top of page
Search

De letter van de wet...

DE WETGEVING - LEGITIEM DOEL, NOODZAAK EN PROPORTIONALITEIT - JUISTE CONTEXT VAN EEN PANDEMIE EN DE HIERUIT VOORTVLOEIENDE MAATREGELEN - GEBREK AAN BEWIJS


A.

Ministerieel Besluit van 25.09.2020 (in navolging van de beslissing van de Veiligheidsraad) inzake de mondmaskers: " Overwegende dat het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof een belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk af te bouwen; dat het dragen van een mondmasker dan ook wordt AANBEVOLEN aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van de social distancing niet kunnen nageleefd worden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het VERPLICHT is in bepaalde inrichtingen en specifieke situaties (*); dat het enkel voor strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, met name om te eten en te drinken, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondmasker echter niet volstaat en steeds gepaard dient te gaan met andere preventie maatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft " "Overwegende dat de burgers duidelijk moeten geïnformeerd worden over de plaatsen en het tijdstip waarop het mondmasker verplicht moet gedragen worden; dat er dan ook een aanplakking (** ) moet plaats vinden met uren wanneer deze maatregel van kracht is; ; dat de aangeduide uren moeten overeenkomen met de uren van verwachte volkstoeloop of hoog transmissie risico " (* ) Bepaalde inrichtingen en specifieke situaties is niet gepreciseerd in het Ministerieel Besluit van 25.09.2020. Het is wellicht door dit hiaat dat Provinciegouverneurs menen het zelf, naar eigen goeddunken, te mogen invullen zonder voorafgaandelijke evaluatie van het legitiem doel, de noodzaak en de proportionaliteit. (** ) een aanplakking is gelijk aan een publieke aankondiging. Een politieverordening is geen aanplakking maar een wettelijk instrument dat strikt genomen enkel mag toegepast worden indien de noodwendigheden dit vereisen met respect voor het legitiem doel, de noodzaak en de proportionaliteit.

B.

Het legitiem doel, de noodzaak en de proportionaliteit:

B.1. Provincie Antwerpen: op 30.09.2020 lagen er in totaal 132 mensen in het ziekenhuis op een totale bevolking van ( afgerond ) 1.870.000 inwoners. De beslissing tot verstrenging van de maatregelen heeft geen legitiem doel. Het is evenmin legitiem op om basis van wiskundige voorspellingen en algoritmes maatregelen ten preventieve titel te verstrengen nu de data van Sciensano die de basis vormen van deze voorspellingen, foutief zijn. Dit werd tijdens het verhoor van Sophie Quoillin in de corona commissie van 25.09.2020 met zoveel woorden toegegeven en is overigens ook alzo gepubliceerd in de Waalse media ( oa de krant LE SOIR ) Er ligt geen enkel bewijs noch begin van bewijs voor dat er besmettingshaarden zijn of ontstaan in de BUURT van de scholen ( wat gelijk staat met de wandelafstand tot aan de schoolpoort ).

Behoudens vergissing bestaat er geen enkele studie die aantoont binnen welke tijdspanne een persoon besmet kan geraken door een andere persoon, maw hoe lang een persoon zonder mondmasker, op een afstand van minder dan 1,5 meter, in contact moet zijn met een besmet persoon om zelf ook besmet te geraken. Er bestaat daarentegen wel een formele verklaring van de WHO die vandaag nog altijd op haar website staat waarin nadrukkelijk gesteld wordt dat het virus overgedragen wordt door druppels (en mogelijks ook aerosols) die vrijkomen bij HOESTEN EN NIEZEN, het ontlasten van de neus of speeksel. Kinderen die via een PCR test positief testen, zijn niet noodzakelijk ook besmettelijk, zoniet zouden hun ouders, broer en zus ook positief testen en ziek worden. In voorkomend geval zou Sciensano al lang in kaart hebben gebracht in hoeveel gezinnen in Vlaanderen alle leden van het gezin ziek of besmet zijn. Daarenboven zijn er sinds de aanvang van de corona crisis maar weinig ziekenhuisopnames van kinderen geweest. Dit staat alzo vermeld in het Thematisch rapport over kinderen van Sciensano van 30.07.2020. Het is niet aangetoond dat de verstrenging van de maatregelen noodzakelijk is en proportioneel ten opzichte van de situatie die zich voordoet.

B.2. Voor alle Provincies, gemeenten en Scholen : 1./ In de Ministeriële Besluiten van 30.06 respectievelijk 28.07.2020 is bepaald dat kinderen +12 jaar enkel verplicht een mondmasker dienen te dragen IN DE KLAS, niet op de speelplaats of daarbuiten. BOVENDIEN staat er uitdrukkelik in het M.B. van 28.07.2020 dat personen (volwassenen en kinderen) om medische redenen kunnen vrijgesteld worden van de mondmaskerplicht middels een doktersattest. Er staat in geen enkel M.B. dat het mondmasker in dat geval verplicht dient vervangen te worden door een faceshield. Er staat ook in geen enkel M.B. dat een schoolgaand kind +12 jaar in geval van vrijstelling van de mondmaskerplicht dient geïsoleerd te worden en geen toegang meer mag hebben tot de refter en/of niet meer mag deelnemen aan sport activiteiten en andere groepsgebeurtenissen. Voor de goede orde dient nogmaals in herinnering gebracht te worden dat social distancing (de 1,5m afstandsregeling) de prioritaire preventiemaatregel is en bij de invoering van de mondmaskerplicht nadrukkelijk en bij herhaling gesteld is dat een mondmasker niet alleen anderen beschermt maar vooral ook jezelf. Als men deze theorie volgt, kan een kind + 12 jaar of een volwassene die geen mondmasker draagt wegens vrijgesteld om medische redenen, geen andere personen, die wel een mondmasker dragen, " besmetten ".

Scholen die tegen de letter en de geest van de voorliggende Ministeriële Besluiten vrijgestelde kinderen of leerkrachten de toegang tot de school weigeren of hen isoleren en/of uitsluiten van bepaalde activiteiten, overtreden de wettelijke voorschriften. 2/ Er ligt geen enkel bewijs noch begin van bewijs voor dat er grote besmettingshaarden zijn of ontstaan op markten, kermissen, evenementen, begraafplaatsen, recyclageparken e.d.. Op al deze plaatsen is de social distancing regel van 1,5 meter al geruime tijd in voege. Tal van feitelijke situaties tijdens het eerdere corona tijdperk vormen het feitelijke bewijs dat er GEEN verhoogde besmettingen ontstaan op openbare plaatsen. Men denke dan aan de periode van de lockdown - toen er nog geen mondmaskers waren - waar er de eerste weken een regelrechte stormloop op supermarkten is geweest om voorraden in te slagen, waarbij zelfs de regel van de social distancing niet is gerespecteerd geworden en bij uitbreiding, de tuincentra en DIY. Tijdens de eerste golf (waar het virus duidelijk veel agressiever was dan sinds juni/juli) is slechts 5,5% van de totale bevolking besmet geraakt. Men denke ook aan de heropening van de horeca, waar mensen op terrasjes zonder mondmaskers vertoefd hebben met enkel de 1,5 meter afstandsregel als maatstaf; evenals de verscheidene massa manifestaties die hebben plaats gevonden, de grote toestroom van volk aan de kust op een tijdstip dat er buiten nog geen mondmaskerplicht van kracht was, de samenkomst van mensen op markten toen marktkramers na verloop van tijd terug mochten exploiteren enz.... Er waren op 09.05.2020 reeds 36.000 PV's uitgeschreven (met boete van 250 €) aan mensen die de regels van social distancing niet hadden nageleefd. Sinds 09.05.2020 is er wellicht nog een veelvoud van PV's en boetes opgelegd geworden aan een deel van de bevolking wegens niet naleving van de regels. Het is niet aangetoond dat alle personen die de regels overtreden hebben zichzelf en anderen besmet hebben en zelf ziek zijn geworden of aansprakelijk zijn voor ziekte bij anderen. In het andere geval zou ook dit al lang in kaart zijn gebracht met de woorden " zie je wel...!" 3./ Dat mondmasker AANBEVOLEN worden op effectief drukke plaatsen is prima. Burgers kunnen voor zichzelf wel uitmaken welke plaatsen moeten beschouwd worden als te druk om de 1,5m afstandsregel te kunnen respecteren. De mondmaskers zijn ondertussen al zodanig ingeburgerd dat mag verwacht worden dat velen spontaan een mondmasker zullen dragen zelfs al is het niet verplicht of aanbevolen.

C.

C. 1. De Ministeriële Besluiten ( in zoverre betrekking hebbende op de mondmaskerplicht, de quarantaine maatregelen, de reisbeperkingen, de registratieplicht, de social distancing e.d; ) dienen nog bekrachtigd te worden door een wet en zijn de facto niet meer afdwingbaar nu de volmachtwet van 27.03.2020 ( die de basis vormt van de Ministeriële Besluiten die hieruit voorgevloeid zijn) uitgedoofd is. De facto en de jure bestaat er in België geen noodtoestand meer.

In alle Ministeriële besluiten die in navolging van voornoemde wet uitgevaardigd zijn, is overigens ook nooit gesteld is dat er in België een noodtoestand bestaat. In elk Ministerieel Besluit staat enkel : " Overwegende de kwalificatie van het corona virus Covid19 als een pandemie door WHO op 11.03.2020 "

" Overwegende dat de WHO op 16.03.2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande het coronavirus Covid19 dat de wereldecomie ( *** ) destabiliseert en zich snel verspreid over de wereld " (***) Hebt u goed gelezen wat er staat ? Er wordt niet gesproken over een destabilisatie van de volksgezondheid maar over een destabilisatie van de wereldeconomie ( ! ) die niet door het virus maar door de maatregelen een gigantische klap heeft gekregen.

C.2. De WHO heeft haar vroegere maatstaven voor een pandemie aanzienlijk verlaagd. Dreigingsniveau 5 bestaat wanneer in twee op méér landen uit één regio van de WHO een uitbraak vastgesteld wordt van een nieuwe infectie ziekte. Het hoogste dreigingsniveau 6 bestaat wanneer naast de voorwaarden van dreigingsniveau 5, in 1 land of méér in een andere regio van de WHO een uitbraak wordt vasteld.

Kortom, als in 3 landen of méér ( van de 196 landen + 17 staatjes en prinsdommen ) een uitbraak wordt vastgesteld, wordt door de WHO het hoogste dreigingsniveau ingeroepen.


Indien de WHO haar oude maatstaven zou hebben gehandhaafd zou er nooit sprake zijn geweest van een " pandemie ".

Het is hoog tijd dat de overheden (hierin begrepen de Provincieraden en Burgemeesters) de zaken in hun juiste context plaatsen en zich gedragen naar de bepalingen van het EVRM, de Grondwet en de andere wettelijke voorschriften. Op de leidinggevenden in dit land rust de taak om op weloverwogen wijze beslissingen te treffen met oog voor het legitiem doel, de noodzaak en de proportionaliteit ten opzichte van de situatie die zich voordoet. Het gaat niet op om drastische maatregelen te treffen en aan te houden met het oog op de bescherming van de volksgezondheid zonder op enigerlei wijze rekening te houden met de schadelijke effecten van deze maatregelen op de maatschappij als geheel en de zwaar lijdende economie.


Niemand is gediend met een "overkill " van maatregelen waarvan het nut bovendien niet is aangetoond (andere dan de social distancing van 1,5 meter en een loutere aanbeveling van mondmaskers op plaatsen waar de afstandregel niet kan gerespecteerd worden).

14 views0 comments

Комментарии


bottom of page