top of page
Search

Forfaitaire CORONA-compensatieOver de premies/subsidies die WZC en ziekenhuizen (met inbegrip van psychiatrische instellingen en diverse andere zorgstellingen) krijgen voor ELKE persoon die zij als corona patiënt registreren .... daar hebben we het nog niet over gehad tot .... nu


Voor : kosten aan gebouwen, tijdelijke infrastuctuur, apparatuur en uitrusting, beschermingsmateriaal, wasserij en afvalverwerking:

een forfaitaire compensatie, die automatisch betaald wordt zonder dat hiervoor een aanvraag moet gedaan worden :

- tussen 600 en 1.000 € per eenheid en per dag - voor een persoon met een handicap die tussen 15.04 en 30.04.20520 opgenomen is: 200 € extra per dag

en bijkomend :

Een " eenheid " is een verantwoord bed per dag, zelfs in ..... DAGHOSPITAAL !!! (dwz mensen die s'morgen binnen gaan voor onderzoeken en 's namiddags of 's avonds het ziekenhuis verlaten)


Op die manier is het natuurlijk niet moeilijk om heel veel zgn ziekenhuisopnames te hebben, nietwaar?


En wees maar gerust dat alle WZC, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en andere andere zorginstanties op de lijst ferm gebruikt gemaakt hebben van deze automatische subsidie, waarop duidelijk geen enkele controle is geweest en is. Gewoon iedereen boeken als corona patiënt en de subsidie is binnen. 

Forfaitaire CORONA-compensatie

WAT?

De subsidies i.k.v. de CORONA-compensatie vormen een vergoeding voor de kosten die residentiële WVG-voorzieningen maken om de gevolgen van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, met name de COVID-19-epidemie, te kunnen opvangen.

De voorzieningen, met uitzondering van de algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen, ontvangen een subsidie voor de kosten die verband houden met:

 • de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen;

 • de financiering van beschermingsmateriaal en desinfecteringsproducten, het testmateriaal, de wasserij en de speciale afvalverwerking.

De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen ontvangen een subsidie voor de kosten die verband houden met:

 • de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur, die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

VOOR WIE?

De volgende residentiële WVG-voorzieningsvormen krijgen een CORONA-compensatie:

 • de algemene of universitaire ziekenhuizen;

 • de psychiatrische ziekenhuizen;

 • de revalidatieziekenhuizen;

 • de residentiële revalidatievoorzieningen;

 • de psychiatrisch verzorgingstehuizen;

 • de woonzorgcentra;

 • de centra voor kortverblijf;

 • de residentiële voorzieningen in de jeugdhulp;

 • de voorzieningen voor personen met een handicap:

  • een vergunde zorgaanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning

  • een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap

  • een unit voor geïnterneerden

  • een observatie-, diagnose- en behandelingsunit: een observatie-, diagnose- en behandelingsunit

  • een vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen

  • een vergunde zorgaanbieder voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


 • de centra voor algemeen welzijnswerk dat voorziet in residentiële opvang;

 • de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor de zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

HOEVEEL?

WVG-voorzieningen excl. voorzieningen personen met handicap en centra algemeen welzijnswerk

De forfaitaire subsidie voor de voorzieningen, vermeld in onderstaande tabel, wordt met de parameters van onderstaande tabel berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het aantal eenheden.  De forfaitaire subsidie wordt automatisch uitbetaald, zonder dat de voorzieningen daartoe een aanvraag moeten indienen.  Deze uitbetaling zal in de loop van de maand juli gebeuren.  

InstellingenForfaitaire bedrag (in euro)EenheidAlgemene ziekenhuizen500algemeen of universitair ziekenhuisbed (1)Universitaire ziekenhuizenPsychiatrische ziekenhuizen (2)200psychiatrisch ziekenhuisbed (3) of FOR-K-bedRevalidatieziekenhuizen (2)200erkend bedResidentiële revalidatieziekenhuizen200residentiële capaciteitseenheidPsychiatrische verzorgingstehuizen200erkende opname-eenheid of FOR-PVT-bedInitiatief van beschut wonen met collectieve woongelegenheid200collectieve huisvestingseenheidWoonzorgcentra200erkende woongelegenheidCentra voor kortverblijf200erkende woongelegenheidResidentiële voorzieningen in de jeugdhulp100erkende module verblijfCentra voor kinderzorg en gezinsondersteuning100residentiële opvangplaats in de typemodules zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

(1) Een verantwoord bed, een verantwoord bed chirurgisch dagziekenhuis of een erkend SP-, A- of K-bed, met uitzondering van de bedden met kenletter a(d) en k(d) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

(2) De psychiatrische en revalidatieziekenhuizen die de minister aanwijst om capaciteitsproblemen in de algemene en universitaire ziekenhuizen door de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid, namelijk de COVID-19-epidemie, op te vangen, ontvangen hetzelfde maximumbedrag als de algemene ziekenhuizen. In dat geval wordt het bedrag verrekend met de forfaitaire subsidie die het psychiatrisch of revalidatieziekenhuis initieel heeft ontvangen.

(3) Een erkend bed in een psychiatrisch ziekenhuis, dat niet erkend is onder kenletter a(d), k(d), t(d) of Tf(pl) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;

Voorzieningen voor personen met een handicap

De forfaitaire subsidie voor de voorzieningen voor personen met een handicap wordt met de parameters van onderstaande tabel berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het gemiddelde aantal gebruikers dat effectief in de voorziening verblijft van 15 tot en met 30/04/2020, zoals bekend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Voorzieningen voor personen met een handicapForfaitaire bedrag in euroVergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven200 per gebruiker die is ingedeeld zorggroep 1 of 2100 per gebruiker die is ingedeeld zorggroep 3Multifunctionele centra200Units voor geïnterneerden200Observatie-, diagnose- en behandelingsunits200Vergunde zorgaanbieders voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen200Vergunde zorgaanbieders voor NAH200

Centra algemeen welzijnswerk

De forfaitaire subsidie voor de centra voor algemeen welzijnswerk wordt berekend volgens de volgende formule: 100 euro x het aantal effectief gebruikte opvangplaatsen op 30 april 2020, zoals bekend bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (afdeling Welzijn en Samenleving).

Bijkomende subsidies CORONA-compensatie

WAT?

De voorzieningen kunnen, naast de bovenstaande forfaitaire subsidie, een bijkomende subsidie aanvragen om de kosten te vergoeden die ook in aanmerking komen voor de forfaitaire subsidies.

Daarvoor toont de instelling de volgende kosten aan:

 • de kosten die worden gedekt door de forfaitaire subsidie (enkel als een voorziening een bijkomende subsidie aanvraagt, moet ze voor het forfaitaire luik van de betoelaging dus bewijsstukken indienen);

 • de kosten die aanleiding geven tot het verkrijgen van een bijkomende subsidie.

De kosten die de subsidie dekken, hebben betrekking op de uitgavenposten (1) die verband houden met:

 • de gebouwen;

 • de toegang tot de gebouwen;

 • de toegang tot de omgeving van de gebouwen;

 • de tijdelijke infrastructuur;

 • de apparatuur en uitrusting;

 • het beschermingsmateriaal en de desinfecteringsproducten (2)

 • het testmateriaal (2)

 • de wasserij (2)

 • de speciale afvalverwerking (2)

(1) In het bijzonder voor de algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen zullen deze uitgavenposten nog nader omschreven worden, gegeven de bevoegdheidsverdeling met de federale overheid.

(2) De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen kunnen geen bijkomende subsidies krijgen voor de kosten die betrekking hebben op het beschermingsmateriaal, de desinfecteringsproducten, het testmateriaal, de wasserij en de speciale afvalverwerking.

VOOR WIE?

De volgende WVG-voorzieningsvormen kunnen een bijkomende CORONA-compensatie bij het VIPA aanvragen (dezelfde voorzieningsvormen als deze die in aanmerking komen voor de forfaitaire subsidie i.k.v. de CORONA-compensatie):

 • de algemene of universitaire ziekenhuizen;

 • de psychiatrische ziekenhuizen;

 • de revalidatieziekenhuizen;

 • de residentiële revalidatievoorzieningen;

 • de psychiatrisch verzorgingstehuizen;

 • de woonzorgcentra;

 • de centra voor kortverblijf;

 • de residentiële voorzieningen in de jeugdhulp;

 • de voorzieningen voor personen met een handicap:

  • een vergunde zorgaanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning

  • een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap

  • een unit voor geïnterneerden

  • een observatie-, diagnose- en behandelingsunit: een observatie-, diagnose- en behandelingsunit

  • een vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen

  • een vergunde zorgaanbieder voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


 • de centra voor algemeen welzijnswerk die voorzien in residentiële opvang;

 • de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor de zeer korte residentiële opvang, de lange residentiële opvang en crisisopvang

HOEVEEL?

WVG-voorzieningen excl. voorzieningen personen met handicap en centra algemeen welzijnswerk

De som van de forfaitaire subsidie en de bijkomende subsidie kan het maximumbedrag per eenheid, zoals vermeld in onderstaande tabel niet overschrijden.

InstellingenMaximimbedrag in euroEenheidAlgemene ziekenhuizen1.000algemeen of universitair ziekenhuisbed (1)Universitaire ziekenhuizenPsychiatrische ziekenhuizen (2)600psychiatrisch ziekenhuisbed (3) of FOR-K-bedRevalidatieziekenhuizen (2)600erkend bedResidentiële revalidatievoorzieningen600residentiële capaciteitseenheidPsychiatrische verzorgingstehuizen600erkende opname-eenheid of FOR-PVT-bedInitiatief van beschut wonen met een collectieve woongelegenheid600collectieve huisvestingseenheidWoonzorgcentra600erkende woongelegenheidCentra voor kortverblijf600erkende woongelegenheidResidentiële voorzieningen in de jeugdhulp400erkende module verblijfCentra voor kinderzorg en gezinsondersteuning400residentiële opvangplaats in de typemodules zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

(1) Een verantwoord bed, een verantwoord bed chirurgisch dagziekenhuis of een erkend SP-, A- of K-bed, met uitzondering van de bedden met kenletter a(d) en k(d) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

(2) De psychiatrische en revalidatieziekenhuizen die de minister aanwijst om capaciteitsproblemen in de algemene en universitaire ziekenhuizen door de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid, namelijk de COVID-19-epidemie, op te vangen, kunnen hetzelfde maximumbedrag aanvragen als de algemene ziekenhuizen. Als het psychiatrisch of revalidatieziekenhuis al een bijkomende subsidie heeft ontvangen, wordt het bedrag verrekend met de bijkomende subsidie die het initieel heeft ontvangen.

(3) Een erkend bed in een psychiatrisch ziekenhuis, dat niet erkend is onder kenletter a(d), k(d), t(d) of Tf(pl) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Voorzieningen personen met handicap

De som van het forfaitaire bedrag en het bedrag van de bijkomende subsidie, per in rekening gebrachte gebruiker kan het maximumbedrag zoals vermeld in de volgende tabel niet overschrijden:

Voorzieningen voor personen met een handicapMaximumbedrag in euroVergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven600 per gebruiker die is ingedeeld in zorggroep 2 of 2400 per gebruiker die is ingedeeld in zorggroep 3Multifunctionele centra600Units voor geïnterneerden600Observatie-, diagnose- en behandelingsunits600Vergunde zorgaanbieders voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen600Vergunde zorgaanbieders voor NAH600

Centra voor algemeen welzijnswerk

Voor de centra voor algemeen welzijnswerk kan de som van het forfaitaire bedrag en het bedrag van de bijkomende subsidie per effectief gebruikte opvangplaats in rekening wordt gebracht, niet hoger zijn dan 400 euro.


3 views0 comments
bottom of page