top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

BELGIË : DE REGELS INZAKE DE MONDMASKER VERPLICHTING IN ZIEKENHUIZEN, BIJ ARTSEN EN ZORGINSTELLINGEN

De nationale raad van de Orde der Geneesheren heeft in zijn vergadering van 17 september 2022 de vraag onderzocht of de arts deontologisch verplicht is een mondmasker te dragen in zijn dokterspraktijk, inclusief de wachtzaal.


Hieronder een overzicht van de regels die volgens de Orde van Geneesheren actueel van toepassing (zouden) zijn.


1.

In ziekenhuizen is volgens de Orde elke arts verplicht om een mondmasker te dragen. De orde stelt dat dit een wettelijke verplichting is die nationaal geldt.

Dit is niet juist.

Er bestaat geen enkele wet die artsen en burgers verplicht tot het dragen van een mondmasker. Er bestaat daarentegen wel een wetsartikel dat het bedekken van het gezicht verbiedt ( art.563ter strafwetboek ). Tijdens de corona maatregelen werd er een mondmaskerplicht ingevoerd bij Ministerieel Besluit van één federale minister en besluiten van de 3 gewestregeringen. Dit heeft niet dezelfde waarde als een wet die altijd primeert.

Op 22.1.2022 werd via een besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie de mondmaskerplicht in ziekenhuizen, zorginstellingen en het openbaar vervoer opnieuw ingevoerd omdat de besmettingsgraad hoog was ( 15,5%) en de vaccinatiegraad zeer laag.

Deze regelgeving eindigt op 23.01.2023 en is enkel van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

In Wallonië werd de mondmaskerplicht in ziekenhuizen en zorginstellingen ingevoerd bij besluit van 21.10.2021. Deze regelgeving is uitgedoofd op 15.01.2022.

Op 11.03.2022 werd de epidemische noodsituatie bij wet opgeheven en daarmee ook alle andere onderliggende besluiten en regels.

Op zelfde datum heeft Jan Jambon, Minister President van de Vlaamse regering echter in alle stilte een besluit uitgevaardigd waarbij de mondmaskerplicht verder verplicht is gesteld in ziekenhuizen en zorginstellingen evenals het openbaar vervoer. Dit besluit heeft geen einddatum en werd op vandaag nog niet opgeheven.

De mondmaskerplicht geldt tot nader order nog steeds in Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen en meer bepaald :

Onder zorginstellingen wordt verstaan:

1° algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen;

2° residentiële ouderenzorg;

3° gezinszorg, thuiszorg en lokale dienstencentra in een zorgsituatie;

4° revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen;

5° psychiatrische verzorgingstehuizen;

6° voorzieningen die erkend of vergund worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Uitzonderingen en afwijkingen :

- het dragen van een mondmasker in het algemeen of in bepaalde omstandigheden, voor alle of bepaalde personen, is niet verplicht als de zorginstelling daartoe beslist op basis van een risicoanalyse die past binnen de richtlijnen die voor een dergelijke zorginstelling van toepassing zijn.

- Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten, te drinken en wanneer de aard van de activiteit het dragen van het mondmasker onmogelijk maakt.

- Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De verplichtingen zijn NIET van toepassing op personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest.


2.

Daarnaast, moeten, andermaal volgens de Orde, huisartsen en artsen-specialist met een privépraktijk, werkzaam in Wallonië en Brussel, wettelijk verplicht een mondmasker te dragen in hun dokterskabinet. In Vlaanderen geldt deze wettelijke verplichting niet.

Wat Vlaanderen betreft is dit juist. De verplichting geldt niet. Niet voor artsen en ook niet voor patiënten en andere personen in de wachtzaal.

Voor Brussel is de melding juist tot 23.01.2023. Op die datum wordt de regelgeving opgeheven ( zie hiervoor ).

Voor Wallonië is de melding van de Orde niet juist. Er geldt geen mondmaskerplicht meer sinds 15.01.2022.


3.

De Orde stelt verder - onder verwijzing naar een rapport van Sciensano - dat zolang de wetenschappelijke instanties het dragen van het mondmasker in het dokterskabinet aanbevelen, elke arts de deontologische plicht heeft deze maatregel op te volgen, op basis van de Code van medische deontologie.

Sciensano stelt omtrent de mondmaskers dat er zorgverlener die in contact komt met een patiënt een mondmasker MOET dragen. Sciensano doelt doelt duidelijk uitsluitend op Covid patiênten of potentiële Covid patiënten en niet eender welke andere patiënt.

Sciensano heeft niet de bevoegdheid om regels op te leggen. Zij mag enkel adviseren. Er " moet " dus helemaal niets.

De mondmaskerplicht is GEEN deontologische verplichting. Dit staat niet ingeschreven in de deontologische Codex noch in de Medische Codex.

Als er geen wettelijke regels zijn bepaalt elke arts vrij of hij in zijn praktijk een mondmasker draagt of niet en zijn patiënten ja dan een neen het dragen van een mondmasker oplegt.


Samengevat :

Mondmaskers in ziekenhuizen en zorginstellingen :

Wallonië : neen

Brussel, ja tot 23.02.2023

Vlaanderen ; ja ( met mogelijke afwijkingen en vrijstellingen )

Mondmaskers in artsenpraktijken en andere medische beroepen

Wallonië : neen

Brussel : ja tot 23.02.2023

Vlaanderen : neen


125 weergaven7 opmerkingen

7 Comments


Michel R.
Michel R.
Feb 10, 2023

Bestaat er ondertussen geen stelling dat mondmaskers nutteloos zijn? Ik meende dat ergens gezien te hebben? Iets waar Dr. Malone mee te maken had?

Like

Carine Knapen
Carine Knapen
Feb 09, 2023

als je dan bedenkt dat Bart De Wever tegen 2024 wil overstappen naar het confederalisme, dan weet je het wel


Like

Carine Knapen
Carine Knapen
Feb 09, 2023

lees even mijn comment bij Jan aub. Ziekenhuizen bepalen hun eigen regels. Het kan goed zijn dat bepaalde ziekenhuizen in Brussel en/of Wallonië de mondmaskerplicht na 23/2 verder aanhouden. Wie hulp nodig heeft vraagt best vooraf wat de regels zijn.

Like

wwinant
wwinant
Feb 09, 2023

Dus wil je geen mondmasker: naar ziekenhuis in Wallonië of Brussel (vanaf 23/2)

Like

Heel fel bedankt voor deze analyse en update.


Eén zaak is me niet helemaal duidelijk, nl. dat er een mondmaskerplicht geldt in Vlaamse ziekenhuizen en - zorginstellingen (individuele afwijkengen mogelijk mits risico-analyse).

Die plicht is blijkbaar gebaseerd op een besluit van de vlaamse - bewust zonder hoofdletter - regering van 11 maart 2022.


Ik ben juridisch niet onderlegd, maar toch deze vragen :

Heeft dit vlaamse besluit dezelfde rechtskracht als een decreet ?

- Zo ja, dan is nog steeds in tegenspraak met art. 563ter van de federale strafwet die het geheel of gedeeltelijk bedekken van het gezicht in openbare of daarmee gelijkgestelde ruimtes (private ruimte met openbaar karakter) verbiedt.

- Zo neen, dan is het besluit van de vlaamse…


Like
Replying to

OK, merci Carine.


We zitten dus in de situatie dat het dragen van een mondmasker federaal strafwettelijk verboden is maar toch verplicht wordt door vlaanderen (*).

Ik denk dat die verduidelijking nuttig is anders heb je geen basis om in discussie te gaan.


Ik besef dat de discussies die je aanhaalt extreem lastig kunnen zijn, maar de ervaring heeft me geleerd dat het niet onmogelijk is om aan het langste eind te trekken. De lafheid en het 'gebrek aan ruggegraat' is in de kringen die "de regeltjes handhaven" doorgaans groter dan bij de rest van de bevolking. Ondermeer door de bevolking dom te houden kunnen ze zich handhaven.


(*)

vlaanderen : "wat we zelf doen doen we beter".

lees :…


Like
bottom of page