top of page
Search

Corona commisaris Pedro Facon heeft zijn mandaat met kennis van zaken opgenomen

WERKELIJKE COVID DODENTOL - GEBREK AAN MOTIVATIE VAN DE NIEUWE VERSTRENGDE MAATREGELEN - AFWEZIGHEID VAN LEGITIEM DOEL, NOODZAAK EN PROPORTIONALITEIT


Op 16.08.2020 heeft S. Van Gucht, woordvoerder van Sciensano, publiek verklaard dat 54% van de geregistreerde Covid doden 85+ was, een aantal doden dubbel geteld werden en nog een ander aantal niet-Covid gerelateerd waren. Sciensano heeft de cijfers op vandaag nog altijd niet gecorrigeerd en pakt nog steeds uit met " méér dan 10.000 Covid overlijdens ".

 

Op 01.10.2020 heeft hij het volgende gepost op Twitter : "Paniek is onnodig. De feiten erkennen des te belangrijker. Sinds het begin van de pandemie stierven in onze Belgische ziekenhuizen 4.404 mensen met Covid19 "

Volgens het Agentschap voor Zorg en Gezondheid bedraagt het totaal aantal overlijdens van ouderen (65 tot 90+) BUITEN het ziekenhuis: 2.850, waarvan 699 bevestigd met test. De overige 2.151 zijn "vermoedelijke Covid overlijdens "...


Wanneer we de door Pedro Facon vrijgegeven informatie combineren met de cijfers van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid komen we voor België tot het volgende resultaat: 4.404 mensen overleden in het ziekenhuis (alle leeftijden doch hoofdzakelijk categorie 65-90+, in beperkte mate categorie 45-64 en 3 jongeren 0-18 jaar : 30.03, 12.07 en 14.08) + 699 bejaarden ( 65-90 ) buiten het ziekenhuis wegens positief getest = in totaal 5.103 + 2.151 " vermoedelijke corona overlijdens " (categorie 65- 90+ ) waarover geen zekerheid bestaat wegens niet getest. Deze "vermoedelijke" overlijdens mogen de facto en de jure niet mee opgenomen worden in de Covid overlijdens.


Pro memorie: In een normaal jaar sterven er gemiddeld 300 mensen PER DAG ofwel gemiddeld 108.000 à 109.500 PER JAAR (alle aandoeningen) waarvan gemiddeld 6.000 mensen per jaar door de griep. Bron : Sciensano, Statbel en AZG.


Gezien de werkelijke dodentol gekend is en ook al lang geweten is dat de doden zich voornamelijk situeren in de categorie van de bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen, stelt zich dan de vraag WAAROM het Overlegcomité vandaag beslist heeft om de maatregelen met ingang van 09.10.2020 opnieuw te verstrengen en de horeca andermaal een zware klap toe te dienen terwijl ze de vorige opdoffer nog lang niet verwerkt heeft + WAAROM ook de sociale contacten van de bevolking - die al ruim 7 maanden gebukt gaat onder het juk van de maatregelen - opnieuw beperkt worden tot een bubbel van 3 personen.


Omdat Marc Van Ranst en Erika Vlieghe uit de losse hand verkondigd hebben dat "het huis in brand staat", het aantal besmettingen stijgt en er dringend strengere maatregelen moeten bevolen worden?


Terwijl :

1) Erika Vlieghe gisteren ook toegegeven heeft dat de PCR testen hypergevoelig zijn en eveneens dood virus meten tot 83 dagen later, waardoor personen die niet besmet noch besmettelijk zijn toch positief testen ( maw er veel valse positieven zijn )

2) tal van landen waaronder het RIVM (NL) bij monde van Van Dissel verklaard hebben dat de PCR testen niet betrouwbaar zijn, wat overigens ook ten overvloede blijkt uit tal van wetenschappelijke studies en ondertussen ook in alle Vlaamse en Waalse kranten heeft gestaan?

3) in het rapport van Sciensano van 30.06.2020 uitdrukkelijk vermeld staat dat van 11 (van de 40) labo's niet geweten is HOE zij PCR testen verwerken daar zijn niet over de vereiste toestellen beschikken en van alle labo's niet geweten is hoe vaak zijn de stalen amplificeren + deze labo's NOOIT het voorwerp hebben gevormd van een controle volgens wetenschappellijke richtlijnen

4) ondertussen ook uitgelekt is dat er mogelijks door labo's gefraudeerd wordt met PCR testen

5) er in het licht van al het voorgaande GEEN ENKELE zekerheid bestaat dat het aantal positieve testen een correcte weergave geven van het aantal mensen dat effectief besmet is/besmettelijk zijn

6) er overigens ook geen enkele zekerheid bestaat dat de door Sciensano geregistreerde cijfers een correcte weergave van de werkelijkheid vormen en er minstens met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat haar cijfers NIET correct zijn nu: - de Excel's van Sciensano al vele maanden een knoeiboel zijn, de cijfers in elke Excel foutief zijn, niet met elkaar overeenstemmen en al dan niet bewust bepaalde data aanhoudend niet aangepast worden ( bvb maar niet limitatief het aantal mensen dat dagelijks het ziekenhuis verlaat worden niet of slechts gedeeltelijk in mindering gebracht van het totaal aantal ziekenhuisopnames ) - Sophie Qouilin, voorzitter van de afdeling Epidemiologie van Sciensano en Voorzitter van de Task Force tijdens haar verhoor door de corona commissie op 25.09.2020 heeft TOEGEGEVEN dat de cijfers van Sciensano FOUTIEF zijn en ook de communicatie van de cijfers niet juist is.


In het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State van 23.03.2020 (dat de volmachtwet van 27.03.2020 is voorafgegaan) staat uitdrukkelijk dat voorafgaandelijk het treffen van enige vrijheidsbeperkende maatregel steeds moet nagegaan worden of de grondrechten van burgers zoals gewaarborgd door het EVRM (en overigens ook door de Grondwet) niet geschonden worden.

Maatregelen moeten een legitiem doel hebben, noodzakelijk zijn en proportioneel ten opzichte van de situatie die zich voordoet.


Het in onverschoonbaar dat de federale regering uitsluitend oog heeft voor de zgn bescherming van de volkgezondheid ZONDER oog te hebben voor de maatschappij, de bevolking en de economie en de schade die zijn met de aanhoudende maatregelen veroorzaakt.

Het is onverschoonbaar dat de federale regering op voortdurende wijze de zaken uit hun context rukt en ze niet in hun juiste perspectief plaatst.

Het is totaal onverantwoord om een land in een wurggreep te blijven houden terwijl 96,125% van de bevolking gezond is, een groot deel van 3,875% van de mensen die tot op heden positief getest hebben asymptomatisch is en er GEEN ENKEL bewijs voorligt dat zij besmet of besmettelijk zijn (integendeel, dixit de eigen verklaringen van Erika Vlieghe die genotuleerd werden door de geschreven pers).

Het is totaal onverantwoord om maatregelen te verstrengen op basis van FOUTIEVE parameters waarover geen enkele zekerheid bestaat en zowel de bevolking als de economie schade te berokkenen.

41 views0 comments
bottom of page