inwoner van de gemeente of stad bij aanwezig kan zijn, vragen kan stellen en opmerkingen formuleren. De rangregeling van de kandidaten geschiedt in functie van het totaal aantal stemmen van alle gemeenten en steden samen. Dit is echte democratie.

 11. de volksraadplegingen ( die nu bij wet verboden zijn ) worden terug in werking gesteld voor een aantal materies zoals bvb immigratie, militaire interventies, budgetten voor specifieke operaties die niet onder de noemer van dagelijks beheer in het nationaal belang gelden. De resultaten van de volksraadplegingen zijn bindend voor het Parlement.

 12. België zal zich geen beslissingen meer laten opdringen door de US, de EU commissie, die in toekomst een democratisch verkozen orgaan dient te worden en geen ons-kent-ons politiek waar favorieten op een postje geparkeerd worden en evenzo rekenschap zal dienen af te leggen van haar werking. Geen enkele beslissing zal nog kunnen genomen worden door de EU commissie zonder 2/3 meerderheid van stemmen van het EU parlement waarvan elke nationale fractie rekenschap verschuldigd is aan het eigen bronland.

 13. de huidige staatsschuld van België bedraagt meer dan 400 miljard euro. Deze wordt bevroren en gekoppeld aan een afbetalingsplan gespreid over 30 jaar met vaste aflossingsschijven. Er worden geen nieuwe schulden bij gemaakt. Alle nutteloze kosten worden geschrapt. Het budget van de staat dient in evenwicht te worden gebracht in functie van de te verwachten inkomsten. Er worden geen uitgaven gepland en ook geen investeringen gedaan die het nationaal belang niet dienen. Er worden geen miljarden meer uitgetrokken voor bijstand aan internationale aangelegenheden. Eerst het eigen huishouden op orde zetten. Zo gebeurt dit ook in eender welk bedrijf dat het voorwerp vormt van een herstructurering om het schip terug recht te trekken en overigens ook in elk huishouden. Je geeft geen geld uit dat er niet is.

 14. er wordt absolute voorrang gegeven aan de nationale belangen. Elke burgemeester weet perfect welke de noden zijn in zijn gemeente of stad. Hij dient te rapporten aan het Parlement en op basis van alle rapporten van alle burgemeester wordt een begroting opgesteld. Eventuele overschotten zullen niet overgeboekt worden naar de begroting van het volgende jaar maar aanleiding geven tot een belastingverlaging die de bevolking en de economie dient.

 15. door de afschaffing van alle bestaande structuren en de vervanging door het plan, zullen er heel wat miljarden vrij komen die meteen kunnen gecompenseerd worden met een belastingverlaging op vlak van successierechten ( die absurd hoog zijn ), onroerende voorheffing, personenbelasting en moordende heffingen op bedrijven, zodat er meer ruimte komt voor aanwervingen van personeel wat de economie zal aanzwengelen. Personeel zal alzo een hoger netto inkomen verwerven wat dan weer goed is voor de koopkracht.


2 views1 comment

1 Comment


Leuk plan en leuke denkoefening, maar het zal niet werken. Ondermeer omdat de combinatie van burgemeester en parlementslid te veeleisend is. Maar er zitten zeer goede elementen in, vb. volksraadpleging (tenminste indien bindend en niet beperkt tot een aantal thema's), afbouw van schuld (kan - gedeeltelijk - op een andere manier --> odious debt.), prioriteit voor nationale belangen, ... Met het in de eu (bewust kleine letters) blijven heb ik wel een probleem, tenminste in zijn huidige vorm en onder de huidige voorwaarden. Wat men er ook moge van beweren, het huidige eu-concept werkt niet Daar zijn veel redenen voor. De muntunie is er één van.

Je zou ook een systeem van parlementaire vertegenwoordiging in .be kunnen bedenken waarbij burgemeester…


Like
bottom of page