top of page
Search

DE STAATSVEILIGHEID

De Dienst voor de Veiligheid van de Staat/Sûreté de l'État (VSSE), of kortweg Staatsveiligheid, is een afdeling van de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie.Het is de enige burgerlijke geheime dienst van België. De militaire tegenhanger is de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht (ADIV).


De opdracht van de Staatsveiligheid is vierledig en beschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst van 30 november 1998:


  • Het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen over activiteiten die de inwendige en/of uitwendige veiligheid van de staat kunnen bedreigen.

  • Het uitvoeren van onderzoek dat haar wordt toevertrouwd, waaronder personenonderzoek van wie in het bezit moet zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie.

  • Personenbescherming op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken zoals buitenlandse staatshoofden.

  • Alle andere opdrachten die haar door worden toevertrouwd zoals de aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door wie geen verblijfplaats in België heeft.


De Veiligheid van de Staat verzamelt inlichtingen betreffende de volgende gebieden: ideologisch extremisme, georganiseerde misdaad, radicalisme, schadelijke sektarische organisaties, contraspionage, wapenproliferatie, terrorisme, wetenschappelijke en economische spionage.

In 2016 onderhield de dienst bilaterale samenwerkingsrelaties met 93 buitenlandse geheime diensten in 69 landen over de hele wereld. De VSSE beschikt in 2018 over een budget van ca. 63 miljoen euro.[5]

De staatsveiligheid maakt gebruik van informanten die niet in de gerechtelijke dossiers voorkomen, voor hun bescherming.

Op 17 juli 2009 werd door de Senaat het wetsvoorstel op de Bijzondere Inlichtingenmethodes goedgekeurd. Deze wet moest de inlichtingendiensten meer mogelijkheden verschaffen voor het voeren van onderzoek, en liet voor het eerst echte spionagetechnieken toe (telefoontap, doorzoeken van eigendommen, plaatsen van afluisterapparatuur, infiltraties door geheim agenten, opzetten van rechtspersonen door de inlichtingendiensten) toe. Het aanvankelijke wetsvoorstel van de regering stootte op heel wat kritiek, omdat de democratische (parlementaire) controle onvoldoende zou zijn. Daarom dienden enkele senatoren een nieuw wetsvoorstel in, dat uiteindelijk drie jaar in behandeling was. De inlichtingendiensten waren vragende partij voor de wetgeving, daar zij de wettelijke middelen (die enkel mogelijkheid gaven om met informanten te werken) onvoldoende achtten om de taken naar behoren uit te voeren.

In 2010 trad de Wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM) in werking, die bepaalde wat voor technische middelen voor welke dreiging konden worden ingezet. Dit moet gebeuren volgens de principes van de subsidiariteit en de proportionaliteit, en is gelimiteerd in de tijd. De toekenning van de machtiging om de methoden toe te passen wordt gecontroleerd door een commissie van drie gespecialiseerde magistraten, en wordt daarna nogmaals gecontroleerd op zijn wettelijkheid door het Comité I. De meest intrusieve methoden moeten op voorhand worden goedgekeurd door de BIM-Commissie. Het merendeel van de machtigingen betreft de identificatie en/of localisatie van telefoonnummers. De Staatsveiligheid zet haar BIM-methoden het meest in ten behoeve van het contraterrorisme, gevolgd door contraspionage. Na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 werd de wet aangepast om de Belgische inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven, o.a. om ook in het buitenland aan inlichtingenvergaring te doen.

De sectie "Persoonsbescherming" zorgde tot 2016 voor de beveiliging van bezoekende staats- en regeringsleiders, bedreigde politici en ambassadeurs van "gevoelige" landen. Deze bevoegdheid werd in 2016 naar de Federale Politie overgeheveld. Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel, maar er zijn ook afdelingen in Antwerpen, Bergen, Luik, Charleroi, Hasselt, Brugge en Gent. In 2018 telde de dienst 627 personeelsleden.


De Staatsveiligheid en haar militaire tegenhanger ADIV, net als fusiecenter OCAD, zijn onderworpen aan democratische controle uitgeoefend door het Vast Comité voor Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Comité I), die rapporteert aan het Parlement in de Bijzondere Commissie Belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.


HLN 21.06.2021 "De Veiligheid van de Staat (VSSE) moet tegen 2024 zowat 1.000 medewerkers tellen, ofwel 75 procent meer dan nu. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) bracht donderdag een bezoek aan de dienst en stelde na afloop, samen met administrateur-generaal Jaak Raes, de toekomstplannen van de Staatsveiligheid voor. Een samenleving met steeds meer en complexere dreigingen heeft nood aan een sterke inlichtingendienst", zei Van Quickenborne. Het nieuwe strategische plan 2021-2024 moet ervoor zorgen dat de VSSE aan die nieuwe dreigingen het hoofd kan bieden, onder meer wat betreft spionage, terrorisme en extremisme. Het plan zet de doelstellingen van de VSSE op scherp en legt ook vast hoe die aangepakt moeten worden. De nieuwe medewerkers zullen worden ingezet op die werven die de hoogste prioriteit hebben, Het strategisch plan legt daarvoor drie grote prioriteiten vast: terrorisme en extremisme, buitenlandse inmenging en economische spionage. "


Ik heb een boodschap voorde heer Jaak Raes, hoofd van de Staatsveiligheid.


De tijden mogen dan al sterk veranderd zijn, het gewone volk is daarentegen altijd hetzelfde gebleven. Onze wereld heeft altijd wakkere burgers gekend die onregelmatigheden aan de kaak stelden. Gelukkig maar want het is dank zij deze wakkere burgers dat onze maatschappij nog recht staat en democratie haar betekenis (voorlopig ) niet verloren heeft.


Het is gemeenzaam geweten dat alle personen die tegen het beleid van de regering Vivaldi in gaan door de Staatsveiligheid constant worden gemonitord. Niet alleen hun doen en laten op social media wordt door infiltranten op de voet gevolgd maar ook hun handelingen in de privé sfeer worden in kaart gebracht. Er wordt tevens informatie ingewonnen bij derden om een dieper inzicht te verwerven over deze of gene persoon, met wie hij/zij bevriend is, waar zijn/haar interesses liggen. Sommigen vormen zelfs het voorwerp van telefoontap. Hun telefoongesprekken worden afgeluisterd omdat zij beschouwd worden als een bedreiging voor de staat en haar burgers. Zijn zijn door de beleidsmakers namelijk allemaal gelabeld als " extreem rechts " terwijl er helemaal niets links of rechts is aan hun handelingen en/of woorden. Zij zijn enkel boodschappers van correcte waarheidsgetrouwe informatie die door de beleidsmakers verzwegen en/of achter gehouden wordt. Zij handelen uitsluitend in het algemeen belang, omdat democratie belangrijk is en de Grondwet tot nader order geen vodje papier is maar de grondslag van onze maatschappij.


Sommige van deze wakkere burgers organiseren manifestaties, betogingen en wandelingen om duidelijk te maken dat velen het niet eens zijn met het beleid en de vrijheidsbeperkende maatregelen die al 21 maanden opgelegd worden aan de bevolking. Die maatregelen zijn gestoeld op een leugen. Eerder dan deze burgers te onderzoeken zou uw dienst er beter aan doen om een blik te werpen op de interne keuken : de politici. Dienen zij wel onze onafhankelijke staat volgens de eed die zij hebben afgelegd ? Zijn zij integer ? Handelen zij in het algemeen belang wars van enig eigen belang ? Geen vuile handen ? Niet corrupt ?


De staatsveiligheid is er om de staat en de burgers te beschermen. Daar hoort ook een controle van politici en beleidsmakers bij op federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau, het leger en binnenlandse zaken. Ministers zijn niet onschendbaar, net zo min als provinciegouverneurs en leger generaals.

Wakkere burgers monitoren is allemaal goed en wel maar hen controleren en zij die de touwtjes in handen hebben maar laten begaan, is niet ok. De wakkere burgers doen niets verkeerd. Hopelijk kan u na onderzoek hetzelfde zeggen van diegenen die ons land in rechte vertegenwoordigen, wetten uitvaardigen en regels opleggen die bindend zijn voor de bevolking. Er is werk aan de winkel.....
4 views0 comments

Comments


bottom of page