top of page
Search

DE JURIDISCHE KANT VAN DE ZAAK: Rusland en Oekraïne

De gekende feiten ( er zijn er ongetwijfeld nog vele andere die niet gekend zijn door het grote publiek ) zijn in tal van eerdere posts ter schrift gesteld. Het lijkt mij dan ook overbodig om ze opnieuw op te lijsten.

Laten we de zaken eens vanuit puur juridisch technisch oogpunt bekijken.

Staten in conflict kunnen hun geschil op 2 manieren laten beslechten. Ofwel doen zij beroep op het Internationaal Gerechtshof in Den Haag ofwel voeren zij een arbitrage procedure.

 • Voor de inval ( wegens het niet naleven van de Minsk akkoorden en alle andere hete hangijzers tussen Rusland en Oekraïne ) :

A. De aanvaarding van de rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof kan op verschillende wijze plaatsvinden:

 1. Op grond van artikel 36 lid 2 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof kan een staat verklaren zich aan het Internationaal Gerechtshof te onderwerpen, in het geval zich een geschil voordoet met een andere staat, die eenzelfde verklaring heeft afgelegd. Zo'n verklaring wordt genoemd een Declaration Recognizing the Jurisdiction of the Court as Compulsory.

 2. Staten nemen in een verdrag een zogeheten compromissoire clausule op waarin zij zich verplichten geschillen die opkomen in verband met het verdrag voor te zullen leggen aan het Internationaal Gerechtshof.

 3. Staten sluiten een compromis waarbij zij besluiten een reeds gerezen geschil voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof. Wanneer een gedaagde staat voor het Hof verschijnt en geen verweer voert met betrekking tot de bevoegdheid, maar wel op de hoofdzaak, mag worden afgeleid dat de rechtsmacht van het Hof wordt erkend. Dit heet forum prorogatum.

Rusland en Oekraïne hebben ter zake geen Verdrag afgesloten. De EU en de US overigens ook niet. Zij hebben evenmin het IG bevoegd verklaard. Het IG kan zichzelf niet bevoegd verklaren. Zij kan evenmin door één partij aangesteld worden zonder het akkoord van de andere partij(en).

B. Landen in conflict kunnen een arbitrage procedure voeren met een college van arbiters die door elke betrokken partij gekozen worden. Een arbitrage overeenkomst vereist echter een voorafbestaand akkoord. Alle partijen moeten akkoord zijn met een arbitrage procedure. Gewoonlijk wordt er in de overeenkomst zelve een arbitrage clausule voorzien zodat de partijen daar achteraf niet meer op kunnen terug komen. Er staat echter geen arbitrage clausule in de Minsk akkoorden. De enige andere manier om in dat geval nog tot een arbitrage te kunnen komen is middels een geschrift waarbij alle partijen hun akkoord betuigen. .Dergelijk geschrift ligt niet voor. Mogelijks heeft Rusland gepoogd om een arbitrage procedure op te starten om Oekraïne te dwingen tot het naleven van de Minsk akkoorden maar heeft Oekraine het geweigerd. Dat weten we dus niet. Wat we wel met zekerheid weten is dat het conflict tussen de partijen, zoals het bestond VOOR de inval, niet door enig tribunaal of een arbitrage is beslecht en er enkel diplomatieke onderhandelingen hebben plaats gevonden die allemaal hebben gefaald. Waarom ? Ook dat blijft een open vraag.

Ter info : en heeft tussen alle betrokken landen een arbitrage procedure plaats gevonden over de aanleg en het traject van de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland waarover een ernstig conflict bestond omdat bepaalde landen de pijplijn niet over hun grondgebied wilde laten lopen en/of hiervoor een absurd hoge vergoeding eisten. De arbitrale beslissing is uitgevoerd. Alle partijen hebben de beslissing aanvaard.

 • Na de inval :

Rusland is Oekraïne binnen gevallen. Over de schending van de territoriale grenzen van het land, in zoverre betrekking hebbende op de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Luhansk die op beslissing van het overgrote deel van de bevolking hun onafhankelijkheid hebben ingeroepen voor de inval van Rusland, valt nog te discuteren. De Presidenten van deze Volksrepublieken en hun voltallige administratie en ministers hebben Rusland toegang verleend tot hun grondgebied om de Azzov Battalions te neutraliseren en de regio te demilitariseren. Rusland heeft de onafhankelijkheid van beide staten aanvaard bij Decreet. Volgens de internationale wetgeving volstaat de erkenning van onafhankelijkheid door één land om de onafhankelijkheid een feit te maken. De erkenning van de internationale gemeenschap is geen vereiste.

Over de inval van de overige delen van Oekraïne is daarentegen geen discussie mogelijk. Mits alle betrokken partijen het IG Den Haag bevoegd verklaren zal Rusland zich voor die inval moeten rechtvaardigen voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat, op basis van alle voorgebrachte stukken en bewijzen zal moeten oordelen of de inval gerechtvaardigd was of niet en of en in welke mate de uitlokking/provocatie en dreigementen van de US, Nato en de EU een rol gespeeld hebben in die inval en/of ze een verschoningsgrond vormen of niet. Een onafhankelijke, neutrale en soevereine beoordeling zal wel vereisen dat voorafgaandelijk een college van experten aangesteld wordt dat al het bewijsmateriaal dat alle partijen zullen aanbrengen wordt onderzocht en hierover verslag wordt uitgebracht, met mogelijkheid van tegenexpertise indien er ook maar enige twijfel zou bestaan over de authenticiteit van hun bevindingen teneinde elke vorm van corruptie uit te sluiten.

Het eigenaardige in heel het verhaal is dat Oekraïne tot dusver geen procedure heeft ingespannen voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag wegens schending van haar territoriale grenzen ( IG enkel bevoegd voor conflicten tussen staten volgens de hiervoor geciteerde voorwaarden ) ,maar op 28.02.2022 ( dus 4 dagen na de inval ) Putin in persoon gedagvaard heeft voor het Internationaal Strafhof dat ook in Den Haag gevestigd is wegens beweerde genocide op haar burgers die volgens Zelensky bewust gedood worden door Russische militairen. https://businessam.be/oekraine-stapt-naar-internationaal-gerechtshof-in-den-haag/ ( noot : laat u niet misleiden door de titel van het artikel dat foutief is )

Het Internationaal Strafhof is krachtens het Statuut van Rome bevoegd tot vervolging en berechting van individuen (niet staten zelf) die worden verdacht van een van de volgende internationale misdrijven: genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Het gaat dan om misdrijven die hetzij op het grondgebied van een verdragspartij zijn gepleegd, hetzij door onderdanen van een verdragspartij zijn gepleegd vanaf het moment van inwerkingtreding van het Statuut op 1 juli 2002 (of enige latere datum afhankelijk van de datum van toetreding ). Het Statuut van Rome voorziet ook in een situatie waarin landen die (nog) niet zijn aangesloten bij het Strafhof de bevoegdheid van het Strafhof toch kunnen erkennen (ad hoc erkenning), zoals Oekraïne heeft gedaan vanaf 2013. Een derde manier waarop het Strafhof bevoegdheid kan uitoefenen is indien de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het Strafhof daartoe heeft gemachtigd in een specifieke situatie (verwijzing). Rusland heeft het IS niet erkend. De Veiligheidsraad heeft tot dusver de zaak niet verwezen naar het IS. Putin heeft dus zijn kat gestuurd en is niet verschenen op de zitting van 07.03.2022. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/07/rusland-niet-aanwezig-bij-oekrainezitting-internationaal-gerechtshof-a4097231 ( noot : laat u niet misleiden door de titel van het artikel die wederom foutief is )

Op 16.03.2022 heeft het IS bij vonnis Rusland bevolen om meteen alle militaire acties in Oekraïne te staken en haar troepen terug te trekken. Er is geen uitspraak gedaan over de aanklacht van Zelensky tegen Putin over de beweerde genocide. Putin heeft het vonnis van het IS naast zich neergelegd. Overigens terecht. Het IS is niet bevoegd om een land een bevel op te leggen. Zij is enkel bevoegd om zich uit te spreken over misdrijven van genocide en oorlogsmisdaden begaan door personen. https://www.proximus.be/pickx/nl/2215354/rusland-verwerpt-vonnis-van-internationaal-gerechtshof-over-staken-oorlog-oekraine ( noot : laat u andermaal niet misleiden door de titel, de reguliere pers jongleert met termen en verwart IG en IS en heeft ook geen idee van de bevoegdheden van de ene en de andere )

Kortom, ook de internationale justitie maakt er een potje van. Over de beweerde genocide zou het IS overigens hoe dan ook niet op korte termijn een uitspraak kunnen doen. Dit vergt een lang en diepgaand onderzoek.

Wat we wel met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mogen verwachten is dat Rusland, Oekraïne en de US op termijn zal dagen voor het Internationaal Gerechtshof en zij hieraan zeer veel ruchtbaarheid zal geven om beide staten te dwingen toe te treden tot deze procedure ( die ze kunnen weigeren cf supra ). Rusland is alles wat zij doet bijzonder goed aan het documenteren. Zij heeft van alles een overvloed van bewijzen. Bovendien heeft zij al meermaals hardop gezegd dat zij die bewijzen heeft maar zowel Zelensky als Biden zijn zo arrogant het straal te negeren en de aantijgingen keihard te ontkennen.

Rusland zal het licht doen schijnen over :

 • Het bestaan van de door US gefinancierde biolabo's in Oekraïne en de biowapens die daar gefabriceerd werden om te gebruiken tegen burgers

 • de gigantische geldstromen van en naar Oekraïne en de sedert vele jaren bestaande corruptiepraktijken

 • het bestaan van de neo nazi Azzov Battalions en de gruweldaden en genocide die zij al vele jaren plegen op de eigen bevolking

 • de sinds vele jaren bombardementen en genocide op de de Donbas

 • de gruweldaden die het nationalitisch Oekrains leger sedert de invasie op de eigen bevolking pleegt maar waarvan zij de schuld in de schoenen van de Russen schuift

 • de gruwelijke manier waarop Russische soldaten door de Azzov Battalions vermoord worden en na hun dood nog ten schande worden gemaakt, verbrand, opgehangen, in stukken gesneden ...

 • de mise en scène in Mariupol, Ducha en Kramatorsk enz....

Niet Putin maar Zelensky zal in de gevangenis belanden, Biden zal zijn biezen kunnen pakken, de EU als instelling en Nato zal instorten en iedereen die aan deze schandelijke fraude praktijken heeft meegewerkt zal ook gestraft worden. Dat is het uiteindelijk doel van Rusland, China, Irak, Iran, Syrië en alle landen die de gruwel van de US hebben moeten ondergaan zonder dat zij hiervoor ooit ook maar enige sanctie gekregen hebben. De petroldollar zal haar positie als reservemunt verliezen en de US daarmee als geheel ook haar positie als grootmacht. Putin heeft het niet gemunt op de volkeren. Hij zaagt de poten onder de stoelen van de elite weg.

Ter conclusie :

Is de inval van Rusland in Oekraïne aanvaardbaar ? Het is niet aan ons, burgers in een ver land, duizenden mijlen van waar het gebeuren zich afspeelt om daar een oordeel over te vellen. Er zijn (te)veel elementen die wij niet kennen. Niemand van ons is aanwezig geweest bij de diplomatieke besprekingen. Niemand van ons weet precies welke belangen er precies spelen en voor wie. We kunnen enkel vermoedens of ideeën uiten. Als we ons louter baseren op de schending van de territoriale grenzen van Oekraîne door Rusland is het antwoord zonder meer : neen, het is niet aanvaardbaar maar het " waarom " is in dit geval minstens even belangrijk als het " wat en wanneer ". Zolang we het antwoord op het "waarom " niet precies kennen ( bewezen en gestaafd ) mogen we ons niet uitspreken over het "wat" en dienen we ons neutraal opstellen. Het is niet ok, om te oordelen en veroordelen zonder dat we het fijne van de zaak kennen. Indien er geen voorafgaanden zouden zijn, zou dit een uitgemaakte zaak zijn. Maar... in dezer zijn er wel zeer veel voorafgaanden. Het is geen zwart-wit verhaal. Er valt over elke betrokken partij veel te zeggen.

Wat we wel met zekerheid weten is dat veel zaken in scène worden gezet en Oekraïne verworden is tot één grote Hollywood productie. Er wordt staalhard gelogen over een resem feitelijkheden wat minstens een indicatie vormt dat de zaken niet zijn wat ze lijken. Net zoals eertijds met het bombarderen van Joegoslavië, Kosovo en Servië, de 10 jarige bezetting van Afghanistan en het recente rampsceniaro in dat land, de georchestreerde oorlog in Libië en moord op Khadafi, idem in Irak en de moord op Sadam Hoesein, de oorlog in Syrië en de pogingen om Assad te wippen.... Er is een vuil, smerig spel gespeeld dat totaal andere belangen diende dan wat publiek kenbaar is gemaakt. Dat is nu ook zo.

Niemand van ons heeft het recht om rechter te spelen. Die bevoegdheid komt toe aan de internationale gerechtshoven die op initiatief van Rusland hun werk zullen doen. Rusland zal niet weg lopen van een fair trial.

Uw en mijn hoofdbekommernis moet nu - vooral - zijn om te doen wat de pers en de overheidsinstanties niet doen : een platform geven aan zij wier woord en visie geweerd wordt, aan zij die loeihard gecensureerd en verketterd worden OMDAT zij streven naar het verschaffen van zo compleet mogelijke informatie in een streven naar de waarheid en het doorbreken van het eenzijdig narratief dat bol staat van de leugens. Net zoals met ... corona en andere wereldgebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan.

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page