top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

OPEN BRIEF AAN DE ORDE VAN GENEESHEREN HENEGOUWEN

Aangetekende brief

Betreft : ... Geachte collega's,

In het kader van de oproeping die u mij hebt overgemaakt om op woensdag 4 januari 2023 te worden gehoord, denk ik dat deze aangetekende brief nuttig is, zodat de essentiële informatie die ik u tijdens ons gesprek op 4 januari zal verstrekken, reeds bij u bekend is en door beide partijen wordt bewaard.

Allereerst wil ik u eraan herinneren dat ik de legitimiteit van uw onderzoekscommissie niet erken, en wel om vier redenen die elk op zich voldoende zijn: 1) Ik hang niet af van de Regionale Orde van Henegouwen, omdat ik ingeschreven ben bij een Orde in een andere provincie. Ik heb trouwens geen enkel document ontvangen van het Hof van Cassatie waarnaar u verwijst. 2) U probeert mij een tweede keer te veroordelen voor oude feiten waarover reeds een uitspraak is gedaan en/of die verjaard zijn. 3) De klachten betreffen ofwel niet bevestigde feiten, ofwel mijn persoonlijke wetenschappelijke overtuigingen, met name wat betreft het nut van ondersteuning van het immuunsysteem om een virale infectie beter het hoofd te kunnen bieden. De Orde van Geneesheren is niet bevoegd om te oordelen over de relevantie van wetenschappelijke standpunten, zijn mag enkel oordelen over deontologische kwesties. Dit soort klachten valt dus buiten uw bevoegdheid en kan enkel door een bevoegde rechter, met deskundig bewijs, worden beoordeeld indien mijn patiënten lichamelijk letsel zouden hebben opgelopen (quod non), of indien er sprake zou zijn van een fout langs mijn kant (quod non) en indien er een bewezen verband bestaat tussen deze schade en deze fout (quod non). 4) Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen 3 jaar (zoals blijkt uit talrijke bronnen die ik u zal doorgeven), sta ik op de status van klokkenluider die eist dat de intimidatie van de tientallen Belgische artsen die zich hebben uitgesproken tegen de Covid Doxa-maatregelen onmiddellijk ophoudt, met name - alleen al aan Franstalige zijde van ons land, en zonder de vele artsen aan Vlaamse zijde te noemen die hetzelfde lot hebben ondergaan - Dr. Pascal Sacré, Eric Beeth, Gaëtane Beeckaert, Alain Colignon, Frédéric Goaréguer, David Bouillon, Cécile Andri, Laurence Kayser, andere artsen en ikzelf, die allen zijn vervolgd door de Orde van Geneesheren en door artsen die duidelijk belangenconflicten hebben met de farmaceutische laboratoria, hetzij rechtstreeks, hetzij via de ziekenhuizen waarin zij werken en die door de laboratoria worden gesubsidieerd ( zie het eerste uittreksel uit de OPEN PHARMA enquête gepubliceerd in de krant Le Soir ).

Niettemin ben ik bereid naar de door u vooropgestelde hoorzitting te komen om met u de in deze aangetekende brief vervatte punten te bespreken, zodat ik mij ervan kan vergewissen dat het niet door een gebrek aan informatie is dat u de tientallen artsen blijft lasting vallen, die hebben getracht een wetenschappelijk debat te openen door informatie te verstrekken die ingaat tegen het eenzijdige gedachtengang van Sciensano, een organisatie die verstrikt is in belangen conflicten, met name door fondsen vanwege Pfizer (Cfr. tweede uittreksel uit de OPEN PHARMA enquête gepubliceerd in Le Soir). In wezen uit ik mijn uiterste bezorgdheid over de kelderende geloofwaardigheid van de Orde van Geneesheren in de afgelopen drie jaar, door te herinneren aan de volgende feiten die de Orde in diskrediet brengen, evenals aan de klachten waarvoor u mij wilt veroordelen:

1) Toen de gezondheidsautoriteiten, al vanaf maart 2020, stelden dat patiënten niet naar hun arts mochten gaan en er geen behandeling mogelijk was, is de Orde niet in het minst tussenbeide gekomen om de artsen te verdedigen, de vrijheid om hun patiënten te ontmoeten, te onderzoeken en te behandelen, alsmede de vrijheid om hun patiënten de behandelingen voor te schrijven die het meest geschikt leken. Toen Dr. Colignon de Orde vroeg zich uit te spreken over dit recht om de patiënten van Covid te behandelen (dat is vastgelegd in de Deontologische Code), antwoordde de Orde dat zij niet bevoegd was om wetenschappelijke kwesties te behandelen. De Orde achtte zich dus zelfs niet bevoegd om het recht van artsen te erkennen om zink (een erkend antiviraal middel), vitamine D (dat het immuunsysteem ondersteunt), Medrol (om een ontstekingsstorm die longlaesies veroorzaakt te matigen), anticoagulantia (voor patiënten die risico lopen op longembolie) of zelfs antibiotica ter behandeling van bacteriële co-infecties, die een van de meest voorkomende en gevaarlijke complicaties van pneumopathie vormen, voor te schrijven. 2) De Orde heeft daarentegen haar standpunt van wetenschappelijke onbekwaamheid inzake vaccinatie volledig omgekeerd en achtte zich wel volkomen bevoegd om te oordelen dat de massale vaccinatie van de gehele Belgische volwassen bevolking - met inbegrip van jongeren in perfecte gezondheid die niet bang waren voor Covid - niet alleen noodzakelijk, maar onontbeerlijk was, ondanks het feit dat Pfizer zelfs nooit de vermindering van de overdracht van het virus dankzij het vaccin had getest. De Orde was van mening dat dit vaccin, hoewel het zich nog in de experimentele fase bevindt, veilig en doeltreffend is. Eind januari 2021 stuurde de Orde een brief aan alle artsen met de opdracht deze experimentele injecties zonder voorbehoud te promoten onder de bedreiging van sancties als zij dit niet deden. De Orde wilde aldus alle artsen dwingen hun eed van Hippocrates (Primum non nocere) met de voeten te treden, het voorzorgsbeginsel en de verplichting om patiënten volledig te informeren (wet van 2002 betreffende de bescherming van patiënten), alsook de Verklaring van Helsinki die experimenten op mensen zonder vrije en geïnformeerde toestemming verbiedt, te schenden/

"Door de gezondheid en de wet met voeten te treden (om de exacte woorden van professor Perronne in het Parlement te gebruiken), heeft de Orde van Geneesheren zichzelf ernstig in diskrediet gebracht en lopen haar leiders een ernstig risico op strafrechtelijke vervolging naarmate de statistieken over bijwerkingen zich opstapelen. Verklaring van Helsinki: https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27Helsinki 3) De Orde van Geneesheren heeft zich niet beperkt tot het niet in nemen van een standpunt ter verdediging van het recht van artsen op zorg, dat door de Deontologische Code wordt gewaarborgd. Het was ook niet genoeg om artsen op te dragen gevaarlijke medische experimenten uit te voeren zonder geïnformeerde toestemming. De Orde is een ware heksenjacht begonnen,en artsen beginnen treiteren, vervolgen en veroordelen, de ergste uren van een inquisitie waardig, omdat zij andere wetenschappelijke meningen verkondigden dan de eenzijdige gedachte van Sciensano, organisatie die financieel afhankelijk is van de Staat en de laboratoria (met name Pfizer: zie bijlagen) .

Denkt de Orde alle wetenschappelijk debatten te kunnen vernietigen? Hoe kan de Orde tegelijkertijd beweren wetenschappelijk incompetent te zijn voor vroegtijdige behandelingen die al lang bekend zijn en tegelijkertijd artsen opleggen een experimenteel vaccin zonder voorbehoud aan de hele bevolking aan te bevelen en vervolgens alle artsen vervolgen die een tegengestelde mening durven uiten? 4) De vice-voorzitter van de Belgische Nationale Orde van Artsen, de heer ..., vertrouwde het tijdschrift Le Soir toe (zie bijlage): "Dit vaccinatieplan ruikt naar totalitarisme", alvorens enkele maanden later af te treden... 5) De nieuwe vice-voorzitter van de Nationale Orde van Artsen, Dokter ..., verklaart op de officiële website betreffende belangenconflicten van artsen dat zijn vakgebied Vaccinologie en Vaccinatie is. Zie bijlage. Zijn medisch bedrijf heeft haar omzet ten tijde van Covid verdrievoudigd zijn omzet (ongetwijfeld dankzij geld van een laboratorium). Zie bijlagen. En, zijn belangenconflicten negerend, schept dezelfde dokter ... , net na zijn benoeming tot vice-voorzitter van de Nationale Orde van Geneesheren op over de voortdurende vervolging van een veertigtal artsen die hij kwalificeert als "anti-vax" (een abjecte verkorting) er aan toevoegend dat hij van plan is de grote zuivering van deze beweging, voort te zetten... Cfr bijlage. Dit zijn echter geen artsen die in het algemeen tegen alle vaccins zijn. Integendeel, de meeste van deze artsen zeggen dat zij altijd voorstander zijn geweest van bewezen, doeltreffende en noodzakelijke vaccins zoals de traditionele vaccins, maar dat zij slechts de vrijheid nemen om de aandacht te vestigen op de risico's van experimentele vaccinatie van de gehele bevolking (inclusief jongeren) met een product waarvan noch de onschadelijkheid is aangetoond noch de doeltreffendheid ervan tegen de overdracht van het virus (Pfizer heeft voor het Europees Parlement toegegeven dat de vaccins voorafgaandelijk niet waren onderzocht op beperking van de besmettingen en besmettelijkheid ) en tegen een ziekte waarvan de gemiddelde leeftijd van overlijden 83 jaar is en waarvan de meeste sterfgevallen hadden kunnen worden voorkomen als de autoriteiten zich niet hadden verzet tegen een vroegtijdige behandeling.

Bovendien wijzen deze artsen erop dat het al enkele decennia bekend is dat RNA-virussen te vaak muteren om te kunnen hopen dat een vaccin immuniserend kan werken. Vaccins tegen RNA-virussen (zoals Coronavirussen) lopen altijd een stap achterop, zoals het geval is met griepvaccins die ons ook immuniseren tegen de stam van het vorige jaar, waardoor massa vaccinatie voor een utopische collectieve immuniteit onverdedigbaar is. Deze artsen, die door de nieuwe vice-voorzitter van de Orde van Geneesheren ruwweg anti-vax worden genoemd, wijzen er ook op dat deze vaccins veel minder onschadelijk zijn dan de traditionele vaccins en dat we des te waakzamer moeten zijn omdat de bijwerkingen op korte termijn ernstiger zijn en 30 keer talrijker dan bij de traditionele vaccins.

Wij, de alarmerende artsen en klokkenluiders, wijzen er ook op dat deze nieuwe experimentele vaccins gebaseerd zijn op een SPIKE-eiwit dat ontstekingsbevorderend en trombogeen is en talrijke schade veroorzaakt aan de gynaecologische organen en aan de hartspier (veelvuldige myocarditis, ook bij jongeren, beroertes, infarcten met plotse dood bij volwassenen, die snel toenemen), en dat de schade die dit vaccin op lange termijn veroorzaakt waarschijnlijk des te talrijker zal zijn omdat het gebaseerd is op een nieuwe Messenger-RNA-technologie die waarschijnlijk grote immuunstoornissen zal veroorzaken (aangezien RNA onze eigen cellen opdraagt een giftig eiwit te produceren) die in de komende 5 tot 10 jaar kunnen leiden tot een sterke toename van auto-immuunziekten en kanker. 6) De Orde van Henegouwen heeft Dr. Alain Colignon, een 67-jarige hart- en vaatchirurg, veroordeeld tot een schorsing van twee jaar (!) omdat hij mededelingen heeft gedaan over vroegtijdige behandeling en de gevaren van deze nieuwe experimentele vaccins, waarbij hij volgens de Orde informatie heeft verspreid die in strijd is met de huidige wetenschappelijke kennis. Wij constateren de tegenstrijdigheid en het machtsmisbruik van de Orde, aangezien de Orde naar eigen zeggen niet geacht wordt te kunnen oordelen over de stand van de wetenschappelijke kennis, maar alleen over punten van deontologie. Wij merken ook op dat deze sanctie s vernietigd door de Nationale Orde, die er zelf op wees dat de Orde van Henegouwen vals had gespeeld, aangezien zij een van de artsen die aan de verhoren van Dr. Colignon hadden deelgenomen, door een andere arts had vervangen om de schorsing van twee jaar uit te spreken.

Dit bedrog van de Orde van Henegouwen brengt de instelling die u vertegenwoordigt alleen maar meer in diskrediet. 7) Tot slot en niettegenstaande het belangen conflct, zet de vice-voorzitter van de Nationale Orde van Geneesheren, dokter ..., zijn kruistocht voort TEGEN "anti-vax" artsen en VOOR massale vaccinatie door binnenkort, op 4 februari 2023, een Symposium te organiseren om uit te leggen waarom de VERPLICHTE vaccinatie van artsen deontologisch zou zijn! Hij negeert zijn belangenconflicten, maakt zichzelf belachelijk en brengt de Orde van Geneesheren nog meer in diskrediet door te vergeten rekening te houden met de volgende feiten:

* Omicron is 40 keer goedaardiger geworden dan de griep, waardoor elk vaccinatieplan irrelevant wordt. * De bijwerkingen van deze nieuwe gentherapie zijn rampzalig gebleken. * Veel alternatieve behandelingen zijn doeltreffender en veel minder schadelijk gebleken dan het vaccin. * Leidinggevenden van Pfizer hebben in het Europees Parlement toegegeven dat de vermindering van de overdracht van het virus bij gevaccineerden niet eens was onderzocht. * Patiënten die met Covid in het ziekenhuis worden opgenomen zijn ten belope van 80 tot 90% gevaccineerd, waaruit blijkt dat het vaccin besmetting niet voorkomt. Gezien al deze elementen en de bij deze aangetekende brief gevoegde bronnen, lijkt het steeds duidelijker dat niet de klokkenluidende artsen moeten worden berecht, maar de Orde en haar leiders die zullen moeten worden berecht om zich te verantwoorden voor al deze misdrijven en om zich te verantwoorden voor hun bijdrage aan de duizenden sterfgevallen waarvoor zij mede verantwoordelijk dreigen te worden bevonden, zowel wat betreft het gebrek aan zorg voor Covid als voor het medische experiment waarmee niet uit vrije wil is ingestemd, als gevolg van het onverdedigbare gedrag van de leiders van de Orde.

Zo stelt professor Castronovo, lid van de Belgische Academie voor Geneeskunde, in het Grote Debat op het alternatieef mediakanaal Kairos, dat dit aantal vermijdbare sterfgevallen in de Verenigde Staten al op meer dan 300.000 mensen wordt geschat. Er mag aangenomen worden dat een dergelijke evaluatie binnenkort ook in België zal worden uitgevoerd om de verantwoordelijkheden van de gezondheidsautoriteiten en met name de strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de leiders van de Orde van Geneesheren te beoordelen. In België stapelen de statistieken zich op, zowel wat betreft de sterfgevallen die vermeden hadden kunnen worden als ze behandeld waren, als wat betreft de sterfgevallen en de ernstige schade die veroorzaakt zijn door de medische experimenten met deze experimentele vaccins die de Belgische artsen op bevel van de Orde van Geneesheren zonder voorbehoud moesten promoten.

Verder: * De WHO heeft er altijd op aangedrongen dat vaccinatiecampagnes nooit tijdens een epidemie mogen worden uitgevoerd. * De WHO heeft in december 2020 het begrip "groepsimmuniteit" op basis van vaccinatie gewijzigd (of beter gezegd uitgevonden) en de natuurlijke immuniteit onder het tapijt geveegd. : https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19

Ik wil graag proberen de dialoog, het wetenschappelijke debat en het bewustzijn van de leiders van de Orde over de ernstige risico's die zij als misdadigers lopen, te bevorderen, en bevestig hierbij mijn aanwezigheid op de bijeenkomst van 4 januari 2023.


N.B.: Ik denk dat het van essentieel belang is de bevolking en de autoriteiten eraan te herinneren dat de verhouding voordelen/risico's op individuele basis dientte geschieden of ten minste per categorie personen (80-plussers, diabetici, immuunsuppressieven, enz.)

Als de studie van Pfizer was uitgevoerd bij jonge mensen tussen 20 en 30 jaar, zouden zij hebben vastgesteld dat jonge mensen geen baat hebben bij compensatie van myocarditis, beroerte, Bell's palsy, Guillain-Barré en gynaecologische schade. Hen achter hun rug om dwingen zich te laten vaccineren om een sociaal leven te kunnen blijven leiden is misdadig.


Bovendien moeten de voordelen in de tijd worden beschreven. Als het vaccin gedurende de eerste 15 dagen na vaccinatie een lagere immuniteit creëert, vervolgens gedurende 3 maanden een relatieve bescherming biedt, en vervolgens in de daaropvolgende maanden en jaren een daling van de immuniteit laat zien... is het natuurlijk bedrog van de bovenste plankom de doeltreffendheid ervan pas na precies 3 maanden te meten en conclusies te propageren op basis van deze uiterst gedeeltelijke (en bevooroordeelde) waarneming van de werkelijkheid. Het zou ook bedrog zijn te concluderen dat snoep uitstekend is voor de concentratie en de vitaliteit door te meten dat mensen dank zij de suiker na 5 minuten goed opgepept zijn Na een uur is de suiker verwerkt en verslappen ze terug (reactieve hypoglykemie). Bovendien veroorzaakt suiker schade op lange termijn is (diabetes, kanker, artritis, enz.). Deze "just-in-time" waarnemingen verdraaien de werkelijkheid volledig en zijn een pure intellectuele oplichterij.

15 weergaven1 opmerking

1 commentaire


Mijn respect voor de artsen als beroepsgroep heeft met covid een geweldige deuk gekregen.

De artsen die in het verzet gaan, zoals deze arts en degenen naar wie in zijn/haar artikel wordt verwezen, verdienen het grootste respect en waardeer ik meer dan ooit.

J'aime
bottom of page